Prejsť na obsah
Ústavy

História

Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie vznikla 1. Januára 1962 na popud vtedajšieho rektora Slovenskej vysokej školy technickej Štefana Chochola. Prvým vedúcim katedry, ktorá mala pri svojom vzniku názov Katedra pedagogiky, bol významný slovenský pedagóg prof. PhDr. Vladimír Václavík. Katedra začínala s dvoma pedagogickými a jednou administratívnou pracovníčkou. Postupom času sa počet pracovníkov zvyšoval. Menil sa aj názov katedry, od roku 1968 - Katedra pedagogiky a psychológie, od roku 1980 Katedra inžiniersko humanitných vied, od roku 1991 Katedra inžinierskej pedagogiky a od roku 1995 Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie. Okrem prvého vedúceho katedry prof. PhDr. Václavíka bol v rokoch 1972 - 1983 vedúcim doc. Ing. Ján Kmeť, CSc., v rokoch 1983 - 1994 prof. Ing. Dušan Driensky, CSc., v rokoch 1994 -2000 doc. PhDr. Viktor Bajčík CSc., v rokoch 2000-2003 doc. Ing. Mariana Kundrátová a od roku 2003 vykonáva funkciu vedúceho katedry doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie prešla za 40 rokov zložitým vývojom. Od svojho vzniku do roku 1990 pôsobila ako celoškolská katedra, od roku 1990 je súčasťou Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

Súčasnosť

Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU v Trnave sídli na Laurinskej ulici č. 14 v Bratislave.
Hlavným poslaním Katedry inžinierskej pedagogiky a psychológie je pedagogicko-psychologická príprava študentov inžinierskeho štúdia na výkon učiteľského povolania na všetkých typoch stredných škôl. Táto príprava sa realizuje formou denného (súbežného) doplňujúceho pedagogického štúdia podľa vyhlášky MŠ SR 41/1996 pre všetky fakulty STU. Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie realizuje pedagogicko-psychologickú prípravu študentov inžinierskeho štúdia. Táto príprava sa realizuje formou denného (súbežného) doplňujúceho pedagogického štúdia pre všetky fakulty STU.

Zameranie

V inžinierskom štúdiu katedra zabezpečuje výučbu psychologických disciplín: priemyselná psychológia, inžinierska psychológia, psychológia v práci manažéra, vedenie ľudí, komunikácia v manažmente na Materiálovotechnologickej fakulte a na Strojníckej fakulte STU. Od školského roka 2003 - 2004 zavádzame nový predmet "Úvod do štúdia na vysokej škole" pre prvý ročník bakalárskeho štúdia na MtF STU. V posledných troch rokoch katedra zabezpečuje ďalšiu prípravu učiteľov odborných technických predmetov ako II. kvalifikačnú skúšku. Táto kvalifikačná skúška je určená učiteľom s viac ako 10 ročnou pedagogickou praxou a dáva možnosť absolventom získať vyššie osobné ohodnotenie. Od školského roku 2002/2003 organizujeme Doplňujúce pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy v konzultačnom stredisku Košice a Prešov. Následne chceme pokračovať v príprave bakalárskeho študijného programu pre majstrov odbornej výchovy od šk. roku 2004/2005. Kvalita pedagogickej činnosti i obsahového zamerania doplňujúceho pedagogického štúdia bola ocenená udelením akreditácie tohoto štúdia Medzinárodnou spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku IGIP v Klagenfurte 15. 9. 1997, ktorá potvrdila, že toto štúdium zodpovedá európskym štandardom. Takúto akreditáciu získala aj Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie ako pracovisko. Na základe toho sa absolventi našej katedry môžu uchádzať o titul ING-PAED-IGIP. Päť učiteľov našej katedry tento titul už získalo.