Jump to content
Admission procedure, application forms, deadlines, contacts

Applied Informatics and Automation in industry
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Integrated Safety
Integrovaná bezpečnosť

Materials Engineering
Materiálové inžinierstvo

Mechatronics in Technological Equipment
Mechanika v technologických zariadeniach

Computer-Aided Production Technologies
Počítačová podpora výrobných technológií

Industrial Management
Priemyselné manažérstvo

  • module Industrial Management
  • module Personnel Policy in Industrial Plant
  • module Quality Production

Manufacturing Technologies
Výrobné technológie

  • module Production Technologies
  • module Production Technologies nad Production Management

Production Devices and Systems
Výrobné zariadenia a systémy