Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Vážení študenti,

aktuálne informácie z Útvaru medzinárodných vzťahov STU k mobilitám ako aj inštrukcie ako postupovať počas pandémie vírusu COVID-19 nájdete tu.

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

6 – 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA

Všeobecné podmienky:

 • ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu
 • výborné študijné výsledky
 • výborná znalosť anglického jazyka
 • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 30. júna 2020.

Podrobné informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

 


 

NATO-wide Young Professionals Programme (YPP) – výzva na podávanie prihlášok

Zámerom je pritiahnuť a rozvinúť veľmi nadaných profesionálov, ktorí majú záujem o urýchlenie kariéry cez nástupnú pozíciu v NATO. Úspešný kandidát budem mať možnosť pracovať v rôznych oblastiach v odlišných orgánoch NATO a zažiť rad aktivít v aliancii.

Podávanie prihlášok v termíne 29. apríl – 31. máj

Začiatok realizácie programu v roku 2021

Podrobné informácie ako aj kritériá na www.nato.int/YPP

YPP brožúra EnglishFrench


 

Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2020/2021 – Národný štipendijný program  SR

  • Realizácia pobytov v rámci akademického roka 2020/2021.
  • Termín predkladania žiadostí je 30. apríl 2020 do 16:00 hod.
   Zmena termínu uzávierky! Nový termín uzávierky: 18.5.2020 o 16:00 hod. (stredoeurópsky čas)
  • Žiadosti o štipendiá (možnosť uchádzať sa aj o cestovný grant) sa predkladajú on-line cez stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Štipendiá sú určené pre:

  • študentov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
  • doktorandov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia
  • postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej organizácii

  Úpravu podmienok pre predkladanie žiadostí nájdete na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok alebo úplné znenie v pdf formáte  (klikni sem)

   Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

   Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

   Podrobné informácie na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-akademicky-rok-2020/2021-je-otvorena.

   Slovenská akademická informačná agentúra informuje o výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov.

   Uzávierka: 30. 4. 2020

   Uchádzať sa je možné v nasledovných kategóriách:

   ŠTIPENDIUM DAAD NA KRÁTKODOBÝ VÝSKUMNÝ POBYT PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 6 MESIACOV)

   ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV DAAD (1 - 3 MESIACE)

     


    

   Štipendium DBU v Nemecku

   Možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

   Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

   Výška štipendia je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

   Dňa 01.04.2020 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Zúčastnia sa i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky Vaše otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

   Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2020 do 31.7.2020. 

   Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2020 a všetci absolventi z minulých rokov.

   Prihlásiť sa je možné na: https://www.dbu.de/2613.html

   Informáciu môžete nájsť aj na stránkach: http://dbu.de/2600.html 

   Pozvánka

   Poster


    

   Erasmus+ študijný pobyt

   Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2019. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2020.

   Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na:

   https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

   Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.

    


    

   EIT Digital ponúka študentom z vybraných krajín štipendiá na letné školy v európskych metropolách

   Študenti budú môcť stráviť dva týždne leta 2020 vo vybranej európskej metropole a získať skvelú skúsenosť do svojho CV. Počas letnej školy je možnosť pracovať na zadaniach pre top európske firmy, navštíviť lokálne inovačné huby, stretnúť top startup-istov z danej krajiny, a hlavne spoznať nové mesto a skvelých ľudí.

   EIT Digital Summer Schools ponúkajú:

   • 2 týždne zaujímavých workshopov
   • 16 programov zameraných na digitálne inovácie a business skills
   • Výber z 13 top európskych miest v 12 európskych krajinách
   • Možnosť pracovať na pracovných zadaniach pre top európske firmy
   • Super voľnočasové aktivity
   • Možnosť získania štipendia

   Termín podávaná prihlášok so zvýhodnenými podmienkami pre „early birds“ je 1.2.2020. Posledný dátum podania prihlášky o štipendium je 15.3.2020.

   Viac informácií o programoch letných škôl a podmienkach získania štipendia nájdete tu

    


    

   Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2020/2021

   Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

   • študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
   • jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
   • osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  Študentskej vedeckej konferencii a pod.)

    

   Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

    

   V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

   Štipendiá na krátkodobé pobyty
   Doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka
   Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

    

   V programe Akcia Rakúsko-Slovensko je otvorená ďalšia výzva o štipendiá:

   • Štipendiá Akcie pre diplomantov
   • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
   • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
   • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (uchádzači z humanitných odborov a umenia)

   Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

   Podrobné informácie o ponuke štipendií sú zverejnené tu

    

   Termín podávania prihlášok na Erasmus+ stáže pre akademický rok 2019/2020

   Prihlášky na Erasmus+ stáže sa podávajú priebežne počas celého roka, bližšie informácie nájdete tu. Aktuálnu ponuku Erasmus+ stáží nájdete tu.

    

   International Visegrad Fund - Visegrad Scholarship Program 2020

   Ponuka bakalárskych (V4), magisterských a po-magisterských štipendií
   Študenti/ výskumníci môžu požiadať o štúdium/výskum až na 4 semestre
   Štipendium do výšky 2 500 EUR/ semester
   Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

   Informácie o ponuke štipendií nájdete tu

    

   Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite študentov Informácie a pokyny    Archív výziev na študijné pobyty