Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

2019

02. - 04.10.2019
Medzinárodný doktorandský seminár 2019 v Chorvátsku
V dňoch 9 a 10. mája 2018  prezentovali svoje znalosti študentky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK Zielogórske Dni Logistiki „Nowe trendy i rozwiazania w logistice“  organizovanou  Univerzitou v Zielonej Gore , Poľsko, za účasti 4 univerzít.

 

2018

09. - 10.05.1018
Úspech našich študentov na mŠVOK v Zielonej Gore
V dňoch 9 a 10. mája 2018  prezentovali svoje znalosti študentky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK Zielogórske Dni Logistiki „Nowe trendy i rozwiazania w logistice“  organizovanou  Univerzitou v Zielonej Gore , Poľsko, za účasti 4 univerzít.

 

Zahraničná pracovná cesta pracovníkov UVTE do Miškolca
V rámci programu CEEPUS sa v marci uskutočnila zahraničná pracovná cesta pracovníkov UVTE do Miškolca. Prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., doc. Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Marcela Bučányová, PhD. a Ing. Andrea Mudriková, PhD. navštívili Univerzitu v Miškolci, kde delegáciu z MTF prijal riaditeľ Ústavu výrobných technológií Dr. Zsolt Maros ako aj riaditeľ Ústavu logistiky Prof. Dr. Béla Illés.

 

24. - 26.01.2018
Účasť zamestnancov UVTE na workshope v sídle spoločnosti B&R automation
V dňoch 24. - 26. januára 2018 sa zamestnanci z Ústavu výrobných technológií Ing. Roman Ružarovský, PhD. a Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. zúčastnili odborného workshopu pre akademickú obec priamo v sídle spoločnosti B&R automation, člen skupiny ABB Group, Eggelsberg, Rakúsko. Odborný program bol zameraný na oblasť vývoja a inovácií v priemyselnej automatizácii, Industry 4.0 vo vývoji a v reálnej výrobe. Program bol jednoznačne zaujimavý z hľadiska pozorovania ako pracuje jeden z najväčších svetových inovátorov v priemyselnej automatizácii. Odborný program pripravili a odborne zastrešili zamestnanci Ing. Marek Mašláni a Martin Majer so spoločnosti B+R automatizace, s.r.o.. S firmou sa rozvíja spolupráca na báze prednášok a možnosti riešenia diplomových prác.

 

2017

11. - 13.10.2017
Účasť pracovníkov UVTE na 13.ročníku medzinárodnej konferencii MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING MTeM 2017

V dňoch 11. až 13. 10. 2017 sa v Cluj-Napoca (Rumunsko) uskutočnil 13. ročník medzinárodnej konferencie MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, organizovanej Katedrou výrobného inžinierstva Technickej univerzity v Cluj-Napoca.

Konferencia bola zameraná na moderné trendy v oblasti progresívnych a aditívnych výrobných technológií a automatizácie výrobných procesov. Tohto odborného podujatia sa aktívne zúčastnila početná skupina pracovníkov z Ústavu výrobných technológií, v zložení: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen vedeckého výboru); doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (predseda sekcie III – S1: Manufacturing Engineering); Ing. Radovan Holubek, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Roman Ružarovský, PhD.; Ing. Ivan Buranský, PhD.

Za úspech možno považovať úspešné prezentovanie 6 príspevkov v sekciách Additive Manufacturing and Non-traditional Technologies, Metal Forming a Automation of Manufacturing Systems and Assembly. Zamestnanci Ing. Radovan Holubek, PhD. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. zároveň získali ocenenie za najlepší príspevok v rámci sekcie Automation of Manufacturing Systems and Assembly. Zaujímavou sprievodnou aktivitou konferencie bola mobilná výstava laboratória 3D Printing FabBus z Univerzity aplikovaných vied v Aachene, Nemecko.

 

17.-21.9.2017
Účasť UMAT MTF na medzinárodnej vedeckej konferencii EUCAS 2017

V dňoch 17. - 21. 9. 2017 sa uskutočnila v medzinárodnom kongresovom centre v Ženeve 13. medzinárodná vedecká konferencia EUCAS 2017 v oblasti supravodivých materiálov a ich aplikácií, ktorú organizovala trojica významných švajciarských inštitúcií CERN, EPFL Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) a Ženevská univerzita. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 1000 odborníkov z celého sveta, vrátane svetových lídrov v oblasti produkcie supravodivých materiálov a vodičov. Tejto konferencie sa aktívne zúčastnili aj zamestnanci Marcela Pekarčíková, Marián Drienovský a doktorandka Eva Michalcová z Ústavu materiálov. Konferencia poskytla účastníkom veľké množstvo odborných poznatkov a inovácií prezentovaných v troch paralelne bežiacich sekciách k tematickými okruhmi: elektronika, materiály a zariadenia využívajúce supravodivosť. Zaujímavosťou bol konferenčný banket uskutočnený priamo v priestoroch CERNu s možnosťou prehliadky urýchľovacieho systému zameraného predovšetkým na supravodivé a magnetické technológie ako aj prednáška riaditeľky CERNu Dr. Fabioly Gianotti na tému "Higgs boson and our life". 

http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/ucast-umat-mtf-na-medzinarodnej-vedeckej-konferencii-eucas-2017.html?page_id=13351

 

13.-16.9.2017
Uskutočnila sa 24. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2017

V dňoch 13. - 16. 9. 2017 sa uskutočnila v Mikulove (Česká republika) 24. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2017, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala VŠB TU Ostrava, Katedra tváření materiálů, FMMI za spolupráce s Politechnikou Śląska Katowice a Katedrou obrábania a tvárnenia, UVTE, MTF STU Trnava.

Na konferencii sa zúčastnilo 70 odborníkov z oblasti tvárnenia z 3 krajín (Poľsko - 29, Česká republika - 25 a Slovensko - 16). Z vysokých škôl to boli: VŠB TU Ostrava; Politechnika Śląska, Katowice; Politechnika Lubelska, Lublin; AGH Krakow, ŽU Žilina; SjF a MTF STU Bratislava a TU Košice.

Okrem účastníkov z vysokých škôl sa konferencie zúčastnili významné spoločnosti: Třinecké železárny, a.s, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Ostrava; COMTES FHT, a.s., Dobřany, AL INVEST Břidličná, a.s., a Železiarne Podbrezová, VVC, s.r.o., Podbrezová. V rámci konferencie bolo prezentovaných 45 príspevkov z oblasti tvárnenia a tieto sú uverejnené v časopisoch Kovárenství 61/2017 a Hutnik- Wiadomości Hutnicze 8/2017.

http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/uskutocnila-sa-24.-medzinarodna-vedecka-konferencia-forming-2017.html?page_id=13348

 

29.6.2017

V júni pracovníci UVTE realizovali zahraničnú pracovnú cestu v Bulharsku. V rámci tejto cesty sa zúčastnili konferencie „Innovations 2017“ kde prezentovali niekoľko vedeckých článkov.

Súčasťou tejto pracovnej cesty bola účasť našich pracovníkov na letnej škole v rámci CEEPUS siete CIII-BG-0722-05-1617, ktorej sa  zúčastnili partneri z viacerých zahraničných univerzít, ako napr. z Bulharska, Poľska, Srbska, Slovenska, Rumunska, Maďarska.

V rámci prednášok organizovaných pod záštitou TU v Sofii, zastúpenou assoc. Prof. Georgi Dinevom, PhD., bol na letnej škole predstavený Ústav výrobných technológií ako aj MTF STU v Trnave. Taktiež boli prezentované výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti ústavu, ďalej sa rokovalo o spolupráci v oblasti výskumu a možnej participácie na projektoch. 

 

23.-24.6.2017
Ocenený doktorand UVTE

V dňoch 23. – 24. 6. 2017 sa doktorand UVTE Ing. Igor Kostolný zúčastnil medzinárodnej konferencie “International Forum on Green Materials and Processing Technology for Circular Economy“ organizovanej na pôde Beijing University of Technology v Pekingu, China.  Na konferencií sa zúčastnil posterovej sekcie, kde predstavil poster s názvom „Flux less soldering of metal matrix composite using ultrasound energy“, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší poster. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov z 10 krajín.

http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/oceneny-doktorand-uvte.html?page_id=13284

 

17.5.2017
Rokovanie o spolupráci s firmou LG Electronics Inc. (Korea)

Rokovanie o spolupráci sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2017 v Moskovskej pobočke LG TCM Technology Center. Na základe požiadavky od novej divízie LGE Materials and Device Advanced Research Division bola navrhnutá spolupráca univerzitám a spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú spájaním rôznorodých materiálov, napr. keramika/kov. Z našej fakulty ich zaujal výskum spájkovania keramických a kovových materiálov pomocou ultrazvuku, za použitia spájky SnLa2. Štúdia bola publikovaná v karentovanom časopise „Advances in Materials Science and Engineering“.

Rokovania sa zúčastnili prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. a Ing. Igor Kostolný z  Ústavu výrobných technológií MTF STU. Za spoločnosť LG viedol diskusiu riaditeľ Hyun Sun Woo.  Diskusie sa tiež zúčastnili KI-CHANG Song a Namseok Kang.

http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/rokovanie-o-spolupraci-s-firmou-lg-electronics-inc.-korea.html?page_id=13200

 

28.2. - 3.3.2017
World Sustainable Energy Days 2017

V dňoch 28.2. – 3.3. 2017 sa zamestnanci Ústavu Integrovanej bezpečnosti Ing. Alica Bartošová, PhD. a Ing. Lenka Blinová, PhD. aktívne zúčastnili svetovej konferencie World Sustainable Energy Days 2017 vo  Welse v Rakúsku s prezentáciou s názvom „Study of usage heavy metals contaminated wastewater in bioethanol production“.

Už viac ako 20 rokov sa odborníci z celého sveta každoročne zhromažďujú v Hornom Rakúsku na tejto konferencii, ktorá je jednou z najväčších akcií v oblasti zaoberajúcej sa udržateľnou energiu a rôznymi druhmi biopalív. Konferencia významne prispieva k zvyšovaniu povedomia o obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Tohto roku sa jej zúčastnilo 700 odborníkov z 59 krajín.

http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/world-sustainable-energy-days-2017.html?page_id=13084

 

2016

29.11.2016
Dňa 29.11.2016 v Laboratóriu projektovania výrobných systémov  Ing. Tomáš Novotný z firmy  MECAS ESI s.r.o., BRNO predstavil oblasti pôsobenia firmy a prezentoval mobilný systém virtuálnej reality. Na viacerých ukážkach demonštroval oblasti virtuálneho projektovania výrobných systémov (montážnych, tvárniacich, obrábacích). Prezentácia bola  určená pre študentov študijného programu Výrobné zariadenia a systémy všetkých stupňov (Bc., Ing., PhD.), ale zúčastnili sa na nej aj zamestnanci UVTE. Boli predstavené nové prístupy v oblasti projektovania výrobných systémov vrátane ergonómie a bezpečnosti. 

10.11.2016
Dňa 10.11.2016 sa zástupcovia vedenia fakulty, dekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan pre rozvoj doc. Ing. Peter Pokorný, PhD., prodekanka pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. spolu s Ing. Daynierom Sobrinom, PhD. zúčastnili rokovania na Univerzite Marty Abreu v Santa Clare, kde odzneli aktuálne prezentácie oboch zúčastnených inštitúcií, stručný návrh projektu a prerokovali sa konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce v rámci prípravy projektu H2020-MSCA-RISE-2017 s termínom podania v marci 2017, ako aj ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce s katedrou Priemyselného inžinierstva a inými. Následne na konferencii COMEC (IX International Scientific Conference of Mechanical Engineering )2016 (14.-17.11.2016) dekan MTF STU prof. Peterka odovzdal medailu prof. Norge Machadovi pri príležitosti 30. výročia MTF STU. Dekan fakulty dostal ďakovný list od dekana partnerskej kubánskej inštitúcie za dlhodobú aktívnu spoluprácu. Na konferencii COMEC následne odzneli prezentácie príspevkov všetkých zúčastnených účastníkov slovenskej delegácie. Na záver konferencie bola podpísaná multilaterálna dohoda o kubánsko-brazílsko-argentínsko-maďarsko-slovenskej spolupráci.

18.9. – 23.9.2016
sa pracovníci z Ústavu materiálov, zamestnankyňa Ing. Ivona Černičková, PhD. a dvaja interní doktorandi Ing. Marek Adamech a Ing. Libor Ďuriška aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie “13th International Conference on Quasicrystals (ICQ13)“, ktorá sa konala v Káthmandu v Nepále. Na konferencii sa zišli zástupcovia širokej vedeckej komunity z 22 krajín sveta, vrátane popredných svetových vedcov pôsobiacich v oblasti výskumu kvázikryštálov.
Čestným hosťom konferencie bol držiteľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2011 za objav kvázikryštálov profesor Dan Shechtman, s ktorým mali možnosť pracovníci UMATu odborne diskutovať.

19. - 21.10.2016
sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila 8. International Scientific and Expert Conference TEAM 2016 http://team2016.mtf.stuba.sk/

02.03.2016      
sa uskutočnila návšteva predstaviteľov spoločnosti Bekaert (Belgicko) na našej fakulte. Bekaert je medzinárodná firma, zaoberajúca sa výrobou oceľových drôtov pre veľmi širokú škálu aplikácií. Bekaert vlastní na Slovensku dva veľké výrobné závody v Hlohovci (bývalá drôtovňa) a v Sládkovičove. Predstaviteľom spoločnosti z vývojového centra v Belgicku, vrátane CTO (Chief Technology Officer), ako aj početným predstaviteľom manažmentu jej slovenských závodov sa predstavili naše ústavy s technologickým a materiálovým zameraním. Firma Bekaert má už dlhoročnú spoluprácu s Ústavom materiálov a rozvíja sa aj spolupráca s Ústavom výrobných technológií. Okrem výskumu a analýz v oblasti materiálov a najmä kovových povlakov sa rieši aj problematika  zvárania drôtov. V rámci prednášok odzneli informácie o histórii vzájomnej spolupráce, ako aj aktuálny stav týchto aktivít. Počas prezentácií a prehliadky laboratórií, centier excelentnosti a UVPT v areáli CAMBO boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce, napr. v oblasti zlepšenia automatizácie a kontroly výrobných procesov. Predstaviteľov spoločnosti Bekaert zaujala široká škála našich laboratórií a ich prístrojové vybavenie, ktoré nepochybne prispeje k ďalšiemu rozšíreniu vzájomnej spolupráce.

 

2015

11.03.2015     
Počas podujatia JOB DAY boli v rámci projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax, ITMS 26110230113 prezentovaní zahraniční partneri získaní z realizácie projektu: DTF Technology GmbH Dresden, Germany;  IS4U, s.r.o. Brno, Česká republika;  DVK Maschinenbau GmbH Budapest, Hungary; NV Bekaert SA Zwevegem, Belgium. Cieľom bolo predstaviť zahraničného partnera fakulty v domácom prostredí fakulty, predstaviť jeho profil, zameranie a najmä upriamiť pozornosť na riešenie spoločných problémov teórie a praxe (či už z hľadiska výskumu, vývoja alebo vzdelávania, ale i možného uplatnenia absolventov fakulty v reálnej praxi). Išlo o prípravu 1-dňových prezentácií firiem na pôde fakulty ako výstupov aktivity uvedeného projektu. 

11.03.2015   
Prezentácia spoločnosti Robert BOSCH České Budějovice ( RBCB) .
Cieľom stretnutia bolo prerokovanie a konkretizácia možností ďalšej spolupráce medzi RBCB a MTF STU v oblasti absolvovania pracovných stáži študentov MTF STU v RBCB, vypracovávania záverečných prác v RBCB, a odborných prednášok zo strany RBCB.

18.03.2015     
Dňa 18. 3. 2015 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu Chargée d'Affaires Veľvyslanectva Fínska v Bratislave Henna Knuuttila, stážista Venni Valkama a podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Juraj Čajko. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka oboznámil fínskych hostí s práve prebiehajúcim budovaním infraštruktúry Materiálovotechnologickej fakulty. Zároveň boli na stretnutí prediskutované možnosti spolupráce MTF STU s fínskymi univerzitami a podnikmi pôsobiacimi na Slovensku. 

 

2014

2014               
UVP MTF STU na stránkach Britskej obchodnej komory. Otázka prezentácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibilty a uznania vo vonkajšom prostredí. Len štrukturálnou prezentáciou a propagáciou úspešnosti bude môcť vystupovať fakulta v pozícii uznávaného partnera pre vedecký a výskumný priestor, t. z. neustále informovať o vedeckom portfóliu inštitúcie, presviedčať o jej jedinečnosti a dávať do pozornosti jej výnimočné prvky, ktorými sa odlišuje od ostatných. Z tohto dôvodu je prezentovaný Univerzitný vedecký park aj na stránkach Britskej obchodnej komory.

29.09.2014     
Aktívna účasť MTF STU na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne v dňoch 29.9.-3.10.2014

30.06.2014     
V dňoch od 30. júna do 3. júla sa na pôde spoločnosti Festo Didactic v Denkendorf-e a Esslingen-e konal Campus Week, 5. medzinárodný kongres pre univerzity s podtitulom „Trends in Automation and Production“. Kongresu sa v spolupráci so zástupcom spoločnosti Festo spol. s r.o. pánom T. Horákom zúčastnili aj zástupcovia MTF z ústavov UVSM a UIAM prof.h.c. prof. Ing. K. Velíšek, CSc., prof. Ing. P. Tanuška, PhD. a Ing. M. Kopček, PhD. Nosnou témou prednášok uvedených na kongrese bol koncept štvrtej generácie priemyselnej revolúcie nesúci priliehavý názov Industrie 4.0.

28.03.2014     
Z iniciatívy Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu sa skupina študentov UIBE a UPIM zúčastnili exkurzie v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice.

 

2013

21.10.2013   
na pôde MTF STU sa uskutočnil  odborný seminár spoločnosti SECO Tools Group na tému „Stratégie frézovania II.“ (prednášajúci  Patrick De Vos, MSc. manažér technického vzdelávania)

09.04. 2013        
sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Portugalskej ambasády, reprezentantov firiem z Plastikárskeho priemyslu Portugalska a Slovenska, ako aj zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Automobilového klastra Západné Slovensko 

 

2012

31.10.2012   
Odborná prednáška "Advanced Software Testing I." vývojového špecialistu pre softvérovú architektúru a vývoj softvéru divízie Výskum a vývoj automobilového koncernu BMW AG Mníchov Ing. Romana Nagya, PhD.

27.07.2012    
Prijatie vysokých predstaviteľov  firmy CARL ZEISS/SRN  pre Poľsko, Česko a Slovensko, pánov Dr. Andreasa Mohra, Ing. Karla Tillingera, Ing. Mariána Stažovského a Ing. Tomáša Šima, vedúceho Meracieho a školiaceho centra Carl Zeiss  v Trnave. Návšteva si prezrela vybavenie fakulty v dvoch centrách excelencie a následne bola prerokovaná ponuka na spoluprácu v edukatívnej i odbornej oblasti zo strany CARL ZEISS, ktorej ťažiskom bude metrológia. Na záver bola  posúdená možnosť bilaterálnej zmluvy medzi CARL ZEISS a MTF  STU pre roky 2013-2016.

27.02.2012    
Návšteva general managera a prvého viceprezidenta firmy Bauer Gear Motor GmbH. Karl-Peter Simona. Nemecká firma so sídlom v Esslingene založila pobočku Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. v Zlatých Moravciach a hľadá partnerov na Slovensku. So zástupcami vybraných ústavov pán Simon prejednával možnosti komerčnej spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu. Zo strany fakulty sa stretnutia zúčastnili zástupcovia UMAT, UVTE, UPMK a UIAM