Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Výskumná charakteristika MTF STU

Cieľom Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave je, v kontexte s víziou STU, byť výskumne orientovanou a medzinárodne uznávanou fakultou v rámci fakúlt podobného zamerania vo svetovom meradle t.j. fakúlt, ktoré rozvíjajú moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na progresívne materiály, sofistikované výrobné technológie a priemyselné inžinierstvo, automatizáciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov ako aj kvalitu, bezpečnosť, environmentálne a manažérske aspekty priemyselnej produkcie.

 

Zameranie výskumnej činnosti MTF STU

Výskumná činnosť MTF STU sa realizuje formou:

 • projektov základného a aplikovaného výskumu s podporou domácich grantových agentúr,
 • dopytovo orientovaných projektov,
 • projektov riešených v rámci medzinárodných programov a zahraničných grantových schém,
 • projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
 • zmluvného výskumu a vývoja.

 

Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť fakulty orientovaná najmä na nasledovné oblasti:

 • materiálový výskum s orientáciou na výskum, vývoj a technologické spracovanie hlavných druhov technických materiálov,
 • výskum a vývoj nových technológií priemyselnej výroby, orientovaných najmä na technologické spracovanie moderných technických materiálov a ekologicky čisté produkcie,
 • identifikácia, automatizácia a riadenie procesov a informačné zabezpečenie technologických, výrobných a organizačných systémov,
 • výskum v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu priemyselných podnikov,
 • bezpečnosť a spoľahlivosť technologických zariadení a systémov s dôrazom na metódy analýzy a syntézy systémov.

 

Oblasti a priority výskumu

Akreditovanými oblasťami výskumu MTF STU sú:

 • metalurgické a montánne vedy
 • strojárstvo
 • informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
 • inžinierstvo a technológie.

 

V súlade s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity chce Materiálovotechnologická fakulta STU ako univerzitná fakulta aktívne prispievať k jeho naplneniu - s prioritou na materiálové vedy a výrobné technológie - v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu v rámci stanovených kompetencií:

 • realizovať univerzitný systém vzdelávania vo všetkých stupňoch v akreditovaných študijných programoch,
 • šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi vedy a výskumu,
 • zabezpečiť prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania,
 • zabezpečiť transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe,
 • chrániť výsledky svojho výskumu.