Prejsť na obsah
Študenti

Aj toto sú naši absolventi:

Ing. Ľubomír Roščák, riaditeľ a konateľ Freudenberg Filtration Technologies

Dzama

Ing. Ľubomír Roščák, je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v roku 2009 v študijnom odbore Výrobné technológie – tvárnenie. V rokoch 2002 - 2008 pôsobil v spoločnosti ZF Boge Elastmetall zaoberajúcou sa výrobou gumokovových súčiastok. V prvých dvoch rokoch pracoval ako technik oddelenia vulkanizácie a neskôr prevzal zodpovednosť za vedenie daného úseku. Od roku 2008 do 2014 pracoval v spoločnosti ZKW Slovakia najskôr na pozícii manažéra predprípravy výroby a neskôr ako manažér výroby.

Výrobným portfóliom ZKW je výroba osvetľovacej techniky pre automobilový priemysel. Od roku 2014 pracuje v spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies, ktorá sa zaoberá výrobou automobilových a priemyselných filtrov. Zastáva  pozíciu riaditeľa a konateľa spoločnosti. Skupina Freudenberg je nadnárodná nemecká spoločnosť zamestnávajúca celosvetovo 49 000 zamestnancov, ktorá má široké spektrum podnikania zahrňujúce automobilový, medicínsky, chemický a strojársky priemysel.

 

Ing. Martin Dzama, generálny riaditeľ a konateľ trnavskej automobilky Stellantis

Dzama

Ing. Martin Dzama - je absolventom Slovenskej technickej univerzity, kde študoval v rokoch 1993-98 na Materiálovotechnologickej fakulte a v rokoch 1996-98 aj na katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MTF STU.
Po úvodných piatych rokoch svojej pracovnej kariéry v spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde pracoval ako technik pracovných postov a následne ako manažér technickej skupiny, nastúpil v roku 2004 do trnavskej automobilky Stellantis (vtedy PSA Groupe Slovakia). Tam bol na úvod technikom pre optimalizáciu pracovných postov a od roku 2006 sa stal lídrom technickej skupiny. Medzi rokmi 2009 a 2011 zodpovedal za rozbeh výroby a koncepciu procesu I. generácie nového modelu Peugeot 208 na prevádzke montáž.
Od roku 2012 zodpovedal za inžiniering kvality trnavského závodu. Pred nástupom na pozíciu vedúceho výroby na montáži v máji 2013, bol štyri mesiace zodpovedným za aplikáciu metódy Standardized Work tohto ateliéru. V novembri 2016 bol menovaný riaditeľom prevádzky montáž a v januári 2019 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa so zodpovednosťou za celý výrobný tok automobilky v Trnave.
V druhej polovici marca 2021 bol Martin Dzama, ako vôbec prvý Slovák, menovaný za generálneho riaditeľa a konateľa trnavskej automobilky. Na poste top manažéra tohto najväčšieho zamestnávateľa v trnavskom regióne, ktorý zamestnáva okolo 4.000 ľudí, vystriedal Stéphane Bonhommeaua, ktorý na čele trnavského výrobného centra pôsobil od 1. februára 2017.

 

Ing. Jana Bogyóová, rod. Horváthová, riaditeľka závodu Reydel Automotive Slovakia, s.r.o.

Bogyóová

Ing. Jana Bogyóová, rod. Horváthová  absolvovala Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave v rokoch 1993 – 1998 v študijnom programe Inžinierstvo kvality produkcie. Po skončení štúdia získala skúsenosti so systémom riadenia kvality v SES Tlmače. Na pozíciu manažérky kvality sa prepracovala vo firme Semecs Solid vo Vrábľoch, zameranej na výrobu dosiek plošných spojov pre vykurovacie zariadenia. Rozvoj profesionálnej dráhy ju zaviedol v roku 2006 do závodu Visteon Interiors Slovakia, s.r.o Nitra (v r. 2014 bola spoločnosť premenovaná na Reydel Automotive Slovakia s.r.o.), kde zastávala funkciu riaditeľky kvality. V roku 2012 dostala novú pracovnú príležitosť a v súčasnosti ako jediná žena v korporácii  pôsobí vo funkcii riaditeľky závodu Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. v Nitre.

 

Ing. Ivan Golian, CSc., riaditeľ úseku ITN (Úsek informačných systémov a sietí) spoločnosti Orange Slovensko, zástupca generálneho riaditeľa a člen predstavenstva
golian
Ing. Ivan Golian, CSc. absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 1993 - 1995 pracoval na Katedre elektroniky a automatizácie KIHO v belgickom Gente. Do roku 1995 pracoval na Katedre Informatiky a Automatizácie MTF STU, kde v roku 1993 obhájil titul CSc. V roku 1995 začal pracovať v česko-slovenskom obchodnom zastúpení americkej IT spoločnosti Digital Equipment Corporation ako projektový manažér. V roku 1997 nastúpil do Globtelu (neskôr rebrandovaného na Orange), kde bol šéfom pre informačné technológie a v roku 2005 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa. V rokoch 2006 - 2008 pôsobil ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre IT a prevádzku VÚB banky. V januári 2009 sa vrátil do Orangeu, v ktorom je doteraz riaditeľom úseku IT a sietí, zástupcom generálneho riaditeľa a členom predstavenstva.

 

Ing. Miroslav Trnka
trnka

Miroslav Trnka sa narodil v roku 1961 v Trnave, je absolventom Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. V roku 1987 spolu s Petrom Paškom objavili jeden z prvých počítačových vírusov na svete Vienna a naprogramovali antivírový softvér NOD. Spolu s Rudolfom Hrubým potom v roku 1992 zakladajú spoločnosť ESET, ktorej je dodnes spolumajiteľom. ESET  je dlhodobo jedným z lídrov v proaktívnej ochrane pred kybernetickými hrozbami. Do roku 2011 bol generálnym riaditeľom ESETu.Je laureátom viacerých ocenení vrátane Podnikateľ roka od Ernst & Young (2006), Krištáľové krídlo (2007), IT osobnosť roka (2008) a jedným z 25 najinovatívnejších lídrov v oblasti informačnej bezpečnosti podľa časopisu CRN (2010). V roku 2013 si prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra za „mimoriadne zásluhy o technický rozvoj v oblasti informačných technológií a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí".Po odchode z aktívneho manažmentu ESET sa začal venovať najmä developerským aktivitám (projekt Nádvoria v Trnave či Binária v Bratislave) a v roku 2014 spolu s Michalom Bláhom založil Nadáciu Zastavme korupciu. Je tiež vášnivým zberateľom zosilňovačov a gitár. Má aj vlastnú kapelu Lost Clusters, s ktorou niekoľkokrát do roka  koncertuje.

 

JUDr. Ing. Tomáš Drucker
drucker Mgr. Ing. Tomáš Drucker, slovenský manažér a politik, v minulosti (2002-2012) pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Taktiež pôsobil ako predseda dozornej rady Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, kde mal na starosti okrem iného spoluprácu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Okrem iného pracoval a viedol projekty zlúčenia súkromných aj štátnych zdravotných poisťovní, podieľal sa na príprave koncepcii pre reformu financovania zdravotníctva. Pod jeho vedením Slovenská pošta zahájila proces rozsiahlych zmien a transformáciu spoločnosti z rýdzo poštového podniku na univerzálnu spoločnosť komplexných služieb. Tomáš Drucker vyštudoval inžinierske štúdium na Slovenskej technickej univerzite, odbor automatizácia v priemysle a aplikovaná informatika a magisterské štúdium práva na Trnavskej univerzite. V roku 2012 sa stáva generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty. V marci 2016 sa stal ministrom zdravotníctva, získava ocenenie magazínu  Forbes a poradenskej spoločnosti PwC. V roku 2018 bol vymenovaný do funkcie ministra vnútra SR. V tejto funkcii pôsobil iba tri týždne.

 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
lopatka Ing. Ľuboš Lopatka PhD., Do povedomia širokej verejnosti sa dostal ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (2010-2012). Pri riadení tejto verejnoprávnej inštitúcie úspešne uplatnil manažérske spôsoby riadenia, čo prinieslo poisťovni výrazné zlepšenie hospodárenia. Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Neskôr získal aj doktorát na Materiálovotechnologickej fakulte STU.  Po štúdiu pracoval v Pozemných stavbách v Trnave. V roku 1991 sa stal námestníkom ministra pre správu a privatizáciu majetku a neskôr riaditeľom Slovenskej kartografie. V období rokov 1993 - 1998 pôsobil ako riaditeľ firmy Kone Lifts v Bratislave, tunajšej dcéry fínskeho výrobcu výťahov. Ďalšie roky pracoval pre papierenské koncerny na Slovensku, v Poľsku a v Česku. Najskôr ako generálny riaditeľ celulózo-papierenskej spoločnosti Kappa (1998 - 2006), neskôr v spoločnosti Myllykoski a od roku 2007 ako regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu MetsäTissue. Sedem rokov bol viceprezidentom Zväzu celulózo-papierenského priemyslu a rovnako dlho pôsobil ako prezident Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku. V roku 2002 získal  titul Prominent ekonomiky, ktorý mu udelilo Neformálne ekonomické fórum. V roku 2012 získal v ankete rovnakého fóra prvé miesto v kategórii Hospodársky líder.  Týždenník TREND mu udelil titul Manažér roka 2012. Od mája 2013 až do apríla 2017 úspešne pôsobil vo Svete zdravia. 

  

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
zavadsky  prof. Ing. Ján Závadský, PhD. - absolvoval Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v roku 1999 v odbore Manažment priemyselných podnikov. Doktorát získal na Ekonomickej univerzite v odbore Ekonomika a riadenie podnikov v roku 2002 a za docenta v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2005 rektorom Univerzity Mateja Bela. Od roku 1999 do roku 2003 pôsobil na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako odborný asistent. V roku 2004 bol vymenovaný do funkcie vedúceho Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Od roku 2010 je Manažérom kvality UMB zodpovedným za udržiavanie a rozvoj systému kvality podľa štandardu ISO 9001. V rokoch 2006 až 2008 bol predsedom Slovenskej asociácie procesného riadenia, od roku 2011 je podpredsedom Rady garantov Central European Association for Business Process Management. Získal viacero ocenení, z ktorých za najvýznamnejšie možno považovať ocenenie Ministrom školstva SR pamätným listom Sv. Gorazda v roku 2000 za medzinárodné úspechy vo vede a výskume a ocenenie Top manažér kvality SR vo verejnom sektore za rok 2013. V roku 2014 bol vymenovaný prezidentom republiky do funkcie profesora v odbore ekonomika a manažment podniku. Je spoluautorom medzinárodného štandardu CEABPM 1001:2013 – požiadavky na procesne riadené organizácie, audítorom systémov kvality a garantom akreditovaného ďalšieho vzdelávania zameraného na manažérstvo kvality a procesný manažment.

 

Ing. Bystrík Stanko
bystrik_stanko
Ing. Bystrík Stanko - od roku 1989 pôsobil v Policajnom zbore SR. Po ukončení štúdia na MTF STU v Trnave TT bol v roku 2001 ustanovený za riaditeľa kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (OR PZ SR), neskôr za riaditeľa OR PZ SR v Trnave. Od 1.1.2007 do 31.8.2010 pôsobil ako riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Je držiteľom viacerých profesijných ocenení a medailí, ktorými bol ocenený v súvislosti s pôsobením v Policajnom zbore SR, okrem iného medailou Prezidenta Policie ČR za rozvoj medzinárodnej spolupráce, štátnym vyznamenaním Prezidenta krajinskej vlády Burgenland Rakúsko ako aj medailou Ministra vnútra SR. Od januára 2011 pôsobil ako 1. zástupca primátora Meste Trnava. V roku 2012 nastúpil na post krajského riaditeľa Policajného zboru SR v Trnave. V súčasnosti je konateľom firmy FCC Trnava.    

 

doc. Dr. Ing. Daniel Križan, vedúci výskumno-vývojovej skupiny, voestalpine Stahl GmbH, Linz, Rakúsko
obr5

doc. Dr. Ing. Daniel Križan - absolvent inžinierskeho štúdia v odbore materiálové inžinierstvo na MTF STU v Trnave, ktoré ukončil v roku 2000 s cenou rektora. Doktorát v oblasti materiálového inžinierstva so špecializáciou na vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel mu bol udelený v roku 2005 na univerzite v belgickom Gente. Počas štúdia sa stal aj prvým nebelgickým vedúcim na tejto univerzite, keď tri roky riadil oddelenie vákuovej metalurgie a odlievania. V roku 2018 sa habilitoval na docenta v odbore strojárske technológie a materiály na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Od roku 2005 pracuje v rakúskej oceliarni voestalpine Stahl GmbH v Linzi, kde je v súčasnosti kľúčový vedecko-výskumný pracovník (Key Researcher), vedúci teamu vývoja vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel a zástupcom vedúceho oddelenia výskumu a vývoja za studena valcovaných plechov. Ním vyvinuté ocele sa nachádzajú v karosériách skoro všetkých automobilových značiek pôsobiacich na súčasnom  svetovom trhu. Je autorom 41 patentových prihlášok, 24 udelených patentov a viac ako 100 vedeckých publikácií prezentovaných na medzinárodných vedeckých konferenciách a publikovaných v zahraničných odborných časopisoch, pričom veľké množstvo z nich boli vyžiadané. doc. Križan dostal za svoju prácu mnohé ocenenia už aj počas študentských čias. Bol ocenený Kanadskou metalurgickou spoločnosťou a je členom Doktorandskej siene slávy na univerzite v Gente. Za svoju vynikajúcu prácu v odbore bol v roku 2018 nominovaný Rakúskou obchodnou komorou a voestalpine na letný výskumno-študijný pobyt na Stanfordskej univerzite v Kalifornii.doc. Križan je tiež externým vyučujúcim na Univerzite aplikovaných vied v hornorakúskom Welse, kde prednáša o moderných vysokopevných oceliach pre použitie v automobilovom priemysle.

 

Ing. Vladislav Polák, CSc., riaditeľ pre obchod a nákup Calmit Slovaki, s.r.o.
 
Ing. Vladislav Polák, CSc. je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Na MTF STU zíslkal titul CSc. v oblasti magnetických materiálov na báze SmCo5 a NdBFe. Pôsobil na pozíciách: vedúci pre pobočkovú sieť Volksbank, a.s., riaditeľ Retail Banking ING Bank, a.s., riaditeľ marketingu Chemolak, a.s.. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ pre obchod a nákup Calmit Slovakia, s.r.o. Získal niekoľko certifikátov:
Profesionálny certifikát v oblasti manažmentu na Open Business School, Milton Keynes, Veľká Británia
Profesionálny certifikát v oblasti Strategického manažmentu Sunderland University, Sunderland, Veľká Británia
Certifikát v marketingu a bankovníctve, AOTS, Tokyo, Japonsko
Certifikát v riadení finacovania EXIM Bank, Washington, USA
Okrem pôsobenia vo firme Calmit je predsedom akademického senátu CUB Bratislava (Open University Milton Keynes) a školiteľom a prednášajúcim v oblasti marketingu a manažmentu. Ovláda anglický, ruský, nemecký a španielsky jazyk.

 

Ing. Patrik Lukáč, MEng., vedúci Manažmentu kvality ZF Sachs Slovakia a.s.
lukac Ing. Patrik Lukáč, MEng., je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, MTF v Trnave, odbor: Nekonvenčná strojárska metalurgia. Po ukončení štúdia pracoval na Strojníckej fakulte v Bratislave ako vývojový a výskumný pracovník. V rokoch 2006 – 2007 na Hochschule Ulm, Technik, Informatik und Medien, absolvoval štúdium priemyselného inžinierstva a logistiky, ktoré bolo ukončené titulom Master of Engineering – MEng. –. V súčasnosti pôsobí na pozícií vedúceho manažmentu kvality v spoločnosti ZF Sachs Slovakia a.s., ktorá patrí do koncernu ZF Friedrichshafen AG, Nemecko.

 

Ing. Peter Stanko, spolumajiteľ najúspešnejšej vinárskej firmy na Slovensku VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
stanko

Ing. Peter Stanko, absolvent Materiálovotechnologickej fakulty, STU v Trnave, v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Po skončení štúdia sa začal venovať reklame. V roku 1997  s priateľom, vinárom založil jedno z najúspešnejších slovenských vinárstiev, firmu Víno Mrva&Stanko, ktorej úspešne pôsobí aj dnes. Spoločnosť popri stovkách medailí a ocenení z domácich a zahraničných súťaží bola 3 krát vyhlásená Vinárstvom roka.

 

Ing. Miroslav Daniš, člen predstavenstva a technický riaditeľ spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.,Trnava,.
danis Ing. Miroslav Daniš je absolventom inžinierskeho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte v odbore management priemyselných podnikov. V minulosti pôsobil v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava (1996 – 2001) na oddelení zaistenia kvality. Od roku 2001 do 2004 pôsobil v ZF Sachs AG, Schweinfurt, Nemecko na oddelení vývoja a predaja. Následne do roku 2007 v ZF Sachs Automotive of Amerika, Northville, MI, USA. Na tejto pozícii bol zodpovedný za aplikačný vývoj. V rokoch 2007 – 2009 zodpovedal za výrobu a logistiku v ZF Levice s.r.o., Levice. V súčasnosti je členom predstavenstva technickým riaditeľ spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.,Trnava.

 

Ing. Jaroslav Patka, konateľ a riaditeľ závodu INA Kysuce, spol. s.r.o. a INA SKALICA s.r.o.
patka Ing. Jaroslav Patka sa narodil v roku 1974 v Trenčíne. Po študiách na Gymnáziu v Skalici študoval na STU - Materiálovotechnologickej  fakulte  v Trnave. Pre skupinu Schaeffler Group začal pracovať v roku 1996 a pôsobil v rôznych funkciách.  V roku 2003 prešiel do závodu INA Wuppertal v Nemecku, patriaceho do skupiny Schaeffler, kde sa stal riaditeľom. Po návrate v roku 2007 prevzal ako konateľ a podnikový riaditeľ zodpovednosť za závod INA Skalica, ktorý sa špecializuje na produkciu a predaj valivých a ihlových ložísk, ako aj zariadení a materiálov na ich výrobu. Od roku 2009 pôsobí ako konateľ a riaditeľ aj v závode INA Kysuce, ktorý sa špecializuje na vývoj a produkciu valivých ložísk, kolesových ložísk, ako aj strojov a strojných zariadení. Spolu riadi v obidvoch závodoch 8 600 zamestnancov. 

 

Ing. Roman Nagy, PhD., vedúci vývojovej skupiny, BMW AG, Mníchov, Nemecko

nagy

Ing. Roman Nagy, PhD. po absolvovaní štúdia na MTF v Trnave, Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle, pôsobil ako softvérový vývojár a architekt vo viacerých pozíciách na Slovensku.  V roku 2001 sa presťahoval do Berlína, kde dostal zaujímavú pracovnú ponuku v jednej softvérovej firme. V tom čase sa táto spoločnosť zaoberala technológiami, ktoré boli na Slovensku ešte vo veľmi ranom štádiu vývoja. To bol však pre Romana Nagya len začiatok úspešného príbehu v Nemecku. Dnes v Mníchove ako šéf vývojového tímu známej bavorskej automobilky BMW vedie tím dvoch desiatok softvérových vývojárov a testerov. V tejto pozícii zodpovedá za vývoj časti softvéru základných funkcií vozidla. Je autorom viacerých publikácií na tému modelovo-orientovaný vývoj a testovanie softvéru. Okrem publikačnej činnosti pôsobí aj ako pozvaný prednášajúci na univerzitách tak v Nemecku, ako aj na Slovensku

 

Ing. Ján Kolišťanik, design engineer firmy STATS GROUP, Aberdeen, Škótsko
kolistanik Ing. Ján Kolišťanikje absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, MTF v Trnave, odbor: Technológie strojárskej výroby so zameraním na počítačom podporovanú výrobu a dizajn, ktorý úspešne ukončil v roku 2006. Po skončení školy odišiel do Škótska, kde si časom našiel prácu v ropnom priemysle, ktorá bola blízko jeho zameraniu. Od roku 2007 pôsobil ako design engineer v špecializovanej strojárskej firme STATS GROUP, Aberdeen, Škótsko. Neskôr v období 2012-2013 pracoval ako senior design engineer vo firme SPARROWS GROUP, Aberdeen, Škótsko. Potom sa však vrátil späť do STATS GROUP ako lead design engineer, kde pôsobí až doteraz.

 

Ing. Juraj Janáč, vedúci logistiky Volkswagen Slovakia a.s.

Janáč Ing. Juraj Janáč - v roku 1991 ukončil štúdium na  Materiálovotechnologickej fakulte Technickej Univerzity v Trnave  študijný odbor  ekonomika a riadenie strojárskej výroby . V rokoch   1991 až 1994 pracoval vo firme Bratislavské Automobilové Závody  a.s.  V novembri 1994 nastúpil do firmy Volkswagen Slovakia a.s.  na oddelenie Materialových dispozícíí. Postupne prešiel rôznymi funkciami a pozíciami v manažmente. V súčasnosti pôsobí na  pozícii vedúceho logistiky Volkswagen Slovakia a.s. .

 

Ing. Miroslav Košík, PhD.

Ing. Miroslav Košík, PhD. - Je rodákom z Bánoviec nad Bebravou. Bakalárske, inžinierske aj doktorandské štúdium absolvoval na Materiálovotechnologickej fakulte STU v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály.  V roku 2016 sa zúčastnil celosvetovej súťaže v simuláciách spracovateľských technológii plastov Moldex3D Global Innovation Talent Award, kde za svoju prípadovú štúdiu získal ocenenie "Special Prize". V roku 2018 obhájil svoje znalostí, keď v ďalšom ročníku tejto súťaže získal prvé miesto "First Prize". Ocenenie si prevzal na konferenci  Moldex3D Technology Conference 2019 v Shanghai v Čine. Po ukončení štúdia na MTF študoval anglický jazyk v New Yorku. Neskôr začal pracovať v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o na úseku vývoja, projektového riadenia a aj ako technológ pre výrobu fokusačnej optiky do svetelných modulov automobilov.

 

  • Pozn.: Údaje a fotografie boli zverejnené so súhlasom menovaných.