Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážený novoprijatý študent,

Katedra fyziky UMAT si Vás dovoľuje osloviť s  ponukou kurzu z fyziky, ktorý je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z tohoto predmetu.

Naša ponuka vychádza z analýzy výsledkov z  uvedeného predmetu na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z fyziky úzko súvisia. Ponúkaný kurz, zameraný na doplnenie znalostí a zručností zo stredoškolskej fyziky, Vám môže pomôcť uľahčiť štúdium na vysokej škole technického zamerania.

Výučba na kurze je zabezpečená skúsenými pedagógmi MTF STU v Trnave. Pre študentov, ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku z fyziky je účasť na kurze zvlášť

o d p o r ú č a n á.

Ponúkaný kurz

Termín

Cena

Počet hodín

03. 09. - 07. 09. 2012 (5 dní) 

60 €

30

Zápis na kurz sa uskutoční dňa 03. 09. 2012 od 8,00 do 9,00 hod. v budove MTF STU v Trnave na ulici J. Bottu č. 25, na Katedre fyziky, UMAT, miestnosť č. 223 (2. poschodie).

Platbu za kurz je potrebné realizovať bankovým prevodom na číslo účtu: 7000081412/8180, variabilný symbol: 3-12 a potvrdením o zaplatení sa preukázať pri zápise na kurz. V cene  kurzu je zahrnutý doplnkový študijný materiál. Ubytovanie a strava v cene zahrnuté nie sú. Predpokladaná cena za ubytovanie je 3,30 € /deň.  Výučba  sa začne v deň zápisu podľa príslušného rozvrhu. Plánovaný čas výučby je od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Prihlasovanie elektronickou formou je možné najneskôr do 31. 08. 2012  na adrese: jana.machacova@stuba.sk