Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Doslovný preklad pojmu public relations je „verejné vzťahy", niekedy prekladaný ako „vzťahy k verejnosti", resp. „vzťahy s verejnosťou". V našich podmienkach sa pojem „verejnosť" chápe v zmysle všeobecnej verejnosti (ako neštruktúrovaný objekt), kým vlastná činnosť subjektu (fakulty) v oblasti public relations je namierená na určité cieľové skupiny - relevantný výsek verejnosti. Obsahom činnosti fakulty v oblasti PR je profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov, aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia všetkých významných záujmov a tvorba pozitívneho imidžu fakulty. Úlohou public relations je sústavne komunikovať so všetkými dôležitými cieľovými skupinami tak, aby sa v ich vedomí posilňovala pozícia a vnímanie fakulty. Medzi ďalšie úlohy PR patrí zvýšenie prestíže, zlepšenie informovanosti, prehĺbenie pozitívnych postojov a prezentácia úspešných výsledkov vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti fakulty.