Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

 

Aprodimet - Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov vzniklo s podporou štrukturálnych fondov v rámci OP VaV v prioritnej osi c. 2 Podpora výskumu a vývoja, v opatrení 2.1 Podpora sietí excelentnýchpracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Centrum sa zameriava na zlepšenie vzdelávacieho procesu a na služby, ktoré si vyžadujú: - aplikáciu moderných analytických metód, ktoré využívajú interakciu elektrónového a laserového žiarenia s tuhou látkou, - meranie nízkych elektrických vodivostí, - meranie technologických charakteristík plastov a meranie mechanických vlastností kovových a nekovových materiálov.

 

V rámci projektu boli zakúpené nasledovné prístroje a zariadenia:

 

 • Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL JSM7600F
 • Iónová stenšovačka
 • Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM 700
 • Ultrazvukovy vyrezávač
 
 • Rotačný viskozimeter
 • Spektrálny analyzátor s príslušenstvom
 • Aparatúra na meranie elektrických vlastností
  so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné
  výdrže TSDC Systém CONCEPT 90
 • Vulkanograf D-MDR 3000
 
 • Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250 Sp1
 • Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo CHK-300
 
 • Pocítač MAC Pro s príslušenstvom
 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Tento prospekt vznikol vdaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt:

Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov, ITMS 26220120014, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.