Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri

v čase od  8.00 hod. do  15.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

nasledovne:

28. 09. 2019 p. Šprinková Kvetoslava - č. dverí 20
p. Richnáková Adriana - č. dverí 21
5. 10. 2019 p. Cuninková Renáta - č. dverí 21
12. 10. 2019 p. Burská Oľga - č. dverí 22
19. 10. 2018 Bc. Čapkovičová Katarína - č. dverí 22