Prejsť na obsah
Študenti

Študijné oddelenie je samostatným oddelením fakulty. Je administratívno-servisným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje komplexne administratívne a servisné činnosti, aktivity súvisiace s prijímacím konaním uchádzačov na fakultu, evidenciou a administráciou životného cyklu študentov na všetkých troch stupňoch štúdia, propagáciou štúdia na MTF a riešením sociálnych vecí študentov fakulty prostredníctvom štipendií. Spolupracuje na prípravách prezentácií a propagácii firiem súvisiacich s pracovnými ponukami pre študentov a aktivitách v rámci kariérneho poradenstva pre študentov.

 

VEDÚCA ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA 

Mgr. Renáta Ivančíková 

kontakt: +421 918 646 005, renata.ivancikova@stuba.sk ivancikova
Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-19a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERÁT BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. stupeň štúdia

Renáta Cuninková

Kontakt: +421 918 646 009, renata.cuninkova@stuba.sk

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-21

 • študijné programy v Trnave:
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  materiálové inžinierstvo
  personálna práca v priemyselnom podniku
  mechatronika v technologických zariadeniach
  výrobné technológie a výrobný manažment
 • prihlášky na I. stupeň štúdia

 

Adriana Richnáková

Kontakt: +421 918 646 008, adriana.richnakova@stuba.sk

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-23

 • študijné programy v Trnave:
  integrovaná bezpečnosť
  kvalita produkcie
  počítačová podpora výrobných technológií
  priemyselné manažérstvo
 • študijné programy v Dubnici nad Váhom:
  všetky študijné programy
 • prihlášky na I. stupeň štúdia

 • žiadosti o ubytovanie študentov

 

Kvetoslava Šprinková

Kontakt: +421 917 367 300, kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-20

 • študijné programy v Trnave:
  výrobné technológie
  výrobné zariadenia a systémy
 • spracovanie žiadosti o výrobu preukazu študenta

 • agenda školného na všetkých stupňoch štúdia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. stupeň štúdia

 

Oľga Burská

Kontakt: +421 918 646 006, olga.burska@stuba.sk 

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-22

 • študijné programy - denná forma štúdia prezenčnou metódou
 • prihlášky na II. stupeň štúdia
 • motivačné, odborové štipendia

 

Bc. Katarína Čapkovičová

Kontakt: +421 918 646 007, katarina.capkovicova@stuba.sk

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-22

 • študijné programy - denná forma štúdia kombinovanou metódou
 • prihlášky na II. stupeň štúdia
 • ŠVOČ/ŠVK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERÁT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA - III. stupeň 

Kvetoslava Šprinková

Kontakt: +421 917 367 300, kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-20

 • spracovanie žiadosti o výrobu preukazu študenta
 • agenda školného na všetkých stupňoch štúdia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ ŠTUDENTOV

Renáta Cuninková

Kontakt: +421 918 646 009, renata.cuninkova@stuba.sk

Adresa: ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava – prízemie, miestnosť č. T-21

 • agenda žiadostí o sociálne štipendium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------