Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Portrét

Aprodimet - Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov vzniklo s podporou štrukturálnych fondov v rámci OP VaV v prioritnej osi c. 2 Podpora výskumu a vývoja, v opatrení 2.1 Podpora sietí excelentnýchpracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Centrum sa zameriava na zlepšenie vzdelávacieho procesu a na služby, ktoré si vyžadujú: - aplikáciu moderných analytických metód, ktoré využívajú interakciu elektrónového a laserového žiarenia s tuhou látkou, - meranie nízkych elektrických vodivostí, - meranie technologických charakteristík plastov a meranie mechanických vlastností kovových a nekovových materiálov.

 

 

V rámci projektu boli zakúpené nasledovné prístroje a zariadenia:

 

 • Mikroskopia:
  • Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL JSM7600F
  • Iónová stenšovačka
  • Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM 700
  • Ultrazvukovy vyrezávač
   
 • Nekovové materiály:
  • Rotačný viskozimeter
  • Spektrálny analyzátor s príslušenstvom
  • Aparatúra na meranie elektrických vlastností
   so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné
   výdrže TSDC Systém CONCEPT 90
  • Vulkanograf D-MDR 3000
   
 • Mechanické skúšky:
  • Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250 Sp1
  • Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo CHK-300
   
  • Pocítač MAC Pro s príslušenstvom
   

  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Tento prospekt vznikol vdaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt:

  Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov, ITMS 26220120014, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.