Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Program Stredná Európa („Central Europe“) v rámci projektovej schémy Interreg je jedným zo 14 nadnárodných programov podporovaných v súlade s cieľom “Európska územná spolupráca”. V rámci schémy je plánované vyhlásenie tretej výzvy v termíne 21. septembra 2017 až 25. januára 2018. Výzva bude jednokolová a jej celková finančná alokácia bude približne 60 mil. eur z ERDF.

link. http://www.central2014.gov.sk/

 

Tematické zameranie 3. výzvy na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa:

  • Prioritná os 1 - Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy

1.1.  Zlepšiť udržateľné prepojenia medzi aktérmi stredoeurópskych inovačných systémov pre posilnenie regionálnej inovačnej kapacity v strednej Európe

1.2.  Zlepšiť znalosti a podnikateľské schopnosti pre urýchlenie ekonomickej a sociálnej inovácie v stredoeurópskych regiónoch

 

  • Prioritná os 2 - Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe

2.1 Vytvoriť a implementovať riešenia pre zvýšenie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľnej energie vo verejných infraštruktúrach

2.2 Zlepšiť územne založené stratégie energetického plánovania a politiky podporujúce zmierňovanie klimatických zmien

 

  • Prioritná os 3 - Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe

3.1 Zlepšiť kapacity integrovaného environmentálneho manažmentu za účelom ochrany a udržateľného využívania prírodného dedičstva a zdrojov

3.2 Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov

3.3 Zlepšiť environmentálny manažment funkčných mestských oblastí v snahe urobiť ich lepšími miestami pre život

 

  • Prioritná os 4 - Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy

4.1 Zlepšiť plánovanie a koordináciu regionálnych dopravných systémov pre cestujúcich pre lepšie napojenia na národné a európske dopravné siete

4.2 Zlepšiť koordináciu medzi aktérmi nákladnej dopravy za účelom zvýšenia multimodálnych riešení nákladnej dopravy, priaznivých pre životné prostredie

 

Po vyhlásení výzvy bude Úrad vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu organizovať národné informačné dni, na ktorom budú žiadateľom poskytnuté všetky relevantné informácie k 3. výzve. Bližšie informácie k pripravovanej výzve Vám poskytne Oddelenie zahraničných projektov (ZAP).