Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Bc. – bakalár.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje  absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

PREČO  ŠTUDOVAŤ PRÁVE NA MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE?


A) FORMY A METÓDY ŠTÚDIA

 • forma štúdia denná v štandardnej dĺžke 3 roky:
  • prezenčnou metódou (výučba pondelok až piatok)
  • kombinovanou metódou (výučba piatok popoludní a v sobotu)

Vysvetlivky k forme a metóde štúdia nájdete TU

 • výučba všetkých ponúkaných akreditovaných študijných programov sa realizuje v Trnave a v Dubnici nad Váhom. V Dubnici nad Váhom absolvujú študenti I. rok štúdia, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • uchádzač, ktorý má záujem o štúdium v Dubnici nad Váhom – musí miesto štúdia označiť v e-prihláške. Ak tak neurobí prihláška je automaticky zaradená do Trnavy.

  

B) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

 

Vnútorný predpis 5/2016 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2017/2018

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

Odporúčame uchádzačovi vyplniť elektronickú prihlášku. Pred odoslaním e-prihlášky na fakultu je uchádzač povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web  stránku portal.sk. Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium zakladá e-prihlášku na MTF STU.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Výučba prebieha v slovenskom jazyku, v prípade záujmu je možné vybrané predmety absolvovať v anglickom jazyku.

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

Postup a podrobné informácie k zakladaniu e-prihlášky v informačnom systéme

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

 • životopis,
 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške,
 • maturant v školskom roku 2016/2017 vypisuje do prihlášky známky z troch posledných výročných vysvedčení (nie polrok). Známky a vypočítané priemery potvrdí stredná škola. Ihneď po maturite doručí na fakultu školou, prípadne matrikou/notárom overené kópie vysvedčenia z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie,
 • maturant pred rokom 2017 vypisuje do prihlášky známky a priemery zo štyroch výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (v prípade 5-ročného štúdia vypisuje známky a priemery z 2. až 5.ročníka). Spolu s prihláškou doručí na fakultu všetky notárom, resp. matrikou overené kópie vysvedčenia a maturitné vysvedčenie (potvrdené strednou školou neakceptujeme).

Študijné oddelenie fakulty označí v informačnom systéme prihlášku za kompletnú až po doručení vytlačenej prihlášky na fakultu a kontrole údajov zadaných v prihláške. 
Kontrola a potvrdenie doručenia prihlášky sa realizuje po 31.3.2017.

  

C) PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA:

Výučba prebieha v slovenskom jazyku, v prípade záujmu je možné vybrané predmety absolvovať v anglickom jazyku.

Študijné programy na I. stupni štúdia - Bc.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku

Forma a metóda štúdia Dĺžka štúdia
1. AIA Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Aplied Informatics and Automation in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Aplied Informatics and Automation in Industry
3. KPR Kvalita produkcie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Quality
4. MI Materialové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Materials Engineering
5. MTTZ Mechatronika v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Mechatronics in Technological Equipment
6. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Personnel Policy in Industrial Plant
7. PPT Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Computer-Aided Production Technologies
8. PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Industrial Management
9. VTE Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Technologies
10. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Technologies and Production Management
11. VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Devices and Systems

 

D) TERMÍNY

1. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Doručenie e-prihlášky a povinných príloh na fakultu                                    do 31. 3. 2017
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 3. 2017
Doručenie povinných príloh (platí pre maturantov 2016/17) do 8.6.2017
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   12. 6. 2017
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  13. 6. 2017
Zápis na štúdium          21. 6 - 30. 6. 2017
 

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Dekan fakulty môže vyhlásiť II. kolo prijímacieho konania.  Rozhodne tak v priebehu mesiaca jún 2017.

 

E) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  elektronická prihláška
- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 50 €  papierová prihláška zakúpená zo ŠEVT

Uhradený poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa platí za jeden študijný program v jednej prihláške.
V prípade záujmu podať si prihlášku na viac študijných programov - je nutné poslať prihlášku s povinnými prílohami a uhradiť platbu na každý študijný program samostatne.
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené") 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z dvoch nasledovných spôsobov:

 1. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
 2. internet banking (realizovaný cez internet),

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pre každú prihlášku samostatne

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

F) ŠTUDENT MÁ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBOROVÉ ŠTIPENDIUM

 odborove stipendium

 

G) PONUKA KURZOV FYZIKY A MATEMATIKY

Ponuka kurzov matematiky a fyziky vychádza z analýzy výsledkov na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky/ matematiky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z týchto predmetov úzko súvisia.
Ponúkané kurzy (realizujú sa začiatkom septembra) sú zamerané na doplnenie znalostí a zručností z týchto predmetov a môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok počas štúdia na fakulte.
Prihláška na kurz bude pre prijatých uchádzačov zverejnená na web stránke po zasadnutí komisie dekana pre prijímanie uchádzačov.

  

H) UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

 • uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

I) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

J) Informácie ku Školnému a poplatkom spojených so štúdiom nájdete TU.

 

dod

Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí

 

PRIHLÁŠKY SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU študijné oddelenie
ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava

Telefonický kontakt  +421 918 646 008, +421 918 646 009, +421 916 646 005 
E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk