Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Oblasť spolupráce s praxou:  Ústav sa zameriava na podporu pre prenos pokrokových technológií do praxe, transfer know-how, inovácií a znalostí z akademického prostredia do praxe a poskytovanie podpory pre start-up a spin-off aktivity.

Spolupracujeme s firmami a podnikmi: Matador, Biont, ZF, ON Semiconductor, Mahle, Schaeffler, Staton a ďalšími

Ústav výskumu progresívnych technológií - Oblasti expertíz:

 • Analýzy materiálov pomocou iónových zväzkov
 • Iónová implantácia a syntéza
 • simulácia radiačného poškodenia materiálov pre jadrovú energetiku
 • ab-initio predpoveď štruktúry a vlastností materiálov
 • podpora pre prenos pokrokových technológií do praxe,
 • transfer know-how, inovácií a znalostí z akademického prostredia do praxe a poskytovanie podpory pre start-up a spin-off aktivity.

Ponuka pre prax z riešeného projektu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je riešiteľom významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum (https://teaming.mtf.stuba.sk/), kód projektu v ITMS 2014+ 313011W085, vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ponuka pre prax – oblasti spolupráce:

 1. Vysokocitlivá analýza obsahu prvkov (od vodíka po urán) až s možnosťou rozlíšenia jednotlivých izotopov použitím metód:
  1. Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)
  2. Particle Induced X-ray spectrometry (PIXE)
  3. Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA)
  4. Nuclear Reaction Analysis (NRA)
 2. Úprava materiálov, aktivácia, syntéza exotických rádionuklidov a izotopov:
  1. Iónová implantácia v rozsahu energií 20 keV - 100 MeV v závislosti od implantovaného prvku
  2. vysokodávková iónová implantácia plošných aj objemových substrátov/súčiastok
  3. povlakovanie a syntéza tenkých vrstiev
 3. Testovanie radiačnej odolnosti a vyhodnotenie vplyvu radiácie na materiál
 4. Dizajn materiálov pomocou počítačového modelovania a experimentálna validácia
 5. Analýza časových radov, satelitných dát a obrazových snímkov.
 6. Analýza materiálov – metalografia, zloženie, mikroštruktúra, kryštalografia:
  1. Elektrónová mirkoskopia (riadkovacia aj transmisná)
  2. RTG difrakcia
  3. Glow-discharge optical emission spectroscopy (GDOES)

 

Využitie v priemysle: Centrum excelentnosti SlovakION je schopné vykonávať výskum v oblasti prípravy materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike. Technológie iónových zväzkov umožňujú modifikáciu materiálov na nanoúrovni, ako aj spracovanie veľkých plôch, pretože iónový zväzok a plazmové metódy sú škálovateľné a rešpektujú rozmery materiálov. To poskytuje potenciál pre aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu. Nepôjde len o inováciu nových  materiálov, ale aj automatizované algoritmické riešenia v praxi.