Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

Docentov v študijných odboroch:

5.2.52   Priemyselné inžinierstvo

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti ergonómie

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti logistiky

5.2.57  Kvalita produkcie

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti manažérstva kvality

5.2.14   Automatizácia

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti matematiky a matematických metód plánovania a vyhodnocovania experimentov

9.2.9     Aplikovaná informatika

-1 miesto na výučbu predmetov v oblasti matematiky

5.2.51  Výrobné technológie

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti metrológie

5.2.7     Strojárske technológie a materiály

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti technológie obrábania a v oblasti  programovania CNC strojov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom  odbore,

- preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

- pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

- prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 16. 11. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty