Prejsť na obsah
Zloženie CAF tímu na MTF STU 2009

Garant projektu:     

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík                       - dekan fakulty

 

Metodik projektu:

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.                       - manažér kvality fakulty

 

Členovia:

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
doc. Ing. František Horňák, PhD.
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Ing. Jana Štefánková
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Ing. Jaroslava Ďurišová
prof.  Ing.Peter Sakál, CSc.
prof. Ing. Karol Balog, CSc.

Administratíva:       

Bc. Beáta Vrbovská

 

Garant projektu:

 • zabezpečuje prístup k potrebným dokumentom a informáciám na MTF STU,
 • organizuje stretnutie CAF tímu,
 • zabezpečuje komunikáciu o samohodnotení na úrovni vrcholového manažmentu,
 • vytvára členom CAF tímu podmienky na vykonanie samohodnotenia,
 • aktívne sa zúčastňuje na práci CAF tímu,
 • napomáha procesu hľadania konsenzu.

Metodik projektu:

 • zhromažďuje všetky individuálne samohodnotenia,
 • vytvára z týchto podkladov ucelenú samohodnotiacu správu (prvý návrh),
 • po dosiahnutí konsenzu pripravuje konečnú verziu samohodnotiacej správy.

Členovia CAF tímu:

 • spracovávajú individuálne samohodnotenie za pridelené kritériá,
 • oboznamujú sa s prvým návrhom ucelenej samohodnotiacej správy,
 • bodovo ohodnocujú všetky subkritériá,
 • poskytujú metodikovi súčinnosť pri príprave konečnej verzie samohodnotiacej správy.

Administratíva:

 • zabezpečuje distribúciu prvého návrhu samohodnotiacej správy všetkým členom CAF tímu,
 • zabezpečuje podporu všetkým členom CAF tímu (napr. zhromaždenie a spracovanie dodatočných dokumentov a informácií),
 • zaznamenáva počas stretnutia výstupy a námety z diskusie,
 • zaznamenáva výsledné bodové hodnotenie,
 • organizačne zabezpečuje stretnutie.