Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

1. "Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy"

Kedy? 9. júna 2021 (streda) o 14:00 hod.

Pre? VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov

Link na pripojenie ako aj celú informáciu o podujatí nájdete na stránke SAIA, n.o.: https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/webinar-stipendia-do-strednej-a-juhovychodnej-europy


2. "Do celého sveta s Národným štipendijným programom v letnom semestri 2021/2022"

Kedy?  16. júna 2021 (streda) o 14:00 hod.

Pre? VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov

Link na pripojenie ako aj celú informáciu o podujatí nájdete na stránke SAIA, n.o.:

https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/webinar-do-celeho-sveta-s-narodnym-stipendijnym-programom-v

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie 

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Termín na predkladanie žiadostí: 15. 5. 2021

Kompletné informácie o projektoch sú dostupné na  www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at

 

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie 

 

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2021

Kompletné informácie o projektoch sú dostupné na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

 

MAĎARSKO – výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

Dĺžka pobytov: 5 až 20 - dňový krátkodobý výskumný pobyt alebo
                       1 až 3 – mesačný výskumný pobyt

 

Štipendium: poskytuje prijímajúca strana

Cestovný grant: z MŠVVaŠ SR

Uzávierka: 26.1.2021, 16:00 hod.

 

V prípade záujmu sa viac dozviete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

 

Národný štipendijný program SR - Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2020/2021

  • Termín predkladania žiadostí: on-line: 31. október 2020 do 16:00 hod.
  • Žiadosť o štipendium a cestovný grant na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka sa predkladá online na stipendia.sk. (resp. www.scholarships.sk –  uchádzači zo zahraničia)

Štipendiá sú určené (okrem študentov a doktorandov) aj pre: postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej inštitúcii. Podmienkou je udelenie titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu) nie staršieho ako 10 rokov k termínu uzávierky.Výskumný pobyt je možné realizovať v dĺžke 3-6 mesiacov.

Bližšie informácie sa dočítate na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-letny-semester-akad-rok-2020/2021-otvorena

 

Slovenská akademická informačná agentúra informuje o výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Uzávierka: 30. 4. 2020

Uchádzať sa je možné v nasledovných kategóriách:

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE VŠ UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 3 MESIACE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV DAAD (1 - 3 MESIACE)

 

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 


 

Výberové kritériá na Erasmus+ mobility zamestnancov fakulty

Pri výbere účastníka programu Erasmus+ z radov zamestnancov sa vychádza z pracovných programov záujemcov o mobilitu, pričom sa zohľadňuje:

  • záujem fakulty (ústavov, oddelení, etc.) o kvalifikačný rast zamestnancov a rozvojových zámerov jej pracovísk,
  • nadviazanie kvalitných vzťahov a udržiavanie stabilných kontaktov s príslušnou partnerskou inštitúciou,
  • počet realizovaných mobilitných pobytov žiadateľa v danom roku (uprednostňujú sa žiadatelia, ktorí neabsolvovali resp. absolvovali menej mobilitných pobytov v danom roku).

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

  Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite zamestnancov a učiteľov Informácie a pokyny