Prejsť na obsah
Uchádzači

Termín na podávanie prihlášok predĺžený do 11. 6. 2017 

Inžinierske štúdium je II. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie I. stupňa štúdia.  Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Ing. - inžinier.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a  umožňuje  absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.


 

A) PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM 

Uchádzať o inžinierske štúdium sa môžu výlučne absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na prvom alebo druhom stupni štúdia na MTF STU alebo na iných vysokých školách.

Na fakulte je možnosť študovať dennou  formou štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. Štandardná dĺžka štúdia je:

  • prezenčnou metódou - dva roky
  • kombinovanou (dištančno-prezenčnou) metódou - dva roky
  • viac informácií o formách a metódach štúdia TU

 

Výučba na všetkých študijných programoch na obidvoch formách štúdia prebieha iba v Trnave.  Štúdium počas štandardnej dĺžky v trvaní dva roky je bezplatné. Po prekročení štandardnej dĺžky štúdia študent platí školné v určenej výške v zmysle predpisov – pozri poplatky a školné.

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia dekana bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v ak.roku 2017/2018 – legislatíva

 

B) INFORMÁCIE K PODANIU ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY A POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Výučba prebieha v slovenskom jazyku, v prípade záujmu je možné vybrané predmety absolvovať v anglickom jazyku.

 

Postup a podrobné informácie k zakladaniu e-prihlášky v informačnom systéme

HESLO VYGENEROVANÉ PRI ZAKLADANÍ PRIHLÁŠKY JE UCHÁDZAČ POVINNÝ SI UCHOVAŤ. BUDE POTREBNÉ V PRÍPADE PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE VSTUP DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU FAKULTY – odporúčame si heslo zmeniť pre zapamätanie.

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

  • životopis
  • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • overená kópia vysokoškolského diplomu
  • overená kópia dodatku k diplomu, resp. výpisu absolvovaných predmetov - doklad potvrdzujúci počet získaných kreditov za predchádzajúce štúdium s určeným váženým študijným priemerom
  • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (iba v prípade ukončenia predchádzajúceho štúdia v zahraničí) – viď bod F)
  • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške

Poznámka: Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2016/2017 na MTF STU nemusia priložiť k prihláške dokumenty - vysvedčenie o štátnej skúške, kópiu diplomu a dodatok k diplomu. Tieto doklady študijné oddelenie doplní do prihlášok po ukončení štátnych skúšok.

C) TERMÍNY 

Doručenie e-prihlášky a povinných príloh na fakultu do 31. mája 2017
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2017
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   22. júna 2017
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty  23. júna 2017
Predpokladaný termín zápisu na štúdium august 2017

Riešenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania v prípade neprijatia na štúdium

21. septembra 2017

Elektronicky založenú a vyplnenú prihlášku v informačnom systéme fakulty je uchádzač povinný vytlačiť a doručiť spolu s prílohami najneskôr do 31. 5. 2017. Do uvedeného dátumu musí byť uhradený aj poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 

D) POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku

20 €

 elektronická prihláška

- štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku

50 €

 papierová prihláška zakúpená zo ŠEVT


Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z dvoch nasledovných spôsobov:

  1. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
  2. internet banking (realizovaný cez internet),

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU v rámci krajín EÚ, EHP a ostatné:
Banka príjemcu
: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu
: MTF STU Trnava, ul. Jána Bottu 25,  917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol
: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky 
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")


POZOR! – informačný systém vygeneruje jeden variabilný symbol iba pre jednu prihlášku. V prípade, ak si uchádzač podáva viac prihlášok na dva a viac študijných programov, resp. na dve metódy štúdia, každá prihláška bude mať pridelený iný variabilný symbol.


Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

E) PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A PROFIL ABSOLVENTA

Výučba prebieha v slovenskom jazyku, v prípade záujmu je možné vybrané predmety absolvovať v anglickom jazyku.

Názov študijného programu
v slovenskom a anglickom jazyku
Forma a metóda štúdia Dĺžka štúdia
1. AIPP Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Process Automation and Informatization in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Integrated Safety
3. MI Materiálové inžinierstvo

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Materials Engineering
4. OAT Obrábanie a tvárnenie

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Machining and Forming Technology 
5. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Personnel Policy in Industrial Plant
6. PPN Počítačová podpora návrhu a výroby

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Computer-Aided Design and Production
7. PMA Priemyselné manažérstvo

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Industrial Management
8. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Production Technologies and Production Management
9. VZS Výrobné zariadenia a systémy

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Production Devices and Systems
10. ZASM Zváranie a spájanie materiálov

Denná forma:

  • prezenčná metóda
  • kombinovaná metóda
2 roky Akreditácia
Welding and Joining of Materials

 

F) UKONČENÉ VŠ VZDELANIE V ZAHRANIČÍ – dôležitá informácia

Každý uchádzač o štúdium na MTF v Trnave (občan SR, aj cudzinec), ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí je povinný doložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou  vysokou školou – bližšie informácie.

 

G) UCHÁDZAČ SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

 

PRIHLÁŠKY SA ZASIELAJÚ NA ADRESU:

MTF STU študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava


kontaktná osoba
:

Bc. Katarína Čapkovičová,
E-mail: katarina.capkovicova@stuba.sk
tel. : +421 918 646 006

E-mail : prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk