Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor univerzity udelil CENU REKTORA za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia absolventom, ktorí:

  • dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé obdobie štúdia príslušného študijného programu, pričom súčasne
  • štátne skúšky absolvovali s hodnotením A a
  • dosiahli počas štúdia príslušného študijného programu okrem diplomovej práce aj ďalšie vynikajúce výsledky v odbornej činnosti.

 

V zreteľa hodných prípadoch môže rektor udeliť ocenenie aj absolventovi inžinierskeho štúdia za výnimočné výsledky, ktoré dosiahol počas štúdia príslušného študijného programu v odbornej činnosti, pričom jeho vážený študijný priemer nebol horší ako 1,50.


Meno a priezvisko

Vážený
študijný priemer


Študijný program

Pracovisko, garantujúce študijný program

Bieliková Gabriela, Ing.

1,11

 priemyselné manažérstvo, modul priemyselné  manažérstvo

 Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Kudláč Marek, Ing. Mgr.

1,17

 materiálové inžinierstvo

 Ústav materiálov

Dekan fakulty udelil CENU DEKANA za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia absolventom, ktorí ukončili inžinierske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych skúšok.


Meno a priezvisko

Vážený
študijný priemer


Študijný program

Pracovisko, garantujúce študijný program

Belokostolská Natália, Ing.

1,06

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Gálisová Andrea, Ing.

1,03

priemyselné manažérstvo, modul priemyselné manažérstvo

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Jarásová Nikoleta, Ing.

1,08

priemyselné manažérstvo, modul priemyselné manažérstvo

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Krchnák Erik, Ing.

1,15

integrovaná bezpečnosť

Ústav integrovanej bezpečnosti

Mahútová Kristína, Ing.

1,15

integrovaná bezpečnosť

Ústav integrovanej bezpečnosti

Perička Jakub, Ing.

1,13

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Ranglová Rebeka, Ing.

1,04

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Šuran Tomáš, Ing.

1,13

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Dekan fakulty udelil POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA za mimoriadne kvalitne vypracovanú diplomovú prácu.  


Meno a priezvisko


Študijný program

Pracovisko, garantujúce študijný program

Beckerová Sára, Ing.

priemyselné manažérstvo, modul priemyselné  manažérstvo

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Bieliková Gabriela, Ing.

priemyselné manažérstvo, modul priemyselné  manažérstvo

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Csekei Martin, Ing.

počítačová podpora návrhu a výroby, modul počítačová podpora návrhu a výroby

Ústav výrobných technológií

Fodora Peter, Ing.

počítačová podpora návrhu a výroby, modul počítačová podpora návrhu a výroby

Ústav výrobných technológií

Gálisová Andrea, Ing.

priemyselné manažérstvo, modul priemyselné  manažérstvo

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Jánosfalvi Dávid, Ing.

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Krchnák Erik, Ing.

integrovaná bezpečnosť

Ústav integrovanej bezpečnosti

Kudláč Marek, Ing. Mgr.

materiálové inžinierstvo

Ústav materiálov

Mahútová Kristína, Ing.

integrovaná bezpečnosť

Ústav integrovanej bezpečnosti

Peter Radovan, Ing.

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Richnák Tomáš, Ing.

počítačová podpora návrhu a výroby, modul počítačová podpora návrhu a výroby

Ústav výrobných technológií

Stiller Matúš, Ing.

výrobné technológie a výrobný manažment, modul zváranie a spájanie materiálov

Ústav výrobných technológií

Szabó Roman, Ing.

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelila Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú diplomovú prácu v roku 2022


Meno a priezvisko


Študijný program

Pracovisko, garantujúce študijný program

Gracik Tomáš, Ing.

materiálové inžinierstvo

Ústav materiálového inžinierstva

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.