Prejsť na obsah
Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie je administratívno-servisný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje komplexné odborné špecializované finančné, účtovné, rozpočtové a daňové činnosti potrebné pre riadny ekonomický chod fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Ekonomické oddelenie realizuje nasledovné činnosti:

 • prevádzkuje ekonomický informačný systém v moduloch záväzky, pohľadávky, banky, pokladne, skladov, cestovných príkazov, objednávok, zmlúv, rozpočtov a plánu,
 • zabezpečuje proces finančnej kontroly pri všetkých finančných operáciách,
 • zodpovedá za hospodárne a efektívne využívanie verejných zdrojov dotačných aj mimodotačných na pedagogické, výskumné, investičné činnosti a činnosť ŠDaJ,
 • kontroluje čerpanie bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny,
 • pripravuje odborné ekonomické podklady pre riadiacu činnosť dekana a prodekanov
 • metodicky riadi ostatné odborné útvary fakulty a spolupracuje pri riešení ekonomických problémov fakulty,
 • vykonáva dokladové inventarizácie a účtovné závierky v zmysle platnej legislatívy
 • vyhotovuje výročnú správu o hospodárení fakulty a pripravuje štatistické a ekonomické rozbory,
 • aktívne spolupracuje pri zúčtovávaní finančných správ výskumných projektov a projektov štrukturálnych fondov,
 • aktívne spolupracuje pri vypracovávaní vnútorných predpisov a smerníc fakulty
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu všetkých daňových a účtovných dokladov,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pôsobnosti pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty

EKO je interne rozdelené na:  

 • referát finančnej učtárne
 • referát plánu a rozpočtu
 • referát finančných činností – štátna pokladnica a pokladňa
 • referát investičnej činnosti

Pôsobnosť referátu finančnej učtárne - kompletné zabezpečovanie účtovnej agendy, ktorá sa delí na dotačné a mimodotačné zdroje, zdroje projektov štrukturálnych fondov, zdaňovanej podnikateľskej činnosti a zdroje Študentského domova a jedálne (ŠDaJ). Účtuje v sústave podvojného účtovníctva a to skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva (stav, pohyb a rozdiely majetku, záväzkov a pohľadávok, náklady a výnosy, výdavky a príjmy a výsledok hospodárenia) do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia. Vypracúva účtovné závierky, pripravuje podklady pre škodovú komisiu, odsúhlasuje účtovný stav s evidenciou majetku na fakulte a pod.

Pôsobnosť referátu plánu a rozpočtu – kompletná práca v module zostavenia rozpočtu a úprav rozpočtu v štátnej pokladnici a EIS Magion, nahrávanie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov v zmysle dotačných zmlúv a vykonávanie interných úprav rozpočtu, rozpis všetkých ostatných zdrojov až na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie. Pripravuje, realizuje a sleduje rozpočet fakulty a usmerňuje čerpanie prostriedkov viaczdrojového financovania. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu na úseku, za ktorý zodpovedá. Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva. Spracováva ročné štatistické výkazy za oblasť plánu a rozpočtu.

Pôsobnosť referátu finančných činností – vykonávanie všetkých hotovostných pokladničných a bezhotovostných bankových tuzemských a cezhraničných úhrad a prevodov na 32 aktívnych bankových účtoch, vykonávanie úhrad platobnou kartou a realizácia lokálnych prevodov medzi fakultnými účtami a účtami súčastí STU, otváranie a rušenie bankových účtov, vydávanie valút a cenín - gastrolístkov zamestnancom.

Pôsobnosť referátu investičnej činnosti – kompletné zabezpečovanie investičnej agendy, finančné zabezpečenie realizácie rozvoja a investičných zámerov fakulty a vedenie dokumentácie o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku fakulty do používania. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu na úseku, za ktorý zodpovedá.

Do pôsobnosti EKO patrí aj zabezpečovanie a vykonávanie administratívnych prác súvisiacich s ekonomickými činnosťami (proces finančnej kontroly, evidencia účtovných dokladov, spracovávanie zápisníc, oznamov a usmernení, registratúra, archivácia a skartácia).

 

Telefónne kontakty:

Vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jana Matejová
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 225
Mobil:  +421 948 936 661  
E-mail: jana.matejova@stuba.sk

 

Finančná učtáreň

Ing. Vlasta Hrdličková
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 228
Mobil: +421 918 646 016
E-mail: vlasta.hrdličkova@stuba.sk

Ľubica Vařáková
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 228
Mobil: +421 918 646 016
E-mail: lubica.varakova@stuba.sk

Emília Kotásková
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 229
Mobil: +421 908 674 061
E-mail: emilia.kotaskova@stuba.sk

 

Cestovné príkazy, zahraničné faktúry a investície

Ing. Veronika Baránková
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 229
Mobil: +421 908 674 061
E-mail: veronika.barankova@stuba.sk

Mgr. Lea Nádašská
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 210
Mobil: +421 908 674 061
E-mail: lea.nadasska@stuba.sk

 

Tuzemské faktúry, neúčtovné záväzky

Viera Fančovičová
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 211
Mobil: +421 918 746 522
E-mail: viera.fancovicova@stuba.sk

 

Úhrady v systéme ŠP pokladňa

Elena Köpplová
Kancelária: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 211
Mobil: +421 918 746 522
Pokladňa: J. Bottu č. 25, miestnosť číslo T 009
Mobil: +421 906 068 372
E-mail: elena.kopplova@stuba.sk