Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium efektívnej komunikácie
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav priemyselného inžinierstva  a manažmentu
Kontaktná osoba: Ing. Peter Szabó, PhD.
Kontakt: +421 906 068 kl. 456, +421 918 646 062 (mobil)
e-mail: peter.szabo@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium je vybudované na rozvoj osobnostných charakteristík zamestnancov a študentov s cieľom plánovania rozvoja komunikačných zručností. Efektívna komunikácia v organizácii je jedným zo základných predpokladov jej fungovania, jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými zamestnancami a študentmi. Komunikácia je hlavným nástrojom hodnotenia ľudí, ich motivácie a usmerňovaní, preto by sa manažéri mali usilovať o zvládnutie zásad efektívnej komunikácie, zdokonaľovanie svojich komunikačných zručností a o zvládnutie efektívnych komunikačných techník.

Laboratórium ponúka možnosť (priestor) pre zlepšenie a realizáciu aktivít v nasledovných oblastiach:

  • zvýšenie úrovne komunikačných zručnosti zamestnancov,
  • korekcia nedokonalostí vo verbálnej a neverbálnej komunikácii,
  • zvýšenie sebavedomia v rôznych komunikačných situáciách,
  • vzdelávacie aktivity zamestnancov,
  • využitie priestorov na pracovné porady a rokovania so zástupcami priemyselnej praxe.

V laboratóriu je dostupná ústavná knižnica na prezenčné zapožičiavanie si ekonomických a manažérskych knižných titulov.

 

Fotografie: