Prejsť na obsah
Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie je administratívno-servisný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje komplexné odborné špecializované finančné, účtovné, rozpočtové a daňové činnosti potrebné pre riadny ekonomický chod fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Ekonomické oddelenie realizuje nasledovné činnosti:

 • prevádzkuje ekonomický informačný systém v moduloch záväzky, pohľadávky, banky, pokladne, skladov, cestovných príkazov, objednávok, zmlúv, rozpočtov a plánu,
 • zabezpečuje proces finančnej kontroly pri všetkých finančných operáciách,
 • zodpovedá za hospodárne a efektívne využívanie verejných zdrojov dotačných aj mimodotačných na pedagogické, výskumné, investičné činnosti a činnosť ŠDaJ,
 • kontroluje čerpanie bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny,
 • pripravuje odborné ekonomické podklady pre riadiacu činnosť dekana a prodekanov
 • metodicky riadi ostatné odborné útvary fakulty a spolupracuje pri riešení ekonomických problémov fakulty,
 • vykonáva dokladové inventarizácie a účtovné závierky v zmysle platnej legislatívy
 • vyhotovuje výročnú správu o hospodárení fakulty a pripravuje štatistické a ekonomické rozbory,
 • aktívne spolupracuje pri zúčtovávaní finančných správ výskumných projektov a projektov štrukturálnych fondov,
 • aktívne spolupracuje pri vypracovávaní vnútorných predpisov a smerníc fakulty
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu všetkých daňových a účtovných dokladov,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pôsobnosti pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty

OKO je interne rozdelené na:  

 • referát finančnej učtárne
 • referát plánu a rozpočtu
 • referát finančných činností – štátna pokladnica a pokladňa
 • referát investičnej činnosti

Pôsobnosť referátu finančnej učtárne - kompletné zabezpečovanie účtovnej agendy, ktorá sa delí na dotačné a mimodotačné zdroje, zdroje projektov štrukturálnych fondov, zdaňovanej podnikateľskej činnosti a zdroje Študentského domova a jedálne (ŠDaJ). Účtuje v sústave podvojného účtovníctva a to skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva (stav, pohyb a rozdiely majetku, záväzkov a pohľadávok, náklady a výnosy, výdavky a príjmy a výsledok hospodárenia) do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia. Vypracúva účtovné závierky, pripravuje podklady pre škodovú komisiu, odsúhlasuje účtovný stav s evidenciou majetku na fakulte a pod.

Pôsobnosť referátu plánu a rozpočtu – kompletná práca v module zostavenia rozpočtu a úprav rozpočtu v štátnej pokladnici a EIS Magion, nahrávanie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov v zmysle dotačných zmlúv a vykonávanie interných úprav rozpočtu, rozpis všetkých ostatných zdrojov až na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie. Pripravuje, realizuje a sleduje rozpočet fakulty a usmerňuje čerpanie prostriedkov viaczdrojového financovania. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu na úseku, za ktorý zodpovedá. Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva. Spracováva ročné štatistické výkazy za oblasť plánu a rozpočtu.

Pôsobnosť referátu finančných činností – vykonávanie všetkých hotovostných pokladničných a bezhotovostných bankových tuzemských a cezhraničných úhrad a prevodov na 32 aktívnych bankových účtoch, vykonávanie úhrad platobnou kartou a realizácia lokálnych prevodov medzi fakultnými účtami a účtami súčastí STU, otváranie a rušenie bankových účtov, vydávanie valút a cenín - gastrolístkov zamestnancom.

Pôsobnosť referátu investičnej činnosti – kompletné zabezpečovanie investičnej agendy, finančné zabezpečenie realizácie rozvoja a investičných zámerov fakulty a vedenie dokumentácie o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku fakulty do používania. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu na úseku, za ktorý zodpovedá.

Do pôsobnosti OKO patrí aj zabezpečovanie a vykonávanie administratívnych prác súvisiacich s ekonomickými činnosťami /proces finančnej kontroly, evidencia účtovných dokladov, spracovávanie zápisníc, oznamov a usmernení, registratúra, archivácia a skartácia/.

Telefónny kontakt:

Vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Svetlana Mihoková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 011
Telefón: +421 906 068 157
Mobil: +421 918 646 016
E-mail: svetlana.mihokova@stuba.sk

Finančná učtáreň

Ing. Renáta Baková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 013
Telefón: +421 906 068 167
Mobil: +421 918 646 018
E-mail: renata.bakova@stuba.sk

Cestovné príkazy, zahraničné faktúry a investície

Ing. Veronika Baránková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 003
Telefón: +421 906 068 226
Mobil: +421 918 646 027
E-mail: veronika.barankova.bakova@stuba.sk

Tuzemské faktúry, neúčtovné záväzky

Viera Fančovičová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 007
Telefón: +421 906 068 194
Mobil: +421 918 746 52
E-mail: viera.fancovicova@stuba.sk

Úhrady v systéme ŠP pokladňa

Elena Kӧpplová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 007
Telefón: +421 906 068 145
Mobil: +421 918 746 52
E-mail: viera.fancovicova@stuba.sk

Finančná učtáreň ŠDaJ

Emília Kotásková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 019
Telefón: +421 906 068 172
Mobil: +421 918 646 003
E-mail: emilia.kotaskova@stuba.sk

Rozpočet a plán

Daniela Lisická
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 010
Telefón: +421 906 068 152
Mobil: +421 918 646 010
E-mail: daniela.lisicka@stuba.sk

Finančná učtáreň

Ing. Katarína Mrvová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 013
Telefón: +421 906 068 167
Mobil: +421 918 646 018
E-mail: katarína.mrvova@stuba.sk

Ing. Martina Palinkásová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 013
Telefón: +421 906 068 211
Mobil: +421 918 646 018
E-mail: martina.palinkasova@stuba.sk

Úhrady v systéme ŠP projekty ŠF

Mgr. Lea Nádašská
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 019
Telefón: +421 906 068 204
Mobil: +421 918 646 003
E-mail: lea.nadasska@stuba.sk