Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Odbor poznatkového manažmentu (OPOM) je informačný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje podporné a servisné aktivity pre vedecko-výskumné činnosti,  procesy zahraničných vzťahov a zahraničných mobilít, realizuje vlastné výskumné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom akademickej knižnice, vydavateľskými aktivitami a rozvojom vzťahov s verejnosťou.

OPOM vznikol po reštrukturalizácii MTF STU s účinnosťou od 1. januára 2007 vytvorením a spojením pracovísk:

  • Akademickej knižnice
  • Vydavateľstva AlumniPress
  • Oddelenia Public relations

Akademická knižnica vznikla v roku 1986 ako súčasť vtedajšej Strojárskotechnologickej fakulty SVŠT (neskôr premenovaná na Materiálovotechnologickú fakultu STU) s pôvodným názvom  Ústredná knižnica- študijné a informačné stredisko.

Vydavateľstvo AlumniPress vzniklo v roku 2007 transformáciou súčasti vtedajšej akademickej knižnice - oddelenia Desktop Publishing.

Oddelenie Public relations vzniklo ako nové pracovisko v roku 2007 a je súčasťou organizačnej štruktúry Odboru poznatkového manažmentu.

Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov sa stalo súčasťou odboru od 1.1.2015.

Oddelenie vedy a výskumu je  súčasťou odboru od 1.1.2015. Od 1.1.2019 prešla agenda pôvodného referátu zahraničných vzťahov pod Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov a Oddelenie vedy a výskumu sa rozšírilo o referát projektov štrukturálnych fondov.