Prejsť na obsah
Uchádzači

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Bc. – bakalár.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

PREČO  ŠTUDOVAŤ PRÁVE NA MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE?


A) FORMY A METÓDY ŠTÚDIA

 • forma štúdia denná v štandardnej dĺžke 3 roky:
  • prezenčnou metódou (výučba pondelok až piatok)
  • kombinovanou metódou (výučba piatok popoludní a v sobotu)

Vysvetlivky k forme a metóde štúdia nájdete TU

 • výučba všetkých ponúkaných akreditovaných študijných programov sa realizuje v Trnave a v Dubnici nad Váhom. V Dubnici nad Váhom absolvujú študenti I. rok štúdia, následne pokračujú v štúdiu v Trnave.
 • uchádzač, ktorý má záujem o štúdium v Dubnici nad Váhom – musí miesto štúdia označiť v e-prihláške. Ak tak neurobí prihláška je automaticky zaradená do Trnavy.

  

B) TERMÍNY PRE II. KOLO PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Doručenie e-prihlášky a povinných príloh na fakultu                                    do 31. 7. 2017
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie    do 31. 7. 2017
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   24. 8. 2017
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  25. 8. 2017
Zápis na štúdium          12. 9 - 13. 9. 2017

  

C) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Vnútorný predpis 5/2016 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2017/2018

Vnútorný predpis 1/2016 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v ak.roku 2016/17 - DODATOK č. 1

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium: 

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika, chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

Odporúčame uchádzačovi vyplniť elektronickú prihlášku. Pred odoslaním e-prihlášky na fakultu je uchádzač povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Fakulta neakceptuje prihlášky založené cez web  stránku portal.sk. Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium zakladá e-prihlášku na MTF STU.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

Postup a podrobné informácie k zakladaniu e-prihlášky v informačnom systéme

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

 • životopis,
 • vo vytlačenej e-prihláške vypísané známky za štyri roky stredoškolského štúdia (v prípade 5-ročného štúdia vypísať známky a priemery z 2. až 5.ročníka),
 • notárom, resp. matrikou overené kópie všetkých výročných vysvedčení a maturitného  vysvedčenia,
 • lekárske potvrdenie nevyžadujeme.

Študijné oddelenie fakulty označí v informačnom systéme prihlášku za kompletnú až po doručení vytlačenej prihlášky na fakultu a kontrole údajov zadaných v prihláške. 
Kontrola a potvrdenie doručenia prihlášky sa realizuje po 31. 7. 2017.

  

D) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €  elektronická prihláška
- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 50 €  papierová prihláška zakúpená zo ŠEVT

Uhradený poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa platí za jeden študijný program v jednej prihláške.
V prípade záujmu podať si prihlášku na viac študijných programov - je nutné poslať prihlášku s povinnými prílohami a uhradiť platbu na každý študijný program samostatne.
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené") 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z dvoch nasledovných spôsobov:

 1. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
 2. internet banking (realizovaný cez internet),

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Jána Bottu 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pre každú prihlášku samostatne

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

Bližšie informácie ku Školnému a poplatkom spojených so štúdiom nájdete TU.

 

E) PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA:

Výučba prebieha v slovenskom jazyku, v prípade záujmu je možné vybrané predmety absolvovať v anglickom jazyku.

Študijné programy na I. stupni štúdia - Bc.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku

Forma a metóda štúdia Dĺžka štúdia
1. AIA Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Aplied Informatics and Automation in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Aplied Informatics and Automation in Industry
3. KPR Kvalita produkcie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Quality
4. MI Materialové inžinierstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Materials Engineering
5. MTTZ Mechatronika v technologických zariadeniach

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Mechatronics in Technological Equipment
6. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Personnel Policy in Industrial Plant
7. PPT Počítačová podpora výrobných technológií

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Computer-Aided Production Technologies
8. PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Industrial Management
9. VTE Výrobné technológie

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Technologies
10. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Technologies and Production Management
11. VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

 • prezenčná metóda
 • kombinovaná metóda
3 roky Akreditácia
Production Devices and Systems

 

F) ŠTUDENT MÁ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBOROVÉ ŠTIPENDIUM

 odborove stipendium

  

G) UKONČENÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia:

 • uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR – bližšie informácie

 

H) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

J) Informácie ku Školnému a poplatkom spojených so štúdiom nájdete TU.

 

dod

Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí

 

PRIHLÁŠKY SA ZASIELAJÚ NA ADRESU: 

MTF STU
študijné oddelenie
ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava

Telefonický kontakt  +421 918 646 007, +421 918 646 008 
E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk