Jump to content
Institute of Integrated Safety

ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ ZA ROK 2007 V KATEGÓRIÁCH AAA,AAB,ABA,ABB,ABC,ABD,ACA,ACB,ACC,ACD,BAA,BAB,BBA,BBB,BCB,

BCI,BCK,EAI

AAB1

Soldán, Maroš: Nebezpečné vlastnosti fenolu a jeho derivátov, ich monitorovanie a odstraňovanie zo zložiek životného prostredia. Dangerous properties of phenol and its derivatives, monitoring and removal from environmental. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 71 s. - (Vedecké monografie; 8/2007). - ISBN 978-80-8096-023-0 (https://sweb.mtf.stuba.sk)

AAB2

Tureková, Ivana: Vysokoteplotná degradácia materiálov na báze dreva a stanovenie vybraných požiarnotechnických charakteristík. High-temperature degradation of wood based materials and determination od selected fire-technical characteristics. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 123 s. - (Vedecké monografie; 9/2007). - ISBN 978-80-8096-024-7 (https://sweb.mtf.stuba.sk)

BAA1

Bartlová, Ivana - Balog, Karol: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I.. - 2. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. - 178 s. - ISBN 978-80-7385-005-0

BAB1

Prokša, Miroslav - Nagyová, Iveta - Melicherčík, Milan - Tomeček, Otto - Cejpek, Kamil - Lichvárová, Mária - Kmeťová, Jarmila - Melichová, Zuzana - Daxnerová, Oľga - Michalíková, Anna: Pokusy pre olympionikov. - 1. vyd. - Bratislava : Iuventa, 2007. - 142 s. - ISBN 978-80-8072-066-7

BAB2

Rusko, Miroslav: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - 2. vyd. - Žilina : STRIX, 2007. - 389 s. - (Environmentálne vedy; 7). - ISBN 978-80-89281-05-3

BAB3

Rusko, Miroslav - Piatrik, Milan - Kotovicová, Jana: Environmentálne manažérstvo. - 2. vyd. - Žilina : STRIX, 2007. - 175 s. - (Environmentálne vedy; 1). - ISBN 978-80-89281-03-9

BAB4

Rusko, Miroslav - Šteffek, Jozef: Základy ekológie a environmentalistiky. - 2. vyd. - Žilina : STRIX, 2007. - 218 s. - (Environmentálne vedy; 6). - ISBN 978-80-89281-04-6

BCB1

Soldán, Maroš - Balog, Karol - Tureková, Ivana: Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi. - Trnava : Tripsoft, 2007. - 155 s., CD-ROM. - ISBN 978-80-89291-06-9

BCB2

Tureková, Ivana - Balog, Karol - Soldán, Maroš: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v učiteľskej praxi : Učebný text z podpory grantu ESF SOP ĽZ 2004-1-177. - Trnava : Tripsoft, 2007. - 100 s., CD-ROM. - . - ISBN 978-80-89291-05-2

BCI1

Hostin, Stanislav - Soldán, Maroš - Michalíková, Anna - Soldánová, Zuzana - Sirotiak, Maroš - Gerulová, Kristína: Inštrumentálne metódy monitorovania životného prostredia. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 200 s. - E-skriptá. - ISBN 978-80-8096-004-9 (https://sweb.mtf.stuba.sk)

BCI2

Wittlinger, Viktor - Rusko, Miroslav: Základy environmentalistiky. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 130 s. - E-skriptá. - ISBN 978-80-8096-030-8 (http://sweb.mtf.stuba.sk)