Web časopis MTF STU

Materials science AND technology

2008 - číslo 8

 

 

 

Alexandra ARENDÁŠOVÁ, Zuzana LENHARDTOVÁ

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTOVANIA UČEBNÝCH ŠTÝLOV

EMPLOYEES EDUCATION BY WAY OF TRAINING STYLE AUTHORITY

 

Tomáš BEZÁK, Andrej ELIÁŠ, Michal KOPČEK, Maximilián STRÉMY

REnovácia riadiaceho SYSTÉMU kontúrovacej píly

na rezanie expandovaného polystyrénu

renovation of control system of contour cutter

for cutting of expanded polystyrene

 

Pavol BEZÁK, Miriam IRINGOVÁ

OPTIMALIZÁCIA POMOCOU GENETICKÝCH ALGORITMOV

OPTIMALIZATION USING GENETIC ALGORITHMS

 

Stanislav BARTOŇ, Pavol TANUŠKA

STANOVENÍ ZBYTKOVÉHO VÝKONU JADERNÉHO PALIVA

DETERMINATION OF THE RESIDUAL POWER OF THE FISSIONABLE FUEL

 

Michal KOPČEK, Andrej ELIÁŠ

REALIZÁCIA SCADA SYSTÉMU ako podpornÉho NÁstroja PRE NÁVRH METODIKY ZISŤOVANIA

ZOSTATKOVÉHO VÝKONU VYHORENÉHO JADROVÉHO PALIVA

SCADA SYSTEM DEVELOPMENT AS A SUPPORTIVE TOOL FOR the measuring

of residual POWER OF BURNED - OUT NUCLEAR FUEL

 

Štefan Svetský, Mária Lubinová, Peter Kleinedler, Maroš SOLDÁN

NIEKTORÉ ASPEKTY SKÚŠANIA V OBLASTI  OBRÁBANIA, TVÁRNENIA A NANÁŠANIA POVLAKOV

THE TESTING ISSUES ASPECTS IN MACHINING, FORMING AND SURFACE TREATMENT PROCESSES

 

Eduard NEMLAHA, František MIKSA

MOŽNOSTI EXPORTOVANIA DÁT Z MYSQL DO TEXTOVÉHO EDITORA MS WORD

THE DATA EXPORT POSSIBILITIES FROM MYSQL INTO MS WORD EDITOR

 

Peter SCHREIBER, Pavol TANUŠKA, Pavol VAŽAN, Miroslav BOŽIK

Východiská návrhu metodiky jadrovej bezpečnosti kontajnerov vyhoretého paliva

The methodology proposal basis of spent fuel containers nuclear safety

 

Róbert VRÁBEĽ

O JEDNEJ  ÚLOHE KONVEXNÉHO PROGRAMOVANIA

ABOUT ONE PROBLEM OF CONVEX PROGRAMMING

 

Helena KRAVÁRIKOVÁ

numerický  experiment Tepelnej úlohy v procese zvárania

NUMERICAL EXPERIMENT OF THERMAL task IN THE WELDING PROCESS

 

Helena KRAVÁRIKOVÁ

NAPÄŤOVO-DEFORMAČNÁ ANALÝZA TAVNÝCH METÓD ZVÁRANIA

STRESS – STRAIN ANALYSIS OF FUSION WELDING METHODS

 

Roman MORAVČÍK, Marián HAZLINGER

ANALÝZA OCELE S460MC SPRACOVANEJ PROCESOM NITROKARBONIZÁCIE

ANALYSIS OF NITROCARBURISED S460MC STEEL