Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené absolventky, vážení absolventi bakalárskeho stupňa štúdia,

Termíny slávnostných promócií na bakalárskom stupni bez účasti rodinných príslušníkov sú nasledovné:

Dátum

Hodina

Forma štúdia

Študijný odbor, program

 8. 9. 2017

nácvik

9.00

Denná forma kombinovaná metóda

a

Denná forma  prezenčná metóda 

všetky študijné programy

promócie

11.00

 

Nácvik a promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa uskutočnia v aule prof. Adamku, Bottova ul., MTF STU so sídlom v Trnave.
Účasť na nácviku je nutná, ak má študent záujem o účasť na promóciách.

Po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme sa rozhodli ponúknuť tým študentom, ktorí nemajú záujem o prevzatie diplomu (+prílohy: vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)  na slávnostných promóciách absolventov I. stupňa, možnosť prevziať si diplom o ukončení I. stupňa štúdia osobne v čase zápisu prijatých uchádzačov na inžinierske štúdium. 

Výstupné doklady je možné si prevziať osobne na študijnom oddelení, miestnosť T-23, prízemie, Bottova ul. v nasledovných termínoch:

  • 21. 8. 2017  v čase od   11.00 do 15.00 hod.
  • 22. 8. 2017  v čase od   11.00 do 15.00 hod.


Uvedené termíny platia aj pre absolventov, ktorí v štúdiu na II. stupni na MTF nepokračujú. Doklady môže prevziať aj iná osoba IBA na základe notárom overeného splnomocnenia.

Ak sa rozhodnete pre prevzatie diplomu v ponúknutých termínoch v čase zápisu na inžinierske štúdium, nie je potrebná Vaša účasť na nácvikoch a promóciách absolventov.