Prejsť na obsah
Uchádzači

Na tejto stránke máte možnosť vidieť, že naši uchádzači sú úspešní vo všetkých sférach života...

Aj toto sú naši absolventi:

 

Ing. Jana Bogyóová, rod. Horváthová, riaditeľka závodu Reydel Automotive Slovakia, s.r.o.

Bogyóová

Ing. Jana Bogyóová, rod. Horváthová  absolvovala Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave v rokoch 1993 – 1998 v študijnom programe Inžinierstvo kvality produkcie. Po skončení štúdia získala skúsenosti so systémom riadenia kvality v SES Tlmače. Na pozíciu manažérky kvality sa prepracovala vo firme Semecs Solid vo Vrábľoch, zameranej na výrobu dosiek plošných spojov pre vykurovacie zariadenia. Rozvoj profesionálnej dráhy ju zaviedol v roku 2006 do závodu Visteon Interiors Slovakia, s.r.o Nitra (v r. 2014 bola spoločnosť premenovaná na Reydel Automotive Slovakia s.r.o.), kde zastávala funkciu riaditeľky kvality. V roku 2012 dostala novú pracovnú príležitosť a v súčasnosti ako jediná žena v korporácii  pôsobí vo funkcii riaditeľky závodu Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. v Nitre.

 

Ing. Ivan Golian, CSc., riaditeľ úseku ITN (Úsek informačných systémov a sietí) spoločnosti Orange Slovensko, zástupca generálneho riaditeľa a člen predstavenstva
golian
Ing. Ivan Golian, CSc. absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 1993 - 1995 pracoval na Katedre elektroniky a automatizácie KIHO v belgickom Gente. Do roku 1995 pracoval na Katedre Informatiky a Automatizácie MTF STU, kde v roku 1993 obhájil titul CSc. V roku 1995 začal pracovať v česko-slovenskom obchodnom zastúpení americkej IT spoločnosti Digital Equipment Corporation ako projektový manažér. V roku 1997 nastúpil do Globtelu (neskôr rebrandovaného na Orange), kde bol šéfom pre informačné technológie a v roku 2005 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa. V rokoch 2006 - 2008 pôsobil ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre IT a prevádzku VÚB banky. V januári 2009 sa vrátil do Orangeu, v ktorom je doteraz riaditeľom úseku IT a sietí, zástupcom generálneho riaditeľa a členom predstavenstva.

 

Ing. Miroslav Trnka, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti ESET, spol. s r. o.
trnka
Ing. Miroslav Trnka absolvoval Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave v rokoch 1989 - 1995. Je zakladateľom firmy ESET a jedným zo spolumajiteľov. Spolu s Petrom Paškom je tvorcom prvej verzie oceňovaného antivírusového produktu NOD32. V roku 2006 sa stal víťazom súťaže Podnikateľ roka, ktorú organizovala spoločnosť Ernst & Young. Je laureátom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2007 v kategórii hospodárstvo. Na výročnom podujatí slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA sa stal IT OSOBNOSŤ ROKA 2008 za prínos k technickému rozvoju v oblasti IT, k rozvoju IT priemyslu na Slovensku a za jeho osobné angažovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti.

 

Mgr. Ing. Tomáš Drucker
drucker Mgr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a.s., v minulosti (2002-2012) pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Taktiež pôsobil ako predseda dozornej rady Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, kde mal na starosti okrem iného spoluprácu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Okrem iného pracoval a viedol projekty zlúčenia súkromných aj štátnych zdravotných poisťovní, podieľal sa na príprave koncepcii pre reformu financovania zdravotníctva. Pod jeho vedením Slovenská pošta zahájila proces rozsiahlych zmien a transformáciu spoločnosti z rýdzo poštového podniku na univerzálnu spoločnosť komplexných služieb. Tomáš Drucker vyštudoval inžinierske štúdium na Slovenskej technickej univerzite, odbor automatizácia v priemysle a aplikovaná informatika a magisterské štúdium práva na Trnavskej univerzite. Ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty pôsobí od mája 2012. Má tridsaťšesť rokov, je ženatý, má dve deti.

 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
lopatka Ing. Ľuboš Lopatka PhD., vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na MTF STU neskôr získal doktorát. Po štúdiu začal pracovať v Pozemných stavbách v Trnave. V roku 1991 sa stal námestníkom ministra pre správu a privatizáciu majetku a neskôr riaditeľom Slovenskej kartografie. V období rokov 1993-1998 pôsobil ako riaditeľ firmy Kone Lifts v Bratislave. Ďalšie roky pracoval pre papierenské koncerny na Slovensku, v Poľsku a v Česku, najskôr ako generálny riaditeľ celulózo-papierenskej spoločnosti Kappa v rokoch 1998 až 2006, potom v spoločnosti Myllykoski a od roku 2007 ako regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu Metsä Tissue. V rokoch 1993 až 2001 pôsobil ako predseda dozornej rady vo Váhostave Žilina. Sedem rokov bol v pozícii viceprezidenta Zväzu celulózo-papierenského priemyslu. Funkciu prezidenta Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku zastával v rokoch 1999 až 2006. Generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne bol Ľuboš Lopatka od septembra 2010 do júla 2012.V októbri 2012 bol nominovaný na Manažéra roka.

 

doc. Ing. František Horňák, PhD., prorektor Slovenskej technickej univerzity Bratislava
hornak doc. Ing. František Horňák, PhD. - vyštudoval Ing. stupeň na Strojárskotechnologickej fakulte SVŠT (neskôr premenovaná na MTF STU) v študijnom odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby a následne doktorandské štúdium na MTF STU. Od roku 1994 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na STU Bratislava. Od roku 2000 pôsobil na Katedre manažmentu a kvality MTF STU ako tajomník katedry a v rokoch 2006 – 2011 bol prodekanom Materiálovotechnologickej fakulty pre II. a III. stupeň vzdelávania. Vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti sa venuje problematike inovačného manažmentu a manažérskej kreativite. Od roku 1995 pôsobí ako lektor a konzultant vo viacerých poradensko-vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v zahraničí. Je členom siete konzultantov pre oblasť inovačného manažmentu a kreativity – Akadémia kreativity Viedeň. Podieľal sa na viacerých projektoch orientovaných na oblasti vedenia ľudí, manažérskej komunikácie, koučingu, podnikovej kultúry, budovania a riadenia tímov, hodnotenia pracovníkov, inovačného manažmentu a kreativity, projektového manažmentu, assesment centier a pod. Je členom Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja.

 

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
zavadsky  prof. Ing. Ján Závadský, PhD. - absolvoval Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v roku 1999 v odbore Manažment priemyselných podnikov. Doktorát získal na Ekonomickej univerzite v odbore Ekonomika a riadenie podnikov v roku 2002 a za docenta v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2005 rektorom Univerzity Mateja Bela. Od roku 1999 do roku 2003 pôsobil na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako odborný asistent. V roku 2004 bol vymenovaný do funkcie vedúceho Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde pôsobí na funkčnom mieste docenta. Od roku 2010 je Manažérom kvality UMB zodpovedným za udržiavanie a rozvoj systému kvality podľa štandardu ISO 9001. V rokoch 2006 až 2008 bol predsedom Slovenskej asociácie procesného riadenia, od roku 2011 je podpredsedom Rady garantov Central European Association for Business Process Management. Získal viacero ocenení, z ktorých za najvýznamnejšie možno považovať ocenenie Ministrom školstva SR pamätným listom Sv. Gorazda v roku 2000 za medzinárodné úspechy vo vede a výskume a ocenenie Top manažér kvality SR vo verejnom sektore za rok 2013. Je spoluautorom medzinárodného štandardu CEABPM 1001:2013 – požiadavky na procesne riadené organizácie, audítorom systémov kvality a garantom akreditovaného ďalšieho vzdelávania zameraného na manažérstvo kvality a procesný manažment.

 

Ing. Bystrík Stanko
bystrik_stanko
Ing. Bystrík Stanko - od roku 1989 pôsobil v Policajnom zbore SR. Po ukončení štúdia na MTF STU v Trnave TT bol v roku 2001 ustanovený za riaditeľa kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (OR PZ SR), neskôr za riaditeľa OR PZ SR v Trnave. Od 1.1.2007 do 31.8.2010 pôsobil ako riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Je držiteľom viacerých profesijných ocenení a medailí, ktorými bol ocenený v súvislosti s pôsobením v Policajnom zbore SR, okrem iného medailou Prezidenta Policie ČR za rozvoj medzinárodnej spolupráce, štátnym vyznamenaním Prezidenta krajinskej vlády Burgenland Rakúsko ako aj medailou Ministra vnútra SR. Od januára 2011 pôsobil ako 1. zástupca primátora Meste Trnava. V roku 2012 nastúpil na post krajského riaditeľa Policajného zboru SR v Trnave.

 

Dr. Ing. Daniel Križan
obr5

Dr. Ing. Daniel Križan - absolvent inžnierskeho štúdia na MTF STU v roku 2000. Doktorát v oblasti materiálového inžinierstva so špecializáciou na vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel mu udelili v roku 2005 na univerzite v belgickom Gente.
Je držiteľom ocenenia kanadskej metalurgickej spoločnosti, ktoré mu udelili v roku 2003 vo Vancouveri. Počas štúdia sa stal aj prvým nebelgickým vedúcim na univerzite v Gente, keď tri roky riadil oddelenie vákuovej metalurgie a odlievania.
V decembri 2009 vyvinul nový druh TRIP ocele, na ktorú má dva európske patenty. Je autorom asi 20 vedeckých publikácií prezentovaných na medzinárodných vedeckých konferenciách prevažne v USA a Kanade a publikovaných v zahraničných odborných časopisoch
V súčasnosti pracuje v rakúskej oceliarni voestalpine Stahl v Linzi ako hlavný koordinátor výskumu a vývoja vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel obsahujúcich zvyškový austenit.

 

Ing. Vladislav Polák, CSc., riaditeľ pre obchod a nákup Calmit Slovaki, s.r.o.
 
Ing. Vladislav Polák, CSc. je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Na MTF STU zíslkal titul CSc. v oblasti magnetických materiálov na báze SmCo5 a NdBFe. Pôsobil na pozíciách: vedúci pre pobočkovú sieť Volksbank, a.s., riaditeľ Retail Banking ING Bank, a.s., riaditeľ marketingu Chemolak, a.s.. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ pre obchod a nákup Calmit Slovakia, s.r.o. Získal niekoľko certifikátov:
Profesionálny certifikát v oblasti manažmentu na Open Business School, Milton Keynes, Veľká Británia
Profesionálny certifikát v oblasti Strategického manažmentu Sunderland University, Sunderland, Veľká Británia
Certifikát v marketingu a bankovníctve, AOTS, Tokyo, Japonsko
Certifikát v riadení finacovania EXIM Bank, Washington, USA
Okrem pôsobenia vo firme Calmit je predsedom akademického senátu CUB Bratislava (Open University Milton Keynes) a školiteľom a prednášajúcim v oblasti marketingu a manažmentu. Ovláda anglický, ruský, nemecký a španielsky jazyk.

 

Ing. Patrik Lukáč, MEng., vedúci Manažmentu kvality ZF Sachs Slovakia a.s.
lukac Ing. Patrik Lukáč, MEng., je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, MTF v Trnave, odbor: Nekonvenčná strojárska metalurgia. Po ukončení štúdia pracoval na Strojníckej fakulte v Bratislave ako vývojový a výskumný pracovník. V rokoch 2006 – 2007 na Hochschule Ulm, Technik, Informatik und Medien, absolvoval štúdium priemyselného inžinierstva a logistiky, ktoré bolo ukončené titulom Master of Engineering – MEng. –. V súčasnosti pôsobí na pozícií vedúceho manažmentu kvality v spoločnosti ZF Sachs Slovakia a.s., ktorá patrí do koncernu ZF Friedrichshafen AG, Nemecko.

 

stanko Ing. Peter Stanko, spolumajiteľ najúspešnejšej vinárskej firmy na Slovensku VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

 

Ing. Miroslav Daniš, člen predstavenstva a technický riaditeľ spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.,Trnava,.
danis Ing. Miroslav Daniš je absolventom inžinierskeho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte v odbore management priemyselných podnikov. V minulosti pôsobil v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava (1996 – 2001) na oddeleni zaistenia kvality. Od roku 2001 do 2004 pôsobil v ZF Sachs AG, Schweinfurt, Nemecko na oddelení vývoja a predaja. Následne do roku 2007 v ZF Sachs Automotive of Amerika, Northville, MI, USA. Na tejto pozícii bol zodpovedný za aplikačný vývoj. V rokoch 2007 – 2009 zodpovedal za výrobu a logistiku v ZF Levice s.r.o., Levice. V súčasnosti je členom predstavenstva technickým riaditeľ spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.,Trnava.

 

Ing. Jaroslav Patka, konateľ a riaditeľ závodu INA Kysuce, spol. s.r.o. a INA SKALICA s.r.o.
patka Ing. Jaroslav Patka sa narodil v roku 1974 v Trenčíne. Po štúdiach na Gymnáziu v Skalici študoval na STU - Materiálovotechnologickej  fakulte  v Trnave. Pre skupinu Schaeffler Group začal pracovať v roku 1996 a pôsobil v rôznych funkciách.Od  roku 2003 pôsobil v Nemecku, kde viedol závod FAG vo Wuppertali patriaci do skupiny Schaeffler. Po návrate v roku 2007 prevzal zodpovednosť za závod INA v Skalici ako podnikový riaditeľ. Od roku 2009 pôsobí ako konateľ a riaditeľ aj v závode INA Kysuce, spol. s r.o.

 

Ing. Roman Nagy, PhD., vedúci vývojovej skupiny, BMW AG, Mníchov, Nemecko

nagy

Ing. Roman Nagy, PhD. po absolvovaní štúdia na MTF v Trnave, Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle, pôsobil ako softvérový vývojár a architekt vo viacerých pozíciách na Slovensku a od roku 2001 aj v Nemecku.V súčastnosti pôsobí v divízii Výskum a vývoj automobilového konzernu BMW AG (Mníchov, Nemecko), kde je zodpovedný za vývoj softvéru pre elektronické riadiace jednotky v nových modeloch vozidiel. Roman Nagy je autorom viacerých publikácií na tému modelovo-orientovaný vývoj a testovanie softvéru. Okrem publikačnej činnosti pôsobí aj ako pozvaný prednášajúci na univerzitách tak v Nemecku, ako aj na Slovensku

HN - článok o R. Nagyovi

 

Ing. Ján Kolišťanik, design engineer firmy STATS GROUP, Aberdeen, Škótsko
kolistanik Ing. Ján Kolišťanik je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, MTF v Trnave, odbor: Technológie strojárskej výroby so zameraním na počítačom podporovanú výrobu a dizajn, ktorý úspešne ukončil v roku 2006. Po skončení školy odišiel do Škótska, kde najprv hľadal prácu blízku svojmu zameraniu. V sucasnosti pôsobí na pozícii design engineer firmy STATS GROUP, Aberdeen, Škótsko.

 

Ing. Juraj Janáč, vedúci logistiky Volkswagen Slovakia a.s.

Janáč Ing. Juraj Janáč - v roku 1991 ukončil štúdium na  Materiálovotechnologickej fakulte Technickej Univerzity v Trnave  študijný odbor  ekonomika a riadenie strojárskej výroby . V rokoch   1991 až 1994 pracoval vo firme Bratislavské Automobilové Závody  a.s.  V novembri 1994 nastúpil do firmy Volkswagen Slovakia a.s.  na oddelenie Materialových dispozícíí. Postupne prešiel rôznymi funkciami a pozíciami v manažmente. V súčasnosti pôsobí na  pozícii vedúceho logistiky Volkswagen Slovakia a.s. .

  • Pozn.: Údaje a fotografie boli zverejnené so súhlasom menovaných.