Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. augusta 2022 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 11.00 hod.:

Doktorand: Ing. Aleš Nečas

Študijný  program: integrovaná bezpečnosť

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Téma dizertačnej práce: Vývoj progresívnych metód testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov

 

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Martinka, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL -235.

Autoreferát dizertačnej práce