Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

11.02.2019 Aj na Slovensku skúmame čierne diery, projekt SlovakION môže získať 15 miliónov eur

Aj Tr­nava má svoj uni­kátny ve­decký park na európ­skej úrovni. Pro­jekt Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity ne­súci ná­zov Slo­va­kION plá­nuje spus­tiť tech­no­lo­gickú re­vo­lú­ciu vo vzde­lá­vaní. Prog­ram európ­skej ko­mi­sie Ho­ri­zon 2020 oce­ňuje naj­lep­šie európ­ske ve­decké pro­jekty. Tento rok sa doňho za­po­jilo až 850 ná­vrhov a ko­mi­sia vy­brala tie naj­lep­šie, ktoré do­stali mož­nosť ob­há­jiť sa pred ko­mi­siou.

https://www.startitup.sk/aj-na-slovensku-skumame-cierne-diery-projekt-slovakion-moze-ziskat-15-milionov-eur/

 

11.02.2019 Levice: MTF STU otvorí v Leviciach výučbové pracovisko

Záujemcovia o štúdium na vysokej škole budú mať možnosť študovať v Leviciach na základe zmluvy o dlhodobej spolupráci, ktorú podpísali zástupcovia mesta Levice a MTF STU.  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave otvorí od septembra tohto roka výučbové pracovisko v Leviciach. Záujemcovia o štúdium na vysokej škole budú mať možnosť študovať v Leviciach na základe zmluvy o dlhodobej spolupráci, ktorú podpísali zástupcovia mesta Levice a MTF STU. 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/levice-mtf-stu-otvori-v-leviciach-vyu/47293-clanok.html

 

05.02.2019 MTF STU v Trnave privítala na svojej pôde už po trinásty raz záujemcov o štúdium

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave zorganizovala už po trinásty raz Deň otvorených dverí. V stredu 6. februára 2019 prišli na pôdu úspešnej fakulty záujemcovia o informácie a bližšie zoznámenie sa so študijným programom či technickým vybavením MTF STU v Trnave. Program 13. ročníka Dňa otvorených dverí začal v Aule prof. Adamku na ulici Jána Bottu. Prítomných privítala prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov Kristína Gerulová.

http://www.trnava-live.sk/2019/02/08/mtf-stu-v-trnave-privitala-na-svojej-pode-uz-po-trinasty-raz-zaujemcov-o-studium/