Prejsť na obsah
Dianie na MTF

E-zápis predmetov sa týka aktuálnych študentov, ktorí ukončili 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník inžinierskeho štúdia a ktorí splnili podmienky na pokračovanie v štúdiu.

V termíne  od 04.8.2022 do 14.8.2022 si môžete registrovať (zapisovať) predmety na akademický rok 2022/2023. E-zápis sa realizuje iba elektronicky, po termíne 14.8.2022 vstup do AIS už nebude možný.

Študijné plány 2022/2023 si môžete pozrieť TU

Výučba v akademickom  roku 2022/2023 začína dňa 19.09.2022 podľa harmonogramu štúdia.

 

POSTUP PRI E-ZÁPISE:

  • Pred e-zápisom najskôr v aplikácii Portál študenta kliknite na KONTROLA PLÁNU (horný riadok posledná ikona vpravo)
  • Skontrolujte si predmety, ktoré ste neukončili úspešne v ak. roku 2021/2022 a súčasne zoznam predmetov, ktoré si budete zapisovať na rok 2022/2023
  • Vrátite sa o krok späť na Portál študenta a kliknite na ikonu Reg./Zápisy
  • Dostanete sa do aplikácie Registrácia, zápisy a zmeny po zápisoch
  • V tejto aplikácii vám AIS ponúkne k zápisu predmety na zimný a letný semester pre ak. rok 2022/23 a predmety, ktoré ste v ak. roku 2021/2022 neukončili (zapíšte si ich opakovane).

 

Doplňujúca informácia pre študentov zapísaných na študijné programy v moduloch B-PPP, B-KPR, B-VTVM: Študenti, ktorí sa zapisujú do 3.ročníka sa začiatok štúdia cez kontrolu plánu zobrazuje v AIS rok 2021/2022 a nie rok začiatku štúdia 2020/2021. Je to v poriadku, dôvodom je prestup na modul.

Návod ako si zapísať v AIS predmety:

Bakalárske štúdium  

Inžinierske štúdium

Ak ste zápis vykonali a je všetko v poriadku, kliknite na ikonu VYKONAŤ E-ZÁPIS.

 

Študent, ktorému AIS nezobrazuje predmety a nedovolí mu zápis predmetov na ak. rok 2022/2023 (možné dôvody: mal prerušené štúdium, mal uznané predmety, prestupoval na iný študijný program, prestúpil z inej fakulty, zapisuje si zostatkové kredity, resp. bol neúspešný na štátnych skúškach a zotrváva v štúdiu.....) je povinný v čase e-zápisov, t.j. od 04.08.2022 do 14.08.2022 kontaktovať svoju študijnú referentku mailom/resp. telefonicky a nahlásiť predmety, ktoré bude absolvovať.

Kontakt na študijné oddelenie

Študent, ktorý nezrealizuje e-zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem. V súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31.08.2022  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

Po absolvovaní e-zápisu je študent je povinný najneskôr do konca augusta:

Vytlačiť, podpísať a doručiť na fakultu (poštou, alebo odovzdať osobne na podateľni fakulty):

Študent je povinný:

  • Objednať a zaplatiť prolongačnú známku (Portál študenta – Financovanie štúdia a štipendiá – Objednávky). Ak je preukaz starší ako 6 rokov, objednať duplikát preukazu.
  • Pre využívanie zliav v doprave treba zaplatiť aj platbu za dopravné funkcionality.
  • Odporúčame vykonať platby online.

Prolongačnú známku a Potvrdenie o návšteve školy (vytlačiť cez Portál študenta, alebo  vytlačiť potvrdenie) si môže študent prevziať osobne na študijnom oddelení v čase stránkových hodín od 19.09.2022. Študentovi, ktorý nezaplatil za známku, známka nebude vydaná.

 

Platnosť preukazu študenta na ak. rok 2022/23 je možné predĺžiť

na termináli najskôr OD 2.9.2022.