Prejsť na obsah
Študenti
 • Internátna rada

 • Internátne rozhlasové štúdio

 • Klub AMOS

 • Študentská internátna futbalová liga

OZ ŠTUDENTSKÁ RADA MTF STU

Kontakt: studentskarada.mtfstu@gmail.com

 

 

ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

   

  RADA VYSOKÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky.
  RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.

   

  UNIVERZITNÁ RADA MESTA TRNAVA

  Univerzitná rada mesta Trnava je poradným orgánom primátora mesta. Dôvodom prečo vznikla, je existencia troch univerzít na území mesta, čo predstavuje veľké množstvo študentov, ktorí potrebujú vyjadriť svoje problémy a potreby aj vo vzťahu k mestu Trnava. Je zložená z 12 členov, deviati z nich sú delegátmi troch trnavských univerzít (dvaja študenti, jeden pedagóg) a traja delegáti Mestského úradu v Trnave. Na čele Univerzitnej rady je predseda, dvaja podpredsedovia a tajomník. Po prvý raz v histórii mesta Trnava majú aj študenti vysokých škôl možnosť aktívnejšie sa zapájať do života mesta. 

  AIESES

  AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou talentov. Cieľom organizácie je poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti a možnosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj prostredníctvom zahraničných stáží alebo samotným členstvom a prácou v organizácii.

   

  ESN SLOVAKIA

  ESN Slovakia nezisková študentská organizácia, ktorej poslaním je zastupovať zahraničných študentov, poskytujú príležitosti pre kultúrne porozumenie a sebarozvoj podľa zásady študentov pomôcť študentom. Cieľom organizácie je vytvoriť podmienky pre lepšie pochopenie vzájomných kultúr medzi študentami rôzneho pôvodu. 

   

  ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU

  ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. V spolupráci s pedagógmi a rodičmi vedie mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času ako organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave, tak prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

   

  IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.