Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: IT laboratórium MS Project Professional
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Kontaktná osoba: Ing. Jana Samáková, PhD.
Kontakt: +421 906 068 kl. 462
e-mail: jana.samakova@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

IT laboratórium MS Project Professional vzniklo v rámci projektu: „Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti premysleného inžinierstva a manažmentu“. Laboratórium je orientované na počítačovú podporu projektového riadenia, štatistickú analýzu a riadenie podnikových procesov.

V IT laboratóriu, ktoré je umiestnené v miestnosti T02 2.128, je umiestnených 18 počítačov, interaktívna tabuľa a skenovacie zariadenie.  V laboratóriu je nainštalovaný  softvér na skenovanie dokumentov, prieskumov a testov, softvér na tvorbu testov a ankiet pre mapovanie odborných vedomostí (Test Elements) a softvér na tvorbu a spracovanie online testov a ankiet pre potreby identifikácie a analýzy potrieb priemyselných podnikov (Test Elements Online). Test Elements je centrálnym systémom, ktorý integruje viacero modulov do jedného celku: vytváranie, generovanie a vyhodnocovanie testov.

V rámci výučby predmetu „Projektový manažment“  a na podporu projektového riadenia sa využíva Microsoft Project, ktorý je v súčasnosti najvyužívanejším prostriedkom pre riadenie, plánovanie a sledovanie projektov. Ponúka efektívne nástroje pre riadenie projektov a je zameraný na vymedzenie podrobného plánu do budúcnosti, aktualizuje informácie v priebehu projektu a porovnáva ich s pôvodným plánom.

Na štatistickú analýzu sa v IT laboratóriu nachádza aplikačný softvér pre štatistické spracovanie údajov (IBM SPSS Statistics Premium), ktorý je možné využiť napr. na pokročilú analýzu a prezentáciu údajov, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, tvorbu reportov a výstupov do informačného systému.  Aplikačný softvér pre analýzu dát a sietí (IBM SPSS Modeler Professional)  je možné využiť napr. pri identifikácii zákazníkov náchylných k odchodu ku konkurencii, identifikácii rizikových žiadateľov o úver a pod. Aplikačný softvér na internetový zber, spracovanie a vizualizáciu dát (IBM SPSS Data Collection) slúži na podporu systematického procesu zberu a spracovania dát.

Na  riadenie podnikových procesov (ERP) je v laboratóriu nainštalovaný aplikačný softvér na návrh podnikových procesov, optimalizáciu podnikových procesov, aplikačný softvér na tvorbu manažérskych reportov a iné softvéry.   

 

Fotografie: