Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

UVSM bol založený 1. 1. 2007 na základe rozhodnutia Akademického senátu  MTF STU zo dňa 20. 12. 2006 z dvoch katedier:

Katedra technologických zariadení a systémov

Vznik katedry technologických zariadení a systémov sa datuje dňom 1.2.2000 v obsadení jeden docent, dvaja odborní asistenti, jeden vedecko-výskumný pracovník a jeden neučiteľský pracovník. Prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. Karol Velíšek, CSc.. Už v letnom semestri školského roku 1999/2000 mala katedra svojich prvých 11-tich úspešných diplomantov. Katedra počas svojej existencie vybudovala niekoľko laboratórií - laboratórium robotiky a laboratórium pneumatiky a elektropneumatiky, CAD laboratórium, virtuálne laboratórium pneumatických a elektropneumatických systémov a laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby.

Katedra aplikovanej mechaniky

V roku 1986 vznikla na novozaloženej Strojárskotechnologickej fakulte Katedra technickej mechaniky. Základ katedry vtedy tvorili pracovníci, ktorí prišli z katedier Strojníckej fakulty STU - Katedry technickej mechaniky, Katedry častí strojov a prevodov, Katedry pružnosti a pevnosti, Katedry mechaniky tekutín a Katedry techniky Pedagogickej fakulty v Trnave.

Prvým vedúcim katedry sa v roku 1986 stal doc. Ing. František Pekárek, CSc.
V rokoch 1990-1993 bola katedra premenovaná na Katedru mechaniky a častí strojov. V roku 1993 boli zriadené v Trnave dve fakulty - Materiálovotechnologická fakulta a Fakulta odborných štúdií. Z pôvodnej katedry vznikli tri katedry - Katedra mechaniky materiálov, Katedra všeobecného strojárstva a Katedra bezpečnosti a spoľahlivosti strojov. V roku 1994 vzniká na MtF nová katedra s názvom Katedra mechaniky a častí strojov. V roku 1995, po opätovnom zlúčení MtF a FOŠ, vznikli zo všetkých 4 katedier dve katedry MtF - Katedra mechaniky materiálov a Katedra mechaniky strojov.

Katedra aplikovanej mechaniky bola zriadená 1.12.1996 a vznikla zlúčením dvoch spomínaných katedier.