Prejsť na obsah
Ústavy

doc. Ing. Roman HRMO, PhD.
1. Využitie internetu na škole
2. Plánovanie práce učiteľa
3. IKT vo vzdelávaní
4. Klíma v triede (škole)
5. Inovácia obsahu vzdelávania
6. Medzipredmetové vzťahy
7. Porovnanie systému vzdelávania doma a v zahraničí
8. Uplatnenie absolventov na trhu práce
9. Uplatnenie prvkov TQM v škole
10. Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
11. Aktuálne otázky riešenia predimenzovanosti učiva v odborných predmetoch
12. Domáca príprava žiaka
13. Ďalšie vzdelávanie učiteľov


 PhDr. Zuzana CHMELÁROVÁ, PhD.
1. Podiel otca a matky na  rodinnej výchove dieťaťa.
2. Záťažové situácie a spôsoby ich zvládania u stredoškolákov.
3. Záťažové situácie a spôsoby ich zvládania u vysokoškolákov.
4. Životné ciele súčasných adolescentov.
5. Úroveň zodpovednosti, samostatnosti a prispôsobivosti u súčasných maturantov.
6. Pedagogické a sociálne charakteristiky učiteľov stredných škôl.
7. Postavenie vzdelania v hodnotovom rebríčku stredoškolákov.
8. Príčiny a riešenie problému záškoláctva na stredných školách.
9. Problémy adaptácie žiakov na strednú školu.
10. Problémy adaptácie študentov na vysokú školu.


Doc. PhDr. Ing. Jan KOSTELNÍK, PhD.
1. Riadenie samostatnej práce žiakov SŠ v odborných technických predmetoch.
2. Rozvoj informačných a komunikačných spôsobilostí žiakov SŠ.
3. Motivácia žiakov stredných škôl pri výučbe odborných predmetov.
4. Alternatívne vzdelávanie a moderné metódy výučby.
5. Voľný čas stredoškolskej mládeže a jeho využívanie.
6. Študijná a profesijná orientácia stredoškolákov.
7. Výchova k tvorbe a ochrane prostredia na SŠ.
8. Výchovné problémy na stredných školách /agresivita, šikanovanie, a i./.
9. Stredoškolská mládež a drogy /závislosti/.
10. Hodnotový systém stredoškolákov.


Prof. PhDr. Milan KIPS, PhD.
1. Vývoj odborného školstva na Slovensku od r. 1976
2. Pedagogická komunikácia a jej aplikácia v predmete .....
3. Materiálne prostriedky vo výučbe predmetu .....
4. Nemateriálne prostriedky vo výučbe predmetu .....
5. Možnosti aplikácie alternatívnych prvkov v predmete .....
6. Školské systémy-odborná príprava v niektorých európskych krajinách (komparatistika)
7. Vývoj metód a organizácie výučby v odbornom školstve
8. Niektoré koncepčné, metodické, odborné a všeobecné problémy prípravy mládeže na odborné povolanie
9. Modernizačné tendencie vo vzdelávaní učiteľov odborných predmetov
10. Osobnosť učiteľa odborných predmetov


Ing. Katarína KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, PhD.
1. Identifikácia štýlov učenia sa žiakov stredných odborných škôl
2. Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu
3. Manažérstvo kvality vyučovacieho procesu na SPŠ (SOU)
4. Hodnotenie štúdia na SPŠ (SOU)
5. Diagnostické metódy uplatňované vo vzdelávaní
6. Učebné kompetencie žiakov SPŠ (SOU)
7. Aktivizačné metódy uplatňované pri vyučovaní technických predmetov
8. Význam didaktickej techniky vo vyučovacom procese
9. Didaktická účinnosť učebníc v technickom vzdelávaní
10. Návrh učebnej pomôcky
11. Moderné metódy výučby
12. Podnikavosť žiakov SPŠ (SOU)
13. Vedenie k podnikavosti žiakov SPŠ (SOU) 


Ing. Katarína TINÁKOVÁ, PhD.
1. Diagnostické metódy uplatňované vo vzdelávaní na stredných školách. 
2. Netradičné formy preverovania uplatňované pri vyučovaní.
3. Preverovanie a hodnotenie na odbornom výcviku.
4. Etika hodnotenia a klasifikácie na stredných školách.
5. Hospitácie a evalvácia vyučovania.
6. Komunikácia v školskej praxi.
7. Komunikačné technológie a súčasná škola.
8. Motivácia a motivačné techniky na SOU a SPŠ.
9. Motivácia a motivačné techniky pri  vzdelávaní dospelých.
10. Úskalia podnikového vzdelávania.


Ing. Alena TOMENGOVÁ, PhD.
1. Čitateľské študijné stratégie a ich prínos ku schopnosti učiť sa.
2. Formatívne a sumatívne hodnotenie žiakov
3. Projektovanie výchovno - vzdelávacieho  procesu
4. Projektové vyučovanie a rozvoj kľúčových kompetencií
5. Rozvoj personálnych kompetencií žiakov
6. Rozvoj sociálnych kompetencií žiakov
7. Autodiagnostika vlastného učiteľského pôsobenia
8. Individuálny projekt - cesta k aktívnemu učeniu sa žiaka
9. Kvalita školy – oblasti hodnotenia a indikátory
10. Práca s obsahovým a výkonovým štandardom
11. Tvorba a hodnotenie učebných úloh  

Ing. Jozef STRAKOŠ, PhD.
1. Problémy začínajúcich učiteľov v praxi
2. Špecifiká práce triedneho učiteľa
3. Ovplyvňovanie atmosféry v triede učiteľom
4. Chyby v komunikácii učiteľa v triede
5. Uplatňovanie individuálneho prístupu učiteľa k žiakovi
6. Prostriedky sebareflexie učiteľa
7. Súčasné trendy v skúšaní a hodnotení žiakov
8. Požiadavky učiteľov na ich ďalšie vzdelávanie
9. Príprava učiteľov technických odborných predmetov vo vybraných krajinách EÚ
10. Súčasný výskum v didaktike technických odborných predmetov vo vybraných krajinách EÚ


Mgr. Dagmar CAGAŇOVÁ, PhD.
1. Návrh spôsobov rozvíjania schopnosti učiť sa ako predpokladu pre celoživotné vzdelávanie.
2. Analýza jazykových kompetencií u študentov MTF STU.
3. Rozvoj kľúčových kompetencií u študentov technického zamerania.
4. Využitie prezentačných techník vo vyučovaní.
5. Využitie prezentačných techník v priemyselných podnikoch.
6. Využitie projektovej metódy v práci učiteľov technických odborných predmetov.
7. Tvorivé metódy s divergentným systémom myslenia vo výučbe technických odborných predmetov.
8. Návrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku.


PaedDr. Dagmar RUSKOVÁ, PhD.
1. Využívanie projektovej metódy v pedagogickej praxi
2. Využívanie IKT v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov technických predmetov
3. Príprava, nácvik a realizácia úspešnej prezentácie učiva
4. Implementovanie IKT do pedagogického procesu
5. Prezentačné techniky a ich využitie v príprave budúcich inžinierov
6. Nové trendy v oblasti technického vzdelávania
7. Projektová metóda vo vyučovaní technických predmetov
8. Jazyková a informačná kompetencia absolventov technických univerzít


Ing. Eva LABAŠOVÁ, PhD.
1. Priebežný didaktický test na preverovanie a hodnotenie vedomostí študentov zo statiky.
2. Priebežný didaktický test na preverovanie a hodnotenie vedomostí študentov z kinematiky.
3. Uplatňovanie didaktických princípov pri výučbe všeobecných odborných predmetoch.
4. Trendy hodnotenia študentov na stredných školách.
5. Trendy výskumných metód, techník a výskumných nástrojov v pedagogickom výskume.


doc. PhDr. Eva ODLEROVÁ, PhD.
1. Environmentálna výchova na stredných školách
2. Environmentálna výchova a ekologické vzdelávanie
3. Životné prostredie – jeho ochrana a tvorba
4. Výchova k etike životného prostredia
5. Asertivita v komunikácii

PaedDr. Ľubomír HOLKOVIČ, PhD.
1. Technická záujmová činnosť na strednej škole
2. Prírodovedná záujmová činnosť na strednej škole
3. Spolupráca rodiny a školy na strednej škole
4. Dodržiavanie práv dieťaťa na strednej škole
5. Význam študentskej odbornej činnosti na strednej škole
6. Možnosti individualizácie vyučovania na strednej škole
7. Používanie moderných vyučovacích metód na strednej škole
8. Výchova k ľudským právam a problematika multikulturality

Mgr. Silvester SAWICKI, PhD.

1. Pedagogická komunikácia v triede
2. Problematika šikanovania na školách
3. Otázky prirodzenej autority učiteľa
4. Možnosti uplatnenia e-learningu na stredných školách
5. Tvorba  e- learningového učebného textu
6. Tvorba e- learningovej študijnej databázy
7. Tvorivé vyučovanie Rozvíjanie skrytých schopností študenta
8. Využívanie zmenených stavov vedomia na rozvoj osobnosti študenta
9. Rozvíjanie spirituálnej inteligenicie študentov


doc. PhDr. Viliam KONČAL, PhD.
1. Úloha riaditeľa školy pri vytváraní priaznivej sociálne klímy školy
2. Klíma triedy a jej význam v tvorivo – humanistickej výchove
3. Utváranie osobnostných spôsobilostí budúceho učiteľa na strednej škole
4. Aktuálne otázky výchovy v súčasnosti
5. Rodina ako morálny činiteľ vo výchove študentov


PhDr., ThMgr., Libor BERNÁT, CSc.
1. Nonverbálne správanie učiteľa (konkrétne rozpory niektorých prvkov – nevyhnutná znalosť anglického jazyka)
2. Posudzovanie študenta (osobnosti) konkrétne rozbory – nevyhnutná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
3. Rozbor jazykového prejavu učiteľa – nevyhnutná znalosť nemeckého jazyka
4. Problémy v komunikácii žiak - učiteľ


PaedDr. Soňa NOVOTNÁ, PhD.
1. Pohybová aktivita ako prostriedok k optimalizácii psychických a fyzických funkcií v prirodzenom procese starnutia.
2. Úroveň telesnej zdatnosti vysokoškolákov.
3. Problematika závislostí vysokoškolákov na tabaku, alkohole a drogách.
4. Zásady vizuálnej ergonómie pri práci so zobrazovacími jednotkami.
5. Pohybové aktivity vysokoškolákov a ich motivácie k športovaniu.
6. Vzťah k vlastnému zdraviu v otázke správnej výživy.
7. Stav telesného a funkčného rozvoja študentiek.
8. Pohybová aktivita ako prevencia ochorení.


Doc. PaedDr. Marián MERICA, PhD.
1. Efektivita plaveckej výučby z hľadiska frekvencie výcvikových jednotiek.
2. Porovnanie motorických schopností testami EUROFITU u vysokoškolských študentov s rozdielnou pohybovou špecializáciou.
3. Postoje študentov k zdraviu a športovým aktivitám.
4. Vplyv jednosemestrálnej výučby plávania vysokoškolákov na ich plaveckú výkonnosť, somatické a motorické ukazovatele.
5. Zdravotný stav, pohybové aktivity a telesná zdatnosť vysokoškolá

PhDr. Ivan SCHULLER, CSc.
1. Prejavy agresivity u študentov stredných škôl
2. Príčiny mobbingu a iných foriem násilia u stredoškolskej mládeže
3. Signály atraktivity pri výbere partnera
4. Rizikové správanie sa u stredoškolákov
5. Vnímanie a hodnotenie rizika
6. Adaptačné problémy pre prechode z jedného typu školy na druhý
7. Chronopsychologické aspekty učenia sa študentov
8. Procesy rozhodovania pri výbere školy pre štúdium
9. Osobnostné aspekty rizikového rozhodovania
10. Psychologické aspekty dištančného (e-learning) učenia
11. Kognitívny štýl a rizikové rozhodovanie