Prejsť na obsah
Študenti

Študijné oddelenie je samostatným oddelením fakulty. Je administratívno-servisným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje komplexne administratívne a servisné činnosti, aktivity súvisiace s prijímacím konaním uchádzačov na fakultu, evidenciu a administráciu životného cyklu študentov na všetkých troch stupňoch štúdia, rieši sociálne vecí študentov fakulty zabezpečovaním pridelenia štipendií a ubytovania. Taktiež zostáva v kontakte s absolventami fakulty, spolupracuje na prípravách prezentácií a propagácii firiem súvisiacich s pracovnými ponukami pre študentov a aktivitách v rámci  kariérneho poradenstva pre študentov.

STRÁNKOVÉ HODINY NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ:

 PONDELOK :  

 12.30 - 14.30 hod.

 UTOROK :

 8.00 - 11.00 hod.

 12.30 - 14.30 hod.

 STREDA : 

 8.00 - 11.00 hod.

 ŠTVRTOK :

 12.30 - 14.30 hod. 

 PIATOK:

 nestránkový deň

 

VEDÚCA ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA 

Mgr. Renáta Ivančíková 

Kontakt: +421 918 646 005, renata.ivancikova@stuba.sk ivancikova
Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-19a


REFERÁT BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. stupeň štúdia

Renáta Cuninková

Kontakt: +421 918 646 009, renata.cuninkova@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-21

 • študijné programy v Trnave:
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  materiálové inžinierstvo
  mechatronika v technologických zariadeniach
  personálna práca v priemyselnom podniku
 • prihlášky na I. stupeň štúdia

 

Adriana Richnáková

Kontakt: +421 918 646 008, adriana.richnakova@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-21

 • študijné programy v Trnave:
  kvalita produkcie
  počítačová podpora výrobných technológií
  priemyselné manažérstvo
 • študijné programy v Dubnici nad Váhom:
  všetky študijné programy
 • prihlášky na I. stupeň štúdia

 • agenda spracovania žiadostí o ubytovanie študentov

 

Kvetoslava Šprinková

Kontakt: +421 917 367 300, kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-20

 • študijné programy v Trnave:
  integrovaná bezpečnosť
  výrobné technológie a výrobný manažment
  výrobné technológie
  výrobné zariadenia a systémy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. stupeň štúdia

 

Oľga Burská

Kontakt:  +421 918 646 006, olga.burska@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-22

 • študijné programy - denná forma štúdia prezenčnou metódou
 • prihlášky na II. stupeň štúdia
 • motivačné, odborové štipendia
 • spracovanie žiadosti o výrobu preukazu študent

  

Bc. Katarína Čapkovičová

Kontakt: +421 918 646 007, katarina.capkovicova@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-22

 • študijné programy - denná forma štúdia kombinovanou metódou

 • prihlášky na II. stupeň štúdia

 • agenda školného na všetkých stupňoch štúdia

 • ŠVOČ/ŠVK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERÁT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA - III. stupeň 

Kvetoslava Šprinková

Kontakt: +421 917 367 300, kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-20

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ ŠTUDENTOV

Renáta Cuninková

Kontakt: +421 918 646 009, renata.cuninkova@stuba.sk

Adresa: Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-21

 • agenda žiadostí o sociálne štipendium
 • agenda žiadostí o tehotenské štipendium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------