Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

1. Koncepčné  materiály pre rozvoj spolupráce s praxou sú zakotvené v Dlhodobom zámere rozvoja fakulty a Usmernení na koncepciu rozvoja vzťahov fakulty a hospodárskej praxe:

Pre výskumnú univerzitu je neodmysliteľná intenzívna spolupráca s praxou. Táto činnosť výrazne obohacuje vzdelávaciu aj výskumnú činnosť, pretože reflektuje na aktuálnu potrebu poskytovania mnohokrát unikátnych riešení akútnych technických problémov, urýchľuje transfer poznatkov a prináša aj finančné prostriedky. Je príspevkom fakulty k napĺňaniu Lisabonskej stratégie. Do tejto významnej činnosti sa popri erudovaných a uznávaných špičkových pracovníkov univerzity veľkou mierou zapájajú aj študenti, hlavne doktorandi, ktorí majú takto možnosť priameho napojenia výskumných tém z priemyslu na svoje projekty. Formy spolupráce fakulty a praxe majú rôzny charakter: sú to úlohy z praxe riešené na základe priamej zmluvy alebo objednávky, výskumné a inovačné projekty riešené spolu s partnermi z priemyselnej sféry, zapájanie malých a stredných podnikov do riešenia medzinárodných projektov, praxe a stáže študentov v podnikoch doma aj v zahraničí, podpora vzniku malých firiem vychádzajúc ich z prostredia fakulty a ďalšie.

Ciele pre realizáciu a nastavenie nástrojov zvyšujúcich vzťah akademického prostredia a hospodárskej praxe sú zadefinované aj v koncepčnom materiáli fakulty – Usmernenie na koncepciu rozvoja vzťahov fakulty a hospodárskej praxe, ktorý bol prerokovaný vo vedení fakulty v januári 2015 – výťah z usmernenia: 

I   Strategické ciele a priority pre vzťah fakulty s hospodárskou praxou

Strategické ciele a priority pre vzťah fakulty s hospodárskou praxou musia byť v súlade so strategickými cieľmi Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na obdobie rokov  2012-2017 a ďalších plánov dlhodobého rozvoja:

 • vytvárať podmienky realizácie spoločných inovačných projektov,  
 • zakladať spoločné vedecké pracoviská (klastre, spin-off firmy, start-up, inkubátory, znalostné soft firmy a pod.)
 • realizovať vzájomnú mobilitu zamestnancov, študentov a odborníkov z praxe,
 • participovať na tvorbe študijných programov s orientáciou na uspokojovanie požiadaviek praxe,
 • podporovať spoločné patentovanie, licencovanie patentov a ďalšie formy duševného vlastníctva,
 • vytvárať spoločný prezentačný priestor a rozvíjať neformálne kontakty.

II   Nástroje na dosiahnutie strategických cieľov

Dosiahnutie cieľov je závislé od nástrojov. V časti II/1 sú definované nástroje na úrovni vedenia fakulty, v časti II/2 sú odporúčané nástroje pre hospodársku prax a časť II/3 obsahuje nástroje vnútorných pravidiel a aktivít, ktoré vytvárajú support pre rozvoj vzťahov fakulty a hospodárskej praxe:

II/1    Nástroje na dosiahnutie strategických cieľov na úrovni vedenia fakulty:

 • poskytovať informácie o vedecko-výskumnom zameraní fakulty so špecifikáciou na expertné oblasti fakulty,
  • vytvárať a kreovať projektové tímy zložených z odborníkov z praxe a zamestnancov fakulty pre riešenie konkrétnych zadaní praxe,
  • vytvoriť centrálnu databázu výskumného portfólia fakulty ako kľúčového nástroja prezentácie výsledkov výskumnej činnosti, ale i ako nástroja na ponuku spolupráce fakulty s praxou,
  • predkladať skladbu študijných programov a profil absolventa fakulty s cieľom dosiahnuť podnety na úpravu podľa požiadaviek praxe,
  • podporovať mechanizmy na monitorovanie uplatnenia absolventov fakulty v praxi,
  • involvovať študentov do praktických problémov praxe a ich zapájanie do výskumu,
  • vytvárať a upevňovať záujem o vedu a vedecké disciplíny ako životné smerovanie,
  • zvýšiť prezentačné aktivity pre zviditeľnenie výsledkov vedy a výskumu na fakulte,
  • vytvárať motivačné nástroje pre odmeňovanie za prínosy zo spolupráce s praxou,
  • vytvoriť centrum/kanceláriu kariérneho poradenstva/spolupráce s praxou,
  • využiť portály absolventov fakulty pre rozvoj komunikačných kanálov s praxou,
  • vytvoriť priestor na prednášky hosťujúcich odborníkov z praxe.

II/2   Nástroje na dosiahnutie strategických cieľov na úrovni partnera:

 • vytvárať podmienky pre prenos špičkovej odbornosti z fakulty do praxe - prizývanie odborníkov z fakulty k riešeniu výskumných problémov  a inovačných procesov praxe,
 • deklarovať možnosť podieľať sa na spoločnom výskume s odborníkmi z fakulty,
 • iniciovať úpravy v sylabách predmetov fakulty s cieľom kreovať absolventa pripraveného na prax,
 • poskytovať podnety pre kvalifikačné práce s využiteľnosťou v praxi,
 • umožniť exkurzie a stáže študentom fakulty u partnera,
 • poskytovať informácie o voľných pracovných miestach pre absolventa fakulty pred verejnou inzerciou.

II/3   Nástroje na dosiahnutie strategických cieľov na úrovni vnútorných pravidiel fakulty:

 • vytvoriť mechanizmy na stálu aktualizáciu a určiť zodpovednosť za trvalé udržiavanie databázy ponuky na spoluprácu s praxou,
 • vytvoriť prezentačnú mapu príležitostí zviditeľnenia spolupráce fakulty s praxou,
 • podieľať sa na vytváraní interaktívneho prepojenia a otvoreného prístupu k dianiu na fakulte s cieľovým priestorom hospodárskej praxe,
 • administráciou projektov vzniknutých zo spolupráce s praxou je poverený príslušný útvar dekanom fakulty,

III   Určenie kompetencií na dosiahnutie strategických cieľov na úrovni fakulty

Určenie kompetencií vyplýva z hodnôt Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty, ktoré sú definované akademickými slobodami, rovnosťou príležitostí, technickým pokrokom a najmä udržateľným rozvojom:

 • podieľať sa na spolupráci akademického prostredia s praxou, iniciovať transfer poznatkov z akademického prostredia do praxe je záležitosťou každého pracovníka fakulty,
 • oblasť spolupráce s praxou kompetenčne prináleží prodekanovi pre rozvoj, podľa sféry spolupráce príslušným prodekanom.

2.   Nástroje  a príklady realizácie aktivít upevňujúcich vzťah fakulty a hospodárskej praxe

Ukážka:

databazy