Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V súlade s § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem dátum obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške študenta doktorandského štúdia:

Meno a priezvisko: Ing. Fedor Burčiar

Školiteľ: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Proaktívna simulácia v riadení výrobných systémov

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Študijný odbor: kybernetika

Dátum: 1. júl 2022

Čas a miesto konania obhajoby: 9.00 hod., MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T02 3.129.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty