Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

edným z hlavných trendov CE 5-osového obrábania (5-axis machining) je dôraz na uplatnenie najprogresívnejších high-technológií:

  • viacosové obrábanie (multi-axis machining), najmä 5-osové frézovanie (5-axis milling) pre výrobu tvarovo zložitých plôch (FFS - Free Form Surfaces),
  • komplexné obrábanie (complex machining), sústreďujúce viaceré metódy obrábania ako je frézovanie, sústruženie (turning), vŕtanie (drilling) do jedného technologického celku,
  • HSM and HSC technologies, HSM – High Speed Machining a HSC – High Speed Cutting, pre ekonomické obrábanie založené na výsledkoch základného výskumu a teórie rezania (theory of cutting) materiálov,
  • multienergetické metódy obrábania, zamerané na využívanie nielen mechanickej energie na oddeľovanie materiálu pri obrábaní, ale tiež energií najmä lasera a ultrazvuku pre obrábanie najmä tzv. ťažkoobrobiteľných materiálov,
  • v kombinácii s CA (Computer Aided) Technologies as CAD - CADesign, CAM - CAManufacturing, CNC – Computer Numerical Control, CAE - CAEngineering and CAIns - CAInspection .

Hlavným zámerom vybudovania Centra excelentnosti bola podpora rozhodujúcich technológií 5-osového obrábania -  pre výrobu tvarových plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie, laserové, obrábanie pomocou robotov). Táto koncentrácia najmodernejších HSC, multi-axis a multi-energetických technológií je jedinečná na Slovensku vôbec (nielen na univerzitách ale i v porovnaní s praxou). Tento fakt významne zvýšli výskumnú kvalitu i kvalitu vzdelávania (najmä doktorandského) a predpoklad na zapojenie Centra excelentnosti do medzinárodných výskumných projektov. Zariadenia 5-osého CNC frézovacích centier (rôznych druhov konštrukcií) rozšíruje a umožňuje výskum v oblasti návrhu a výroby komplikovanejších voľných tvarových plôch tzv. COMPLICATED-FFS, CNC sústruh s protivretenom rozširuje výskumu do oblasti tzv. komplexných tvarovo zložitých plôch COMPLEX-FFS a CNC Ultrasonic obrábací stroj a laserový 5-osový obrábací stroj umožňuje realizovať výskum do oblasti tzv. ťažkoobrobiteľných a pritom tvarovo zložitých plôch.V centre excelentnosti realizujeme:

  • výskum všetkých spôsobov a stratégií 5-osového obrábania nastavovaním, prerušovaného a kontinuálneho CNC frézovania tvarových plôch,
  • výskum HSC CNC frézovania a sústruženia komplexných tvarových plôch,
  • výskum CNC ultrazvukového a laserového obrábania tzv. ťažkoobrobiteľných materiálov,
  • výskum využívania CA technológií v reťazci CAD/CAM/CNC/CAQ.

Kontakt: prof. Dr. Ing. Jozef  Peterka
e-mail:
jozef.peterka@stuba.sk, 
tel.: +421 905 930 245