Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. apríla 2019 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 23. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK).

Z radov študentov na I. a II. stupni štúdia, 104 študentov realizovalo vedeckú odbornú činnosť formou odbornej práce prezentovanej v rámci konferencie v 11 sekciách:

 • Anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Environmentálna bezpečnosť
 • Humanitné vedy
 • Manažment ľudských zdrojov v kontexte Age managementu
 • Materiály
 • Požiarna bezpečnosť
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Priemyselné manažérstvo a personálna práca
 • Výrobné technológie 1
 • Výrobné technológie 2.

 

Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred hodnotiacimi komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.

Práce študentov hodnotilo v komisiách 40 odborníkov, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty i mimofakultných. Celkovo bolo v roku 2019 na ŠVK prezentovaných 86 prác. V každej sekcii komisia vyhodnotila  tri najlepšie práce.

V súlade s Rámcovými pravidlami ŠVOČ na MTF STU so sídlom v Trnave budú práce študentov, ktoré boli navrhnuté na I. miesto v sekciách Materiály, Priemyselné inžinierstvo, Priemyselné manažérstvo a personálna práca nominované na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Predseda hodnotiacej komisie i po ukončení rokovania odovzdal každému prezentujúcemu študentovi v sekcii certifikát o účasti.

V popoludňajších hodinách na spoločnom slávnostnom vyhodnotení v aule prof.  Adamku autori víťazných prác na prvých troch miestach z každej sekcie prevzali z rúk prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. diplom dekana fakulty. Okrem diplomu im bude priznané finančné ocenenie formou motivačného štipendia.

Aj v tomto roku udelila tri ocenenia Slovenská zváračská spoločnosť (SZS). Cenu predsedu SZS ako uznanie za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na MTF STU so sídlom v Trnave v roku 2019  prevzali študenti:

 • Martin Dobiš zo sekcie Materiály
 • Bc. Jakub Kováč zo sekcie Výrobné technológie 2
 • Bc. Richard Hudec zo sekcie Výrobné technológie 2.

 

Ako aj v predchádzajúcich rokoch prejavil záujem oceniť víťaznú prácu Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cenu ZSTVS a status ambasádora ZSTVS získal za svoju prácu študent Peter Kukan zo sekcie Výrobné technológie 1.  

Po prvýkrát v tomto roku udelil cenu aj Zväz automobilového priemyslu. Ocenenie a finančnú hotovosť si z rúk Ing. Jaroslava Holečka, PhD. prevzal študent Miroslav Šedivý zo sekcie Priemyselné inžinierstvo

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia komisie ŠVOČ), členom hodnotiacich komisií, riaditeľom ústavov a vedúcim pracovísk za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, a rovnako všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií.

Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. a študijným oddelením fakulty.

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autor textu: Mgr. Ivančíková Renáta

Autor fotografií: Mgr. Jana Boškovská, Mgr. Miroslava Martinická