Prejsť na obsah
Sekretariát dekana
Ing. Ivona Remenárová +421 905 301 751 - vedúca sekretariátu dekana
Ing. Monika Lederleitnerová +421 918 646 060  
email v rámci STU (pre webmail@stuba.sk) sek_dekana@mtf.stuba.sk

Povinné zverejňovanie zmlúv:

Sekretariát dekana je samostatný útvar a v rámci organizačnej štruktúry je riadený priamo dekanom  fakulty.

Zabezpečuje všetky administratívne a servisné činnosti  pre dekana fakulty, prodekanov fakulty a pre tajomníka fakulty. 

Taktiež plní a zabezpečuje administratívnu agendu  Vedenia MTF STU, Kolégia dekana MTF STU a Akademického senátu MTF STU.

Sekretariát dekana má vo svojej pôsobnosti:

 • prípravu písomných a elektronických dokumentov pre dekana fakulty a pre zasadnutia vedenia fakulty, kolégia dekana, akademického senátu fakulty a poradné orgány dekana,
 • centrálnu evidenciu a dokumentáciu právnych predpisov zákonov, smerníc a príkazov v zmysle Čl. 12 Organizačného poriadku MTF STU,
 • aktivity spojené s povinným zverejňovaním zmlúv v súčinnosti s príslušným útvarom fakulty a právnym a organizačným útvarom STU v zmysle ustanovení § 5a Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 271 ods. 2 a § 768 Obchodného zákonníka,
 • vedenie spisového archívu uzatvorených zmlúv na MTF STU,
 • evidenciu komisií MTF STU a vystavovanie zriaďovacích dekrétov komisií dekana fakulty, vymenúvacích a odvolacích dekrétov a ich evidenciu na dokumentovom serveri,
 • registráciu písomnej a elektronickej pošty dekana fakulty,
 • vedenie spisového archívu agendy dekana fakulty,
 • časový manažment dekana fakulty,
 • koordináciu kalendária medzi STU a fakultou,
 • organizačné zabezpečenie prijímania stránok a návštev dekana fakulty.
 • správu evidencie, používania a likvidácie úradných pečiatok a pečatidiel MTF STU