Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Elektronický zápis predmetov je určený pre aktuálnych študentov doktorandského štúdia, ktorí sa budú zapisovať do nasledujúceho akademického roka.

Zápis do nasledujúceho akademického roku môže realizovať študent, ktorý si splnil svoje študijné povinnosti cez ikonu Portál študenta – Reg./Zápisy v Akademickom informačnom systéme (AIS) v termíne od 01.09.2022 do 06.09.2022. Po tomto termíne AIS elektronický zápis na štúdium neumožní.

 

POSTUP PRED E-ZÁPISOM:

Školiteľ vyplní študentovi aktualizovaný študijný plán v AIS (ďalej iba AŠP). Študent nemá možnosť vykonať E-zápis, ak školiteľ nevyplnil AŠP.

V prípade, ak nemáte vyplnený AŠP, alebo nemáte zapísané hodnotenie z absolvovaného predmetu, kontaktujte čo najskôr školiteľa, alebo vyučujúceho.

POSTUP PRI E-ZÁPISE:

 • Prihláste sa do AIS, aplikácia Portál študenta a kliknite na Reg./Zápisy.
 • AIS ponúkne k zápisu predmety na ak. rok 2022/23 a predmety, ktoré ste mali zapísané v ak. roku 2021/2022 a nemáte ich úspešne ukončené.
 • Žiadne predmety v AIS nepridávate, všetky predmety Vám zapíše pri osobnom zápise referentka študijného oddelenia.
 • Kliknite na ikonu VYKONAŤ E-ZÁPIS. Zápis je zrealizovaný (ak študent nepotvrdí kliknutím, zápis sa nevykoná).

Po absolvovaní e-zápisu je študent je povinný:

 1. Objednať a zaplatiť prolongačnú známku na preukaz (Portál študenta – Financovanie štúdia a štipendiá – Objednávky).
  Ak je preukaz starší ako 6 rokov, potrebné objednať duplikát preukazu.
  Pre využívanie zliav v doprave zaplatiť aj platbu za dopravné funkcionality.
  Odporúčame vykonať platby online. Študentovi, ktorý nezrealizoval platbu podľa bodu 2) nebude vydaná prolongačná známka.

  Prolongačnú známku a Potvrdenie o návšteve školy (vytlačiť cez Portál študenta alebo vytlačiť potvrdenie) si môže študent prevziať osobne na študijnom oddelení v čase osobného zápisu. Študentovi, ktorý nezaplatil za známku, známka nebude vydaná.
  Po prevzatí známky si študent predĺži platnosť preukazu na ak. rok 2022/2023 na termináli.


 2. Vytlačiť, vyplniť a podpísať Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu
 3. Dostaviť sa na osobný zápis na študijné oddelenie - referát doktorandského štúdia, prízemie č. dverí 20, Ulica Jána Bottu 25, Trnava dňa

07.09.2022  od  8.00 hod. -  14.30 hod.
(od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka)

Kontakt na študijné oddelenie

Študijné plány 2022/2023

 

Výučba v akademickom  roku 2022/2023 začína dňa 19.09.2022.

          

Študent, ktorý nezrealizuje e-zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem. V súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2022  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.