Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Komisia pre sociálne veci študentov rozhodla o pridelení/nepridelení ubytovania študentom vyšších ročníkov, ktorí si podali do 31.5.2022 žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2022/2023.

Rozhodnutie komisie si môžu študenti pozrieť v AIS (Akademický informačný systém), eAgenda – Administratíva študentských domovov – klik na žiadosť o študentský domov.

Študenti, ktorí si nepodali žiadosť o ubytovanie do konca mája a majú záujem o ubytovanie, si môžu vyplniť žiadosť a odovzdať/poslať do podateľne fakulty najneskôr  do  31. 07. 2022.

Študentovi, ktorému komisia pridelila ubytovanie na ak. rok 2022/23 a neúspešne ukončí aktuálny ak. rok 2021/22, bude rozhodnutie o pridelení ubytovania ZRUŠENÉ.  Tento študent môže  požiadať o ubytovanie po zápise na štúdium, ak si podá opätovne prihlášku v II. kole prijímania uchádzačov a bude na štúdium prijatý.

Na nasledujúcom zasadnutí komisie v mesiaci september 2022 budú riešené nové žiadosti a žiadosti študentov, ktorým nebolo pridelené ubytovanie v I. kole zasadnutia komisie.