Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov

Centrum excelentnosti so zameraním na vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov vzniklo v rámci opatrenia 2.1 operačného programu výskum a vývoj „Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti“. Cieľom bolo vybudovanie moderného dynamického centra excelentných analytických metód využívajúcich súčasné najmodernejšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou a špičkových detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických a neelektrických veličín  zameraných na hodnotenie špecifických vlastností hlavne progresívnych kovových a nekovových materiálov pripravených najmodernejšími technologickými postupmi. Očakávania, že prispeje k skvalitneniu výskumnej infraštruktúry v trnavskom regióne s priamou väzbou na Slovensko (MTF kooperuje s desiatkami výrobných spoločností po celom Slovensku a s viacerými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami) aj európsky a ázijský výskumný priestor (spolupráca s POSTECH - Pohang University of Science and Technology - Južná Kórea, IFW a FZD v Drážďanoch SRN, Bekaert v Zwevegeme - Belgicko), ako aj k skvalitneniu vzdelávacieho procesu a popularizácii vedy a techniky medzi laickou verejnosťou sa v plnej miere potvrdili. Projekt bol vyhodnotený Výskumnou agentúrou ako splnený vo všetkých dopadových charakteristikách.

Centrum excelentnosti je zacielené na podporu koncentrácie najlepších (excelentných) pracovníkov fakulty do monotematického centra založenom na aplikácii najmodernejších experimentálnych postupov charakterizujúcich špecifické vlastnosti materiálov s prihliadnutím na študijný program Materiály a vedný odbor Fyzikálna metalurgia. Aktivity sú zamerané aj na pritiahnutie stredoškolskej mládeže k štúdiu technických materiálovo orientovaných odborov (už v súčasnosti existuje regionálny projekt garantovaný MTF a financovaný mestom Trnava na podporu týchto aktivít), sprístupňovanie modernej prístrojovej techniky vytvoreného centra všetkým záujemcom z radov odbornej verejnosti, organizovaniu seminárov a letných škôl a propagácii materiálového výskumu a jeho úspešných predstaviteľov v mediálnom prostredí.

Centrum je vybavené touto modernou prístrojovou technikou:

 • Riadkovací vysokorozlišovací mikroskop JEOL JSM7600 s termálnou FEG katódou doplnený o súbor kooperujúcich detekčných systémov EDS, WDS a EBSD s príslušnými zariadeniami na prípravu vzoriek pomocou iónového mletia.
 • Laserový konfokálny mikroskop s dvomi nezávislými laserovými zväzkami pre vlnové dĺžky 400 a 600 nm.
 • Univerzálny skúšobný stroj pre hodnotenie mechanických vlastností kovových a nekovových materiálov
 • Testovacie zariadenie na sledovanie dynamiky procesov porušovania
 • Aparatúra pre merania striedavej konduktivity nekovových materiálov pri zvýšených teplotách
 • Spektrálny analyzátor umožňujúci meranie impedačných a modulárnych spektier nekovových materiálov a kompozitov
 • Rotačný viskozimeter
 • Vulkanograf
 • Multifunkčný rtg. difraktometer Malvern PanAnalytical – Empyrean
 • Súbor termoanalytických prístrojov NETZSCH STA, DSC, TGA, dilatometria, Laserový flashový analyzátor a súbor termodynamických databáz a SW
 • Korózna komora a SCC zariadenie
 • Multifunkčná laboratórna pec LAC
 • Povlakovacie zariadenie PLATIT PI80+DLC

Kontakt:

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
e-mail: lubomir.caplovic@stuba.sk,
tel.: +421 918 646 043