Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Oddelenie projektov štrukturálnych a investičných fondov: je administratívno-servisným a informačným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje organizačné, administratívne a servisné činnosti súvisiace so sledovaním, spracovaním, registráciou  a administráciou činnosti fakulty v oblasti využívania štrukturálnych a investičných fondov. Pôsobnosť oddelenia je zameraná najmä na:

  • administratívnu podporu projektov počas celého ich životného cyklu,
  • sledovanie dodržiavania časových a finančných plánov projektov,
  • sledovanie merateľných ukazovateľov na úrovni výstupov a dopadu podľa zadefinovaných indikátorov,
  • tvorbu monitorovacích správ,
  • kontrolu zúčtovania výdavkov projektov podľa ich projektových rozpočtov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami, vrátane komunikácie s dotknutými inštitúciami a partnermi,
  • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pôsobnosti  pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty.

Oddelenie je súčasťou OPOM MTF STU.

Kontakt:
vedúca oddelenia : Ing. MonikaPinkasová (monika.pinkasova@stuba.sk)


Pracovníci oddelenia:

Ing. Lucia Baňasová, PhD. (lucia.banasova@stuba.sk),

Ing. Ivana Kasalová, PhD. (ivana.kasalova@stuba.sk),

Ing. Mariana Velčická (mariana.velcicka@stuba.sk)

Adresa: Oddelenie EŠIF OPOM, MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava