Prejsť na obsah
Dianie na MTF

POZVÁNKA NA ŠTVRTKOVÉ POPOLUDNIE
APRÍL 2008

 

Termín a miesto konania:  24. apríla 2008, o 16.00 hod, MTF STU ,

Paulínska ul. 16, č. miestnosti: malá aula 086

 

Milí priatelia,

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave zaviedla novú tradíciu nevšedných štvrtkových popoludňajších stretnutí s osobnosťami nášho vedeckého, spoločenského a kultúrneho života.

V marci tohto roka k nám zavítala PhDr. Zuzana Kusá, PhD. s prednáškou Technokratické riadenie spoločnosti

Budem rád, ak Vás budem môcť privítať  na našej akademickej pôde a stráviť vo Vašej spoločnosti príjemnú hodinku, ktorá nás  vzájomne obohatí.

S úctou                                                 

Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - dekan MTF STU v Trnave


PROGRAM
16.00 hod - privítanie  : Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
16.05 - 16.15 hod : kultúrne vystúpenie
16.15 hod  - prednáška : doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. " Albert Einstein- vedec, človek, legenda"
17.15 hod :  diskusia

Podujatie moderuje Ing. Milan Petráš, PhD.

 

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc.

 

Charakteristika prednášajúceho:

- 1966 absolvovanie štúdia teoretickej fyziky na Fyzikálnej fakulte Moskovskej štátnej univerzity
- 1977 obhajoba rigoróznej práce z teoretickej fyziky na PF UK
- 1984 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce z odboru logika a metodológia vedy na FF UK
- 1992 habilitačné konanie v odbore všeobecná a matematická fyzika na Matematicko-­fyzikálnej fakulte UK


Prax v odbore

- 1967-1970 asistent, Katedra teoretickej fyziky, PFUK
- 1970-1992 odborný asistent, Katedra teoretickej fyziky, PFUK, neskôr MFF UK
- 1992-2007 docent, Katedra teoretickej fyziky, MFF UK, neskôr FMFI UK


Zameranie

- 1967-1980 Teoretická fyzika elementárnych častíc
- 1980-1990 Metodológia fyziky – vypracoval som novú koncepciu revolúcií v dejinách fyziky
- od 1990 História svetovej a slovenskej fyziky, didaktika fyziky

Na fakulte som prednášal rôzne partie teoretickej fyziky, dejiny fyziky, metodológiu fyziky a využitie dejín a filozofie fyziky vo fyzikálnom vzdelávaní

Publikačná činnosť

Z oblasti histórie fyziky: spoluautor monografie Historické pramene súčasnej fyziky I, Historické pramene súčasnej fyziky II, editor a spoluautor publikácie 25 rokov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, autor a spoluautor 73 vedeckých a odborných článkov, autor cca 270 hesiel svetových a slovenských fyzikov pre Encyklopédiu Beliana.