Prejsť na obsah
Výskum

KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.
Viac: http://www.minedu.sk/index.php?rootId=499

VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.
Viac: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=416

APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.
Viac: http://www.apvv.sk/

 

ASFEU

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ku dňu 1. 1. 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR.

Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. ASFEU plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.
Viac: http://www.asfeu.sk/

 

GAAV

Grantová agentúry MŠVVaŠ SR pre aplikovaný výskum (GAAV) je zriadená v súlade s § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

GAAV je vnútorný grantový systém zameraný na finančnú podporu projektov výskumu a vývoja na finančnú podporu projektov z oblasti aplikovaného výskumu.
Viac:  http://www.minedu.sk/index.php?rootId=504

 

Granty Európskej komisie

Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré podporujú záujmy EÚ alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík EÚ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť odpovedaním na výzvy na predkladanie ponúk.
Viac: http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia je určený pre vysoké školy technického zamerania - Rozvíjať technik(o)u.

Jeho cieľom je podporiť iniciatívnych pedagógov a žiakov, podporiť realizáciu interaktívnych projektov (prepojiť teóriu s praxou) a celkovo zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku.

Témou podporených projektov pre rok 2015 je navrhnúť zlepšenie pohodlia,  funkčnosti a bezpečnosti jazdy v automobile; zefektívnenie výroby v rámci automobilového priemyslu v priamom prepojení na priemysel 4.0, resp. podnik budúcnosti (viac informácii nájdete tu: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/podpora-techniky/ resp. http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/Rozvijat-technikou-15.pdf).

Žiadosti je nevyhnutné doručiť na adresu Nadácie do 15.6.2015

Tesime sa na Vase projekty, v pripade otazok nas nevahajte kontaktovat

Kontakt:

Ing. Alexandra Pappová, PhD.
Nadácia Volkswagen Slovakia/Stiftung Volkswagen Slovakia
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
Ďakujeme za Vaše 2%

Tel.:  +421-2-6964-2858
Mobil: + 421-902-471-398
Fax.: +421-2-6964-2320
E-Mail: extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk