Prejsť na obsah
Študenti

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT

Študentský parlament je zastupiteľský orgán študentov. Pôsobí ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote. Cieľom parlamentu je chrániť, propagovať a presadzovať práva a záujmy študentov fakulty a reprezentovať ich v orgánoch univerzity. Zároveň sa podieľa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života na fakulte aj organizovaním spoločenských, športových, kultúrnych a ďalších akcií v spolupráci s fakultami, univerzitami, združeniami a podobne. Študentský parlament fakulty zastrešuje aj Internátnu radu, Internátne rozhlasové štúdio, Klub AMOS, Študentskú internátnu futbalovú ligu.

Medzi činnosti, ktoré zastrešuje Študentský parlament patria akcie pre študentov: beánia, ples študentov mesta, Trnavský Maják, Študentské schody, stolný futbal, biliard, Non Stopka, ŠIFL-študentská internátna futbalová liga, IRŠ Karavana – rádio..........

Kontakty:

  • Študentská internátna futbalová liga
     

TÚTORI - starší študenti, ktorí študentom 1. ročníka na bakalárskom stupni štúdia s veľkou chuťou a ochotou pomáhajú adaptovať sa na vysokoškolský systém štúdia. Môžu poradiť a poskytnúť prvákom informácie o študentských organizáciách a aktivitách na našej fakulte.

 

ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

 

RADA VYSOKÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky.
RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.

 

UNIVERZITNÁ RADA MESTA TRNAVA

Univerzitná rada mesta Trnava je poradným orgánom primátora mesta. Dôvodom prečo vznikla, je existencia troch univerzít na území mesta, čo predstavuje veľké množstvo študentov, ktorí potrebujú vyjadriť svoje problémy a potreby aj vo vzťahu k mestu Trnava. Je zložená z 12 členov, deviati z nich sú delegátmi troch trnavských univerzít (dvaja študenti, jeden pedagóg) a traja delegáti Mestského úradu v Trnave. Na čele Univerzitnej rady je predseda, dvaja podpredsedovia a tajomník. Po prvý raz v histórii mesta Trnava majú aj študenti vysokých škôl možnosť aktívnejšie sa zapájať do života mesta. 

AIESES

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou talentov. Cieľom organizácie je poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti a možnosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj prostredníctvom zahraničných stáží alebo samotným členstvom a prácou v organizácii.

 

BEST Bratislava

BEST Board of European Students of Technology, je neustále rastúca nezisková a apolitická organizácia. Od roku 1989 BEST dáva študentom z celej Európy možnosť spolu komunikovať, spolupracovať a spoznávať iné kultúry. Technologickí študenti takto dostávajú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti v témach, ktoré dopĺňajú ich technické vzdelanie. Študenti sa môžu podeliť o svoje vedomosti pri organizovaní akademických kurzov, voľnočasových podujatí, inžinierskych súťaží, sympózií o vzdelaní, trénigových podujatí a kultúrnych výmen. Na druhej strane sa BEST takisto snaží o rozšírenie obzorov na trhu prostredníctvom kariérnych podujatí (veľtrhy práce, firemné dni, workshopy) a medzinárodného kariérneho centra.

 

ESN SLOVAKIA

ESN Slovakia nezisková študentská organizácia, ktorej poslaním je zastupovať zahraničných študentov, poskytujú príležitosti pre kultúrne porozumenie a sebarozvoj podľa zásady študentov pomôcť študentom. Cieľom organizácie je vytvoriť podmienky pre lepšie pochopenie vzájomných kultúr medzi študentami rôzneho pôvodu. 

 

ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU

ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. V spolupráci s pedagógmi a rodičmi vedie mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času ako organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave, tak prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

 

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.