Prejsť na obsah
Výskum

7. rámcový program

Označenie projektu: DIVERSITY
Anglický názov: Improving the gender diversity management in materials research institutions
Slovenský názov: Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu.
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2011
Koordinátor projektu: Rolf Pfrengle  (IFW Dresden)
Riešiteľ: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Riešiteľský tím: Mgr.Cagáňová Dagmar,PhD., Ing.Jana Štefánková, doc. Ing. František Horňák,PhD., Ing.Peter Halada
Ciele projektu v slovenčine: Cieľom projektu je identifikovať stratégiu a implementovať aktivity s cieľom zlepšiť rovnosť zastúpenia žien a mužov v manažmente inštitúciií materiálového výskumu: -posilnením postavenia žien zaoberajúcimi sa vedeckým výskumom do rozhodovacích procesov -podporením a implementáciou transparentnejšieho kariérneho oceňovacieho systému a stimulovaním výskumného prostredia v duchu Európskej charty pre výskumníkov a Zákonníka práce pre získavanie pracovníkov -upevnením solidarity a implementáciou mužov v rozhodovacích procesoch za účelom propagovania rovnosti zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích procesoch -zvýšením povedomia v rámci vedeckej komunity, na verejnosti a medzi kľúčovými riadiacimi pracovníkmi o diverzite a výskume
Ciele projektu v angličtine: The project objective is to identify policies and implementation activites to improve gender diversity management in materials research institutions by: Strenghtening the role of women scientists in decision making processes , Supporting and implementing a more transparent carreer appraisal system and stimulating research environment in the spirit of the European Charter for Researcher and the Code of Conduct for Recruitment Enhancing solidarity and involment of (male) decison-makers in promoting gender equality in scientific decison making Raising the awareness within the scientific community, in the general public and among policy-makers about gender and research
Klúčové slová v slovenčine: Diverzita, Zatraktívnenie európskych výskumných inštitúcií, Sieťovanie, Najlepšie fungujúce príklady
Klúčové slová v angličtine: Diversity, attractiveness of European research institutions, Networking, Best Practices
Anotácia v slovenčine: V projekte DIVERZITA spolupracuje konzorcium 14 partnerov z 11 krajín EÚ: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Švédsko, Slovinsko, Veľkú Britániu, Grécko a Slovensko. Projekt Diverzita je financovaný EÚ v rámci 7.RP. Podstatnou podmienkou pre optimálny vývoj európskeho výskumu je proporčná vyváženosť medzi ženami a mužmi zapojenými do vedeckovýskumnej činnosti. Projekt sa zaoberá nízkym podielom žien zapojených do výskumu a rozhodovacích procesov na materiálových inštitúciách. Tento projekt predstavuje pilotnú iniciatívu kľúčových riadiacich pracovníkov, expertov na ľudské zdroje, siete žien zapojených do vedeckovýskumných činností a vedeckovýskumných pracovníkov s cieľom podporiť zmeny v inštitucionálnej kultúre pre väčšie zapojenie žien výskumníčok v organizáciách materiálového výskumu
Anotácia v angličtine: DIVERSITY project is an international consortium of 14 partners from 11 European countries: Germany, Austria, Belgium, France, Spain, Italy, Sweden, Slovenia, UK, Slovakia, and Greece. Project “DIVERSITY” is a 36 month project funded by the European Union within the 7th Framework Programme
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU
Aktivity: Past dissemination activities
Future dissemination activities

6. rámcový program

Označenie projektu: 014637 IRE 6
Anglický názov: Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava
Slovenský názov: Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava
Doba riešenia: 01.06.2005 - 28. 02. 2008
Koordinátor projektu: Ing. Štefan Bošnák, Ing. Vladimír Butko
Riešiteľ: Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU
Ústav: Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

7. rámcový program

Označenie projektu: ERDC
Anglický názov: Emergence of Research Driven Clusters in Central Europe
Slovenský názov: Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe
Doba riešenia: 01.06.2008 - 30.05.2010
Koordinátor projektu: BIC Bratislava, spol. s r.o.
Riešiteľ: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU
Ústav: Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

6. RP EU

   

Označenie projektu:

MANUNET-2008-SK-001

Anglický názov:

Multivariate optimization of the metal spinning processes-research and development (akronym Met-Spin)

Slovenský názov:

Viackriteriálna optimalizácia výroby osovo-symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov združeným ohýbaním za rotácie - výskum a vývoj

Doba riešenia:

2009-2011

Zástupca spoluriešiteľskej organizácie:

Ing. Michal Ivanec

Riešiteľ:

prof. Ing. Peter Šugár, CSc.

Riešiteľský tím:

doc. Ing. Mária Dománková, PhD., doc. Ing. Augustín Gőrőg, PhD., doc. Ing. Mária Kapustová, PhD., doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD., doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Jana Šugárová, PhD., Ing. Juraj Mikoláš, Ing. Peter Zemko, Ing. Martin Kolník

Ciele projektu v angličtine:

The main research goals of the projects are:

a/ experimental study of impact of variable input metal spinning parameters on the final stress-strain state of  formed material,

b/ modification of the existing analytical model of the energy-force parameters of the metal spinning process for thick sheet materials. It requires the metallographic analysis and evaluvation of the elastic deformation thickness (elastic core) and application of this model for metal spinning operations by semi-heating or local heating. The project results will give tool for spinning method selection which offers cold-work- hardening advantage, material saving, ideal parameters of surface finishes and repid cycle time. The results of theoretical and experimental research, realised in cooperation of 3 partners will be utilize by Sandrik 1895, Co. Ltd. for designing metal spinning processes of parts from stainless steels (gastronomy and medical components) and parts for automotive industry

Kľúčové slová v slovenčine:

kovotlačenie, integrita povrchovej vrstvy, optimalizácia

Kľúčové slová v angličtine:

conventional metal spinning, surface layer integrity, optimization

Anotácia v slovenčine:

Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov procesu kovotlačenia z pohľadu očakávaných napäťovo-deformačných stavov materiálu a integrity povrchových vrstiev výtvarkov. Zároveň sú analyzované možnosti využitia tzv. indukovanej plasticity materiálu, zvyšujúcej stupeň jeho pretvorenia pri výrobe výtvarku. Výsledky teoretického a experimentálneho výskumu, realizovaného v spolupráci s výskumno-vývojovou organizáciou Inpromat, S. Coop., Sondica v Španielsku, budú využité vo firme Sandrik 1895, spol. s r. o., pri inovácii procesov výroby výtlačkov z koróziivzdorných ocelí pre automobilový priemysel a oblasť gastronómie.

Anotácia v angličtine:

The project is aimed to the metal spinning process parameters optimization in relation to the expected stress-strain states of material and sub-surface layers properties of formed parts. The utilization of so-called induced plasticity of formed material, in the process of spun parts production, is analysed, too.  The results of theoretical and experimental research, realized in cooperation with the research and development organization Inpromat, S. Coop., Sondica (Spain), will be used by company Sandrik 1895, Co. Ltd. for inovation of stainless steel spun parts production applied in the automotive and gastronomy industry.

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta STU

www.stranka

www.manunet.net

 

6. RP EÚ
   
Označenie projektu: MANUNET-2008-SK-001
Anglický            názov: Multivariate optimization of the metal spinning processes-research and development (akronym Met-Spin)
Slovenský  názov: Viackriteriálna optimalizácia výroby osovo-symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov združeným ohýbaním za rotácie - výskum a vývoj
Doba        riešenia: 2009-2011
Zástupca spoluriešiteľskej organizácie: Ing. Michal Ivanec
Riešiteľ: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Riešiteľský          tím: doc. Ing. Mária Dománková, PhD., doc. Ing. Augustín Gőrőg, PhD., doc. Ing. Mária Kapustová, PhD., doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD., doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Jana Šugárová, PhD., Ing. Juraj Mikoláš, Ing. Peter Zemko, Ing. Martin Kolník
Ciele projektu v angličtine: The main research goals of the projects are:
a/ experimental study of impact of variable input metal spinning parameters on the final stress-strain state of  formed material,
b/ modification of the existing analytical model of the energy-force parameters of the metal spinning process for thick sheet materials. It requires the metallographic analysis and evaluvation of the elastic deformation thickness (elastic core) and application of this model for metal spinning operations by semi-heating or local heating. The project results will give tool for spinning method selection which offers cold-work- hardening advantage, material saving, ideal parameters of surface finishes and repid cycle time. The results of theoretical and experimental research, realised in cooperation of 3 partners will be utilize by Sandrik 1895, Co. Ltd. for designing metal spinning processes of parts from stainless steels (gastronomy and medical components) and parts for automotive industry.
Kľúčové slová v slovenčine: kovotlačenie, integrita povrchovej vrstvy, optimalizácia
Kľúčové slová v angličtine: conventional metal spinning, surface layer integrity, optimization
Anotácia v slovenčine: Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov procesu kovotlačenia z pohľadu očakávaných napäťovo-deformačných stavov materiálu a integrity povrchových vrstiev výtvarkov. Zároveň sú analyzované možnosti využitia tzv. indukovanej plasticity materiálu, zvyšujúcej stupeň jeho pretvorenia pri výrobe výtvarku. Výsledky teoretického a experimentálneho výskumu, realizovaného v spolupráci s výskumno-vývojovou organizáciou Inpromat, S. Coop., Sondica v Španielsku, budú využité vo firme Sandrik 1895, spol. s r. o., pri inovácii procesov výroby výtlačkov z koróziivzdorných ocelí pre automobilový priemysel a oblasť gastronómie. 
Anotácia v angličtine: The project is aimed to the metal spinning process parameters optimization in relation to the expected stress-strain states of material and sub-surface layers properties of formed parts. The utilization of so-called induced plasticity of formed material, in the process of spun parts production, is analysed, too.  The results of theoretical and experimental research, realized in cooperation with the research and development organization Inpromat, S. Coop., Sondica (Spain), will be used by company Sandrik 1895, Co. Ltd. for inovation of stainless steel spun parts production applied in the automotive and gastronomy industry.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU
www.stranka www.manunet.net
Aktivity: