Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Príjemca grantu

Názov organizácie:  Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:    Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Štatutárny orgán:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU
Súčasť:      Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Adresa:    Ulica Jána Bottu č.2781/25, 917 24 Trnava
IČO:       00397687
Zastúpenie:   prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF STU
Banka:     Štátna pokladnica
Číslo účtu organizácie:  bude poskytnuté pre každý typ projektu  individuálne

                        

Beneficiary

Organization name: Slovak University of Technology in Bratislava
Address: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, Slovak Republic
Represented by:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rector STU
Part:  Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Address:  Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava, Slovak Republic
ID No: 00397687
Represented by:  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dean MTF STU
Bank: Štátna pokladnica
IBAN: would be specified for each type of project individually