Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Oblasť spolupráce s praxou: Podnikateľská činnosť ústavu je zameraná predovšetkým na testovanie požiarnotechnických vlastností materiálov a výrobkov, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti hasiacich látok a technológií, riešenie variabilných problémov praxe nástrojmi požiarneho inžinierstva a posudzovanie nebezpečných vlastností materiálov a výrobkov.   Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce univerzitné pracoviská patria VŠB TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, VUT Brno - Ústav soudního inženýrství, The Main School of Fire Service Warszawa a University of Zielona Góra. Okrem univerzitných pracovísk spolupracuje ústav s Prezídiom HaZZ MV SR, Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR v Bratislave, FIRES s.r.o. Batizovce, Ministerstvom životného prostredia SR, Národným inšpektorátom práce, Úradom jadrového dozoru SR, Slovenskými elektrárňami, a.s., Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s., Promatom d.o.o. a  Plastikářským klastrem ČR. Ústav integrovanej bezpečnosti organizoval resp. spoluorganizoval viaceré konferencie a odborné semináre napr. Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií, Integrovaná bezpečnosť, Nové trendy v hasiacich látkach a technológiách, Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť.

Ústav integrovanej bezpečnosti - Oblasti expertíz:

 • stanovenie horľavosti a výbušnosti látok, prípravkov a odpadov v rôznych skupenských stavoch
 • testovanie požiarnotechnických vlastností materiálov a výrobkov
 • samovznietenie a znášanlivosť chemických látok a prípravkov
 • stanovenie výbuchových a požiarnobezpečnostných charakteristík priemyselných prachov
 • posudzovanie pracovného a výrobného prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, určenie vonkajších vplyvov a dokumentácie o ochrane pred výbuchom,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru a havárií,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hasiacich látok a technológií
 • riešenie variabilných problémov praxe nástrojmi požiarneho inžinierstva
 • environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií
 • bezpečnosť technických systémov a procesov
 • vysokoteplotná degradácia materiálov
 • mikroklimatické zaťaženie pracovného prostredia
 • analýza prachových častíc rozptýlených vo vzduchu, meranie počtu častíc a ich distribúciu
 • požiarnobezpečnostné parametre materiálov a výrobkov v technologických podmienkach
 • identifikácia nebezpečných vlastností materiálov, výrobkov a technologických procesov
 • analýza vzoriek plastov metódou infračervenej spektroskopie
 • základný rozbor vôd a pôd