Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov OPOM:

Bc. Alena Michálikováprojekty VEGA,KEGA,Mladý výskumník, Mladý výskumník – exceletné tímy, iné domáce projekty; Vedecká rada; habilitačné a inauguračné konanie; akreditácia; DrSc a Dr.h.c.; emeritní a hosťujúci profesori
Bc. Beata Vrbovská inštitucionálne projekty, evidencia projektov pre prax; zahraničné pracovné cesty; letenky; ocenenia; support; aktualizácia web stránky Výskumu
Mária Rešetková MBA-  medzinárodné vzťahy, prijatia zahraničných hostí, zahraničné prezentácie, zahraničné mobility študentov a zamestnancov, zahraničné štipendiá; projekty APVV, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok, Motivačný program;  support; konferenčný servis (úhrada konferenčných poplatkov)

Základné informácie o činnostiach oddelenia  :

Domáce projekty:

 • komplexná agenda projektov VEGA, KEGA, APVV,  Mladý výskumník, Mladý výskumník-excelentné tímy, iné domáce projekty, inštitucionálne projekty fakulty, projekty Inkubátor nápadov a amyšlienok – administrácia, sledovanie výziev, evidencia  a monitorovanie priebehu realizácie projektov vrátane evidencie zmlúv a aktualizácie statusov projektov v systémoch univerzity; monitoring projektov pre prax  
 • sledovanie a výkazníctvo domácich projektov k hodnotiacim procesom (rozpis dotácie, správy a výkazy výskumu a vývoja, plnenie úväzkových listov v oblasti vedy)
 • sledovanie  a evidencia podporných programov vedecko-výskumnej činnosti STU (Motivačný program)
 • prehľad riešených projektov v aktuálnom roku

Agenda Vedeckej rady:

 • komplexná starostlivosť a administrácia zasadnutí Vedeckej rady
 • archivácia zasadnutí Vedecekej rady

Habilitačné a inauguračné konanie, emeritní a hosťujúci profesori:

 • komplexné zabezpečovanie administrácie agendy habilitácií, inaugurácií, emeritných profesorov, hosťujúcich profesorov

DrSc a  Dr.h.c.:

 • agenda sekretariátu pre udeľovanie DrSc na obdobie 2014-2017 (ukončená v roku 2015)
 • agenda udeľovania návrhov Dr.h.c.

Akreditácia:

 • Súčinná podpora procesu tvorby akreditačného spisu
 • archivácia akreditačného spisu fakulty

Konferenčný servis:

 • úhrada konferenčných poplatkov

Ocenenia v oblasti výskumu:

 • Support pre budovanie portálu ocenení

Support:

 • Grantové agentúry – aktualizácia kontaktov
 • Sledovanie programov a organizácií podporujúcich mobilty a ponúkajúce štidpendiá
 • Aktuálne medzinárodné konferencie

Medzinárodné vzťahy MTF:

 • Členstvo v medzinárodných organizáciách MTF STU
 • Zmluvy o spolupráci so zahraničnými partnermi

Zahraničné pracovné cesty:

 • Komplexná agenda spracovania zahraničných pracovných ciest
 • Zabezpečovanie leteniek

Prijatia zahraničných hostí

 • Evidencia zahraničných návštev
 • Komplexná agenda Prijatia zahraničných hostí

Zahraničné prezentácie:

 • Monitoring a evidencia prezentácií MTF v zahraničí,  prezentácie zahraničných subjektov na MTF
 • Monitoring exkurzií študentov a zamestnancov  MTF v zahraničí

Zahraničné mobility študentov a zamestnancov MTF:

 • Komplexná agenda  všetkých mobilít  študentov MTF (Erasmus, Národný štipendijný program, Free Movers a iné)
 • Informácie a pokyny pre študentov
 • Štatistiky mobilít študentov
 • Komplexná agenda  evidencie, spracovania a sledovania Zahraničných študentov na MTF
 • Komplexná agenda mobilít učiteľov a zamestnancov MTF
 • Koordinátor mobilít MTF