Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Oblasť spolupráce s praxou:  Ústav  aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky spolupracuje s firmami, ktoré sú etablované v regióne Trnavy a jej okolí ako sú VUJE a.s., JAVYS  a.s., SE-ENEL, VW Slovakia, PSA Peugeot-Citroën, ZF Sachs a.s., Boge Elastmetall Slovakia a.s. a podobne.

Výber projektov realizovaných pre VUJE a JAVYS:

 • Verifikácia úvodného a vykonávacieho projektu IIS pre havarijné strediská JE-Mochovce.
 • Návrh architektúry riadiaceho systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva SVYP-440.
 • Vypracovanie koncepcie riadiaceho a informačného systému BSC RAO.
 • Verifikácia riadiacich algoritmov inšpekčného stendu VJP vrátane kontroly HW a SW funkcionalít.
 • Návrh a realizácia merania signálov z MSVP v JE Bohunice pre potreby ďalších analýz.

Projekty realizované pre SE-ENEL, a.s.:

 • Identifikácia príčin nespoľahlivosti záznamového zariadenia dvojhodnotových stavov na 3. a 4. bloku JE Bohunice.
 • Technická pomoc pri automatizovanom spracovaní nameraných údajov dávkového príkonu pri monitorovaní okolia JE Bohunice pomocou monitorovacích vozidiel, zobrazenie nameraných údajov, polohy vozidla a archivácia údajov na riadiacom počítači.
 • Správa databázy a softvéru pre spracovanie dát z Teledozimetrického systému EBO
 • Návrh a realizácia IS pre správu ochranných pomôcok
 • Projekt GIS-Mon: Návrh a realizácia grafického IS pre náhodné meranie radiácie v okolí jadrovej elektrárne. Realizované pre SE-ENEL, Inc.

Ostatné projekty realizované pre prax:

 • Návrh a realizácia meracieho a vyhodnocovacieho pracoviska s využitím laseru Sick LMS400 pre VW Slovakia a.s. Realizované pre PIR s.r.o.
 • Návrh a realizácia informačného systému ISTROCOUNT. Realizované v spolupráci MMS-Softec s.r.o. pre Istropolitana D´arcy, spol. s r.o..
 • Porovnanie požiadaviek na zabezpečenie kvality bezpečnostných systémov a prevádzkových riadiacich systémov jadrových zariadení. Realizované pre Úrad jadrového dozoru SR.
 • Návrh a realizácia operátorského systému pre evidovanie a vyhodnocovanie počtu zdvihov preťahovacích tŕňov. Realizované pre ZF SACHS SLOVAKIA Levice
 • Návrh algoritmov riadenia a realizácia riadiaceho systému kondicionovacej komory. Realizované pre Boge Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
 • Big Data – Prediktívne analýzy pre potreby lakovne. Projekt realizovaný v spolupráci s PredictiveDataScience sro pre VW Slovakia, a.s.
 • Analýza procesných dát z FDS skrutkovacích hláv a návrh zníženia ich poruchovosti. Projekt realizovaný v spolupráci s PredictiveDataScience sro pre VW Slovakia, a.s.

Ústav  aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky  - Oblasti expertíz:

 • Moderné metódy modelovania, riadenia a optimalizácie systémov
 • Big Data - Prediktívne analýzy a získavanie znalostí (Data Mining) pre potreby riadenia a optimalizácie výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0
 • Priemyselné siete a IoT
 • Konzultačná a poradenská činnosť– Big Data, Data Mining, IoT, Cloud, integrácia systémov v súlade s trendmi konceptu Industry 4.0
 • Modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných procesov a systémov
 • Návrh a tvorba dátových úložísk (Data Lake) pre ukladanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných výrobných dát obrovských objemov
 • Návrh, implementácia a správa dátových úložísk na báze technológie Hadoop
 • Návrh, implementácia a správa relačných databáz – SQL Server, Oracle, MySQL
 • Návrhy, výpočty, posudzovateľská a konzultačná činnosť v oblasti pevnostných a teplotných analýz
 • Vývoj integrovaných systémov riadenia priemyselných procesov s dôrazom na funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť
 • Úlohy spojené s priemyselnou automatizáciou, ako aj s nimi súvisiacimi informačnými technológiami
 • Návrh algoritmov riadenia a realizácia riadiacich systémov
 • Počítačová simulácia a modelovanie technologických procesov tvárnenia, zvárania, obrábania a tepelného spracovania
 • Počítačová simulácia a modelovanie statických a dynamických problémov mechaniky strojov
 • Experimetálne merania napätí a deformácií tenzometrickou metódou (systém QuantumX firmy HBM), teplotných polí termočlánkami, termokamerou Flir, merania vibrácií a hluku v technických systémoch
 • Kurzy, školenia a tréningy v oblasti informačných a komunikačných technológií, automatizácie a mechatroniky